Akademin för internationell rätt i Haag anordnar under år 1966 två treveckorskurser i internationell rätt, nämligen 4—21 juli och 25 juli—11 aug. Anmälan om deltagande bör ske före d. 1 juni. Närmare upplysningar kan erhållas från akademins sekretariat, Palais de la Paix, Haag.

A. K.

 

Kongress för jämförande rättsvetenskap. Académie internationale de droit comparé anordnar sin sjunde internationella kongress för jämförande rättsvetenskap i Uppsala. Kongressen öppnas d. 7 aug. 1966 och avslutas d. 13 aug. Programmet upptar ett stort antal förhandlingsämnen, uppdelade i fem sektioner. Deltagaravgiften utgör 65 kr. Närmare upplysningar kan erhållas från Institutet för jämförande rättsvetenskap, Juridicum, Riddartorget 5, Uppsala.

A. K.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    30 dec. 1965 förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Åke Åhström att tv. biträda med vissa arbetsuppgifter inom dep.;
    14 jan. 1966 förordnat fiskalen i hovr. över Skåne och Blekinge Karin Ringberg att biträda med vissa arbetsuppgifter inom dep.;
    27 jan. 1966 förordnat ass. i Sthms rr Birgitta Blom att biträda med vissa arbetsuppgifter inom dep.
    Dep.chefen har
    28 dec. 1965 förordnat organisationsdir. H. H. Wihlborg att såsom sakkunnig utreda frågan om hur kostnaderna skola kunna nedbringas för transport av personer som skola intagas eller äro intagna i fångv.anstalt, ungd.vårdsskola, allm. vårdanstalt för alkoholmissbrukare, allm. häkte och polisarrest samt förste byråsekr. O. E. Brytting, krim.vårdsinsp. A. R. A. Grönberg och polisintendenten D. G. V. Felin att såsom experter biträda den sakkunnige;
    30 dec. 1965 förordnat lagm. C. O. Engqvist, tillika ordf., överdir. P. A. V. Tammelin och hovr.rådet L.-E. Tillinger att såsom sakkunniga utreda frågan om automatisk databehandling på inskr.väsendets område;
    13 jan. 1966 förordnat fiskalen i hovr. över Skåne och Blekinge Erland Aspelin att såsom expert biträda fylleristraffutredn.;
    18 jan. 1966 förordnat led. av riksdagens I kamm., omb.mannen Thure Dahlberg till sakkunnig i offentlighetskomm.;
    24 jan. 1966 förordnat byggn.rådet Tor Bunner, sekr. i Svenska landstingsförb. Gunnar Danielsson och förste polisassistenten K. G. Sköld att såsom experter biträda fylleristraffutredn.;
    27 jan. 1966 förordnat aktuarien H. G. Esping till sekr. i länsdemokratiutredn.;
    s. d. förordnat rev.sekr. Lennart Wasteson till sekr. åt immissionssakkunniga.

 

Finansdepartementet. Dep.chefen har 24 jan. 1966 förordnat dep.rådet i justitiedep. Carl Lidbom till expert åt de sakkunniga med uppgift att verkställa översyn av skattestrafflagstiftn. och därmed jämförlig lagstiftn. samtass. i Göta hovr. Anders Nordenadler till sekr. åt de sakkunniga.