Nordiska Studentjuristrådet. NSJR — samarbetsorgan för de juridiska studentföreningarna i Norden (se SvJT 1965 s. 138) — har under år 1965 hållit två ordförandemöten, i Stockholm d. 27—29 april samt i Århus d. 2—3 dec. Sekretariatet har varit förlagt till Stockholm.
    En allmän översyn av rådets struktur och verksamhetsformer har företagits och föranlett vissa ändringar i stadgarna. Bl. a. har en fastare ekonomisk grund för verksamheten blivit lagd i och med att överenskommelse träffats om de principer efter vilka medlemsföreningarna skall tillskjuta bidrag.
    En av rådets viktigaste funktioner har varit att underlätta utbyte av information och att möjliggöra samordning i olika hänseenden mellan medlemmarna. Sålunda har man upprättat en preliminär plan över utbytet av kontaktresor under 1966 och diskuterat förekommande seminarieprojekt med nordisk inriktning. Vidare har man utväxlat erfarenheter av praktikanttjänst-

 

156 Notisergöring för studenter i de olika länderna och beslutat upprätta en sammanställning av förhållandena till vägledning för framtida aktioner.
    Enligt rådets uppdrag utarbetas för närvarande en översikt över de juridiska studieordningarna i Norden, att tjäna till såväl medlemsföreningarnas som andras information.
    Till ny generalsekreterare valdes vid decembermötet stud. jur. Niels Schröder, Århus.

S. H. S.