Ny myntserie. Den år 1963 tillsatta myntkommittén (ordf. regeringsrådet C. Åbjörnsson) har nu framlagt sitt första betänkande, betitlat Ny myntserie (SOU 1966: 4). Den nuvarande skiljemyntserien består som bekant av nio valörer, varav de tre lägsta normalt präglas i brons och de återstående i silver eller kopparnickel. Vårt myntsystem är i dag närmare 100 år gammalt. Det infördes genom 1873 års lag om rikets mynt, vilken alltjämt är i kraft även om åtskilliga ändringar skett under årens lopp. Dessa ha dock huvudsakligen gällt prägel och myntmetall. Den kommersiella och tekniska utvecklingen har medfört, att vår myntserie i dag icke kan anses fylla de anspråk man bör kunna ställa på skiljemynten. En faktor härvidlag är den ökade myntcirkulationen. En annan faktor är att automater fått tilltagande användning. Maskinell behandling av mynt i mynträknings- och myntåtergivningsapparater är numera också vanlig. Kostnaderna för myntframställning ha även stigit betydligt under åren.
    Myntkommitténs betänkande innehåller förslag till reformer huvudsakligen

 

Notiser 223i tre avseenden, nämligen i fråga om myntens antal, deras storlek samt deras metallinnehåll. Vad först angår själva serien anses det med hänsyn till rådande behov och betalningsvanor tillräckligt med sex ordinarie mynt. De tre mynt som föreslås utmönstrade äro 2-öringen, 50-öringen samt 2-kronan. När det gäller myntens storlek, föreslår kommittén att 5-öringen och 5-kronan, som båda f. n. äro stora och tunga, minskas. I fråga om myntmetallerna bibehåller kommittén den hittillsvarande uppdelningen i »bruna» och »vita» mynt. De kvarvarande silvermynten skola dock präglas enbart i kopparnickel. Såsom ny alternativ myntmetall för kopparmynten föreslås kopparpläterat järn.
    Slutligen föreslår kommittén att vid sidan av de ordinarie mynten skall finnas ett minnes- eller gåvomynt på 10 kronor. Med hänsyn till syftet med myntet bör detta präglas i högvärdig silverlegering (90 %).
    I föreliggande betänkande har icke företagits någon allmän översyn av gällande myntlagstiftning. Härtill avser kommittén att återkomma i ett senare betänkande.

Å. Å.