Nytt delbetänkande av lagberedningen. Lagberedningen arbetar sedan några år tillbaka bl. a. på en revision av utsökningslagstiftningen och har tidigare framlagt flera förslag i ämnet, vilka presenterats i denna tidskrift (jfr 1962 s. 75, 1963 s. 566 f och 1965 s. 65 ff och 357 f). Efter fortsatta överväganden har beredningen nu avgivit ett nytt delbetänkande, Utsökningsrätt IV (SOU 1966: 7). I detta föreslås ändringar i utsöknings- och konkurslagstiftningen som närmast aktualiserats genom två till lagrådet remitterade lagförslag, av vilka det ena reglerar begreppet fast egendom och det andra behandlar det nya institutet företagsinteckning. Båda dessa lagförslag har sedermera genom propositioner förelagts riksdagen. Men därutöver har beredningen också tagit upp vissa andra exekutionsrättsliga frågor som ansetts böra behandlas samtidigt.
    Med anledning av den aktuella lagstiftningen om vad som skall anses som fast egendom föreslår beredningen vissa ändringar i gällande regler om exekutiv försäljning av fast egendom. F. n. måste fastigheten med alla dess tillbehör säljas som en enhet. Enligt förslaget skall fastighetstillbehören kunna säljas för sig, om så anses fördelaktigt. Vidare förordar beredningen en närmare reglering av fastighetsägarens befogenheter beträffande utmätt fastighet och av tvister om bättre rätt till fastighetstillbehör.
    I syfte att motverka exekutiva försäljningar till underpris föreslår beredningen, att den som förrättar auktion å fast egendom skall få befogenhet att avvisa inrop. Detsamma skall gälla exekutiv auktion å utmätt lös egendom eller fastighetstillbehör som säljs separat. För att inrop skall kunna avvisas fordras, att det finnes sannolikt att avsevärt bättre vederlag kan uppnås. Beträffande lös egendom och separatförsäljning av fastighetstillbehör innehåller betänkandet också förslag till regler som möjliggör försäljning under hand och på kredit.
    I utsökningslagen och konkurslagen föreslås åtskilliga ändringar som särskilt rör företagsintecknad egendom. Förslaget innehåller i denna del främst regler om företagsinteckningshavarens ställning, när utmätning för annans fordran blir aktuell i den företagsintecknade egendomen.
    Till sist torde böra anmärkas, att de här berörda reglerna om exekutiv fastighetsförsäljning ej är avsedda att innebära någon slutlig reglering av frågan om fastighetsexekutionen i hela dess vidd. I denna del skall beredningen fortsätta reformarbetet.

G. D.