Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sammanträde d. 4 mars 1965, då dåvarande lagbyråchefen Torwald Hesser lämnade en orientering om Det immateriella rättsskyddet och utvecklingsländerna; några aktuella spörsmål inför den diplomatiska konferensen i Stockholm 1967. Vid årsmötet d. 27 april lämnades översikter av Aktuella patentfrågor av generaldirektören Åke von Zweigbergk, patenträttsrådet Claes Uggla och avdelningschefen Torsten Gustafsson. Härvid berördes huvudsakligen olika sidor av den senaste utvecklingen inom det internationella samarbetet på patenträttens område. Föreningens medlemmar var d. 6 sept. inbjudna att närvara vid en gästföreläsning vid Stockholms universitet av professor S. Gerbrandy, Amsterdam, överämnet Industrial Property and Civil Law. Till föreningens sammanträde d. 17 nov. hade som föreläsare inbjudits professor Rudolf Bystrický, Karlovy University, Prag, som talade över ämnet Industrial Property Protection in Socialist Countries. Föredraget följdes av diskussion. Styrelsen utgörs av prof. Seve Ljungman, ordf., civilingenjör Harry Onn, v. ordf., byråchef Frithiof Berglund, skattmästare, adv. Nils Köhler, dir. Lennart Körner, byråchef Saul Lewin, överingenjör Frithiof Lindström, dir. Gudmund Silfverstolpe, rådman Gunnar Sterner och dir. Sten Tengelin. Sekr. är hovrättsfiskal Ulf Bernitz och klubbmästare ingenjör Nils Larfeldt. Föreningen har ca 425 medlemmar.
    Delegerade från föreningen deltog i Tolfte nordiska mötet för industriellt rättsskydd i Helsingfors d. 14—16 juni 1965. Överläggningsämnen vid mötet var Know-how og erhvervshemmeligheder med højesteretssagfører Mogens Plesner, Danmark, som referent och dåvarande hovrättsassessorn Hans Bergqvist, Sverige, universitetslektor Birger Stuevold Lassen, Norge, och diplomingenjör L. I. Suurla, Finland, som korreferenter samt Industriellt rättsskydd och konkurrensbegränsning med hovrättsfiskal Ulf Bernitz, Sverige, som referent och avdelningssjef Chr. Bergwitz-Larsen, Norge, landsretssagfører JuliusMøller, Danmark, och professor Olli Ikkala, Finland, som korreferenter. Vid mötet antogs nya Grundlinjer för samarbetet mellan de nordiska rättsskyddsföreningarna och beslöts om viss omläggning av tidskriften NIR.
    Genom Svenska gruppen av Internationella föreningen för industriellt rättsskydd är föreningen ansluten till Internationella föreningen för industriellt rättsskydd (AIPPI). Gruppen höll årsmöte d. 24 juni 1965. Styrelsen utgörs av Ljungman, ordf., civilingenjör Ivar Bergenstråhle, dir. Nils Bergling, jur. kand. Örjan Grundén, sekr., Onn, Tengelin och Uggla. Ordinarie svenska ledamöter i AIPPI:s exekutionskommitté är Ljungman, Körner, Onn och Tengelin. Gruppen har omkring 140 medlemmar.

 

Svenska föreningen för upphovsrätt sammanträdde under år 1965 två gånger. Vid årsmötet d. 6 april talade prof. Seve Ljungman över ämnet »Hur representeras upphovsmännen? Några spörsmål inför pågående lagstiftnings- och konventionsarbete». D. 11 nov. redogjorde rådman Gunnar Sterner under ru-

 

Notiser 231briken »Skyddet för brukskonst» för mönsterskyddsutredningens förslag därom, SOU 1965: 61. Under tiden 23—28 aug. höll ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale) kongress i Stockholm på inbjudan av föreningen i dess egenskap av nationell grupp av ALAI. Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., presidenten Sture Petrén, v. ordf., prof. Svante Bergström, rådmannen Jan Gehlin, justitieråden Erik Hedfeldt och Torwald Hesser, f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen och adv. Ivar Philipson. Hedersledamot är prof. Gösta Eberstein. Sekr. och skattmästare är jur. lic. Gunnar Karnell. — Föreningen hade vid årsskiftet 106 enskilda och 28 stödjande medlemmar.