Personalnotiser 157Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har 4 febr. 1966 förordnat dep.rådet i handelsdep. Torsten Löwbeer till rättschef i ecklesiastikdep. fr. o. m. 1 april 1966 tv.

 

Inrikesdepartementet. K. M:t har 21 jan. 1966 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Claes-Göran Källner till kansliråd Br 3 i dep.
    Dep.chefen har 22 dec. 1965 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Ulf Lindqvist till bitr. sekr. åt komm.rättskomm.

 

Justitieombudsmansexpeditionen. Riksdagens justitieombudsman har 27 dec. 1965 förordnat hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Göran Steen att tv. biträda å justitieomb.mansexp.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    27 jan. 1966 förordnat ass. i Svea hovr. Jan Ljungar att t. o. m. 30 juni 1966 bestrida på rev.sekr. ankommande göromål;
    11 febr. 1966 utnämnt ass. i hovr. för Västra Sverige Clas Göran Palmgren till rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    30 dec. 1965 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Erik Ameln till v. ordf. på avd. i hovr:n under tiden 1 jan. 1966—31 dec. 1967 (rättelse till s. 80);
    21 jan. 1966 till lagmän utnämnt, i Svea hovr. häradshövd. i Sollentuna och Färentuna domsaga Arvid Ribbing samt i Göta hovr. hovr.rådet i hovr:n Bertil Höijer och rättschefen i ecklesiastikdep., hovr.rådet i hovr:n Gunnar Ekblad, Ribbing och Höijer fr. o. m. 1 febr. 1966 samt Ekblad fr. o. m. 1 april 1966;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Knut Ahlbom till v. ordf. på avd. i hovr:n fr. o. m. 1 febr. 1966 t. o. m. 31 dec. 1967;
    4 febr. 1966 förordnat lagm. i Svea hovr. Gunnar Aquilon att t. o. m. 30 juni 1966 vara ställföreträdare för pres. i hovr:n;
    11 febr. 1966 utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Ingemar Ulveson till lagm.i Svea hovr. fr. o. m. 1 mars 1966;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Ivar Ahlström att fr. o. m. 1 mars t. o. m. 31 aug. 1966 i hovr:n bestrida göromål som ankomma på lagm.;
    s. d. till ass. fr. o. m. 1 mars 1966 förordnat, i hovr. för Västra Sverige fiskalen där Björn Orrhede och i hovr. för Övre Norrland fiskalen där Torsten Eliasson.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    14 jan. 1966 förordnat rådm. i rr i Uddevalla Kettil Wullt att fr. o. m. 17 jan. t. o. m. 22 juni 1966 uppehålla tingsdom.ämb. i Hallands södra domsaga;
    s. d. utnämnt tf tingsdom. i Luleå domsaga Katarina Alsterlund till tingsdom. i Gällivare domsaga;
    11 febr. 1966 utnämnt byråchefen hos riksåkl. Bengt-Olof Berggren till tingsdomare i Livgedingets domsaga fr. o. m. 1 mars 1966;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Eric Andersson att fr. o. m. 14 febr. t. o. m. 30 juni 1966 i Södertörns domsaga bestrida göromål, som ankomma på tingsdomare.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    14 jan. 1966 förordnat ass. i Gtbgs rr Bengt Eksell att tv. uppehålla en tjänst såsom e. rådman i rr:n;
    27 jan. 1966 utnämnt rev.sekr. Torgny Ahlgren och e. rådm. i Sthms rr Lars Berglund till rådm. i nämnda rr fr. o. m. 1 febr. 1966;
    s. d. förordnat ass. i Sthms rr Helge Larsson och Lars Andréasson till e. rådm. i samma rr fr. o. m. 1 febr. 1966;
    s. d. till ordf. på avd. i Sthms rr förordnat, på 5:e avd. rådm. Åke Asp, på 6:e avd. rådm. Erik Björkman och på 15:e avd. rådm. Hans Engfeldt, Asp och Björkman fr. o. m. 1 febr. 1966 t. o. m. 30 juni 1967 samt Engfeldt fr. o. m. 1 maj 1966 t. o. m. 30 juni 1967;

 

158 Personalnotiser    11 febr. 1966 utnämnt e. rådm. i Sthms rr Ulf Karlholm till rådm. i rr:n fr. o. m. 1 maj 1966;
    s. d. förordnat ass. i Sthms rr Monica Regnstrand till e. rådm. i rr:n;
    s. d. förordnat rev.sekr. Gunnar Grönvall, ass. i Sthms rr Thorsten Pehrsson, Åke Westerlund, Olle Westlander, Fredrik Boström och Inga-Britt Karlsson att i rr:n bestrida göromål, som ankomma på rådm., Grönvall, Pehrsson och Westerlund t. o. m. 31 dec. 1966, Westlander och Boström t. o. m. 30 sept. 1966 samt Inga-Britt Karlsson fr. o. m. 1 april t. o. m. 30 sept. 1966;
    s. d. utnämnt e. rådm. i Malmö rr John Matiasson till rådm. i rr:n;
    s. d. förordnat ass. i Malmö rr Bertil Bjelkengren till e. rådm. i rr:n.