ARVID RUDLING. Gammal i dyrtid med krympande sparlön. Borås 1965. Norstedts. 184 s. Kr. 17,50.

 

I denna bok har advokaten Arvid Rudling tagit upp problemet om rätten till pension för dem som står utanför ATP-systemet. Enligt en i boken lämnad uppgift är ATP-systemet icke tillämpligt på cirka 0,7 miljoner och endast delvis på omkring 1,4 miljoner personer. Förutom redovisning av ekonomiska och sociala aspekter på de äldstas pensioneringsproblem jämte jämförelser med förhållandena utomlands — särskilt i Israel där problemet med inflationsskydd för ålderspensionen lösts genom utgivande av statliga obligationer löpande med både real- och nominalränta — framför Rudling även synpunkter på den rättsliga bedömningen av pensionsutfästelser, vilkas värde urholkats genom inflation. Under åberopande bl. a. av att avtal kan vara ogiltiga såsom stridande mot tro och heder eller medförande obehörig vinst hävdas, att försäkringsbolagen — som enligt förf. måste anses ha sålt pensions- och livförsäkringar under den förutsättningen, att de skulle vid utfallet garantera en viss standard — är rättsligt förpliktade att utgiva, icke det nominella utan det reella värdet av försäkringarna. I detta sammanhang hänvisas också till rättsfallet NJA 1930 s. 507, i vilket vederbörliga licensavgifter icke ansågs ha erlagts genom att i realiteten värdelösa tyska mark utgivits till samma nominella belopp som angavs i licensavtalet.

J. L.

 

GUNNAR FREDRIKSON. Vägtrafikförordningen m. m. 3:e uppl. Sthm 1965. Norstedts. 440 s. Inb. kr. 44,50.

 

I tredje upplagan av vattenrättsdomare Fredriksons kommentar till vägtrafikförordningen (ang. tidigare upplagor se SvJT 1954 s. 311 och 1962 s. 386har hänsyn tagits till författningar och rättspraxis fram till september 1965. Kommentaren till 4 § trafikbrottslagen har delvis reviderats i anslutning till den medicinska redogörelsen i trafiknykterhetskommitténs betänkande SOU 1963: 72.
    Förf. har under hand fäst uppmärksamheten på att den fr. o. m. d. 1 jan. 1965 genomförda ändringen i 1 § 2 st. trafikbrottslagen, varigenom maximistraffet för grov vårdslöshet i trafik skärpts till fängelse två år, till följd av ett förbiseende endast påpekats i kommentaren men ej beaktats i den återgivna lagtexten.

A. K.

 

Barnavårdslagen på japanska. I den japanska juridiska tidskriften »Hoyaku —Kenkyu» (bd. 38, 1965, h. 11 s. 51), som utges av Keio-universitetet i Tokyo, har publicerats en japansk översättning samt en kort kommentar till 1960 års svenska barnavårdslag. Översättningen har gemensamt verkställts av Koichi Miyazawa, straffrättsprofessor vid Keio-universitetet, och Jin Sakata, skyddskonsulent vid Tokyo-familjedomstol. Från svensk sida har kanslirådet Gerhard Simson lämnat erforderligt bistånd. Syftet med översättningen är att ge rättskomparativa synpunkter för den planerade japanska lagreformen på detta rättsområde.

G. S.