HD slopar verbens pluralisformer. Högsta domstolen har i plenum d. 7 mars 1966 beslutat att fr. o. m. d. 15 april icke vidare använda verbens pluralisformer. Regeringsrätten har d. 15 mars 1966 fattat enahanda beslut.

N. B.