Svenska sektionen av Internationella institutet för administrativa vetenskaper är en svensk lokalförening av det i Bryssel domicilierade institutet med nämnda arbetsområde (Institut international des sciences administratives),1 där representanter för olika länders förvaltningsjurisdiktion och förvaltningsrätt, ej minst företrädare för Frankrikes Conseil d'Etat, gör en insats av stort intresse bl. a. ur komparativrättslig synpunkt. Den svenska lokalföreningen, bildad 1953 av prof. Nils Herlitz m. fl., har till huvudsakligt ändamål att säkra bidrag från svenskt håll till institutets överläggningsämnen — institutet håller kongresser två år av tre — och undersökningar.
    Föreningen höll årsmöte d. 20 jan. 1965, varvid till styrelse valdes regeringsrådet Kurt Holmgren, ordf., prof. Sune Carlsson, prof. H. Eek, amb. G. Heckscher, kanslidirektör C. Murray, avd.chefen I. Nord, sekr., generaldirektör E. Swartling, överdirektör P. Tammelin och universitetsrådet G. Wijkman. Överläggning ägde rum rörande ämnet »Svenska ämbetsmän i utlandstjänst» varvid prof. Eek gav en realistisk och roande redogörelse för juristarbete i internationell tjänst. Under diskussionen kompletterades hans framställning genom inlägg av svenska domare, som haft domstolstjänst i främmande länder.
    Institutet anordnade d. 19—24 juli 1965 en världskongress i Paris, där kammarrättsassessor B. Wennergren var svensk rapportör rörande ämnet: Medborgarnas möjligheter att påverka förvaltningens arbete. I institutets juridiskt-vetenskapliga kommitté diskuterades under kongressen på initiativ från svenskt håll ämnet Opportunité et légalité dans la juridiction administrative. Ett tiotal svenskar, huvudsakligen från departementen och förvaltningsdomstolarna, deltog i kongressen.
    Den svenska föreningen har ett 70-tal medlemmar.

 

Arbetsrättsliga föreningen höll årsmöte d. 15 okt. 1965 i arbetsdomstolens sessionssal under ordförandeskap av föreningens ordf. justitierådet Bengt Hultoch med deltagande av ett 40-tal av föreningens medlemmar. Efter årsmötet redogjorde prof. Folke Schmidt för pensionsstiftelseutredningens betänkandeom tryggande av privata pensioner. Vid styrelsevalet omvaldes till ordf. arbetsdomstolens ordförande, justitierådet Bengt Hult, och till styrelseledamöter prof. Folke Schmidt, dir. Erik Forstadius och Gunnar Lindström, jur. dr Lennart Geijer, sekr. Ove Kjellgren och ombudsmannen Gunnar Lundberg. Sekr. är dir.ass. S.-W. Beckman.
    Förutom årsmötet har sammanträden hållits d. 6 april 1965 varvid dir. Erik Forstadius talade om Uppsägningsrätten förr och nu och d. 12 maj 1965 då høyesterettsadvokat Kaare Selvig från Norsk Arbeidsgiverforening talade om aktuella arbetsrättsliga frågor i Norge. — Antalet personliga medlemmar var vid tiden för årsmötet 308 och antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) 108.

 

Svenska samfundet för jämförande rättsforskning höll d. 6 dec. 1965 årsmöte, varvid prof. Karl Olivecrona höll föredrag över ämnet »Rättspositivismens utveckling i England, Frankrike och Tyskland. En jämförelse».

 

1 Ang. institutet och dess tidskrift »International Review of Administrative Sciences» se Jägerskiöld i SvJT 1961 s. 488. 

230 Notiser    Samfundet är anslutet till Association internationale des sciences juridiques. Dess styrelse utgöres, sedan prof. Olivecrona vid årsmötet 1965 avböjt återval till styrelseuppdrag, av prof. Åke Malmström, ordf., justitierådet Torwald Hesser, prof. Lars Hjerner, hovrättsrådet doc. Gustaf Petrén, hovrättsfiskalen Stig Strömholm, sekr., hovrättsfiskalen L. Pålsson och jur. kand. John Leinmark, skattmästare.
    I samarbete med Académie internationale de droit comparé förbereder samfundet en rättsjämförande kongress i Uppsala d. 6—13 aug. 1966.