Försäkringsjuridiska föreningen har under 1965 hållit fem sammanträden, vid vilka — förutom föreningsärenden — förekommit föredrag av prof. Hilding Eek om »Bilkollisioner och lagval. Står sig regeln om lex loci delicti?», av hovrättsassessor Christer Rune om sjölagskommitténs tredje delbetänkande »Fartygs befälhavare, gemensamt haveri och dispasch, ansvarsbestämmelser m. m.», av adv. Ingrid Gärde Widemar om »Utsträckt obligatorisk ansvarighetsförsäkring? Några synpunkter på skadeståndsrättens reformering», av dir. Sven Hydén och docent Dag Helmers om »Pensionsstiftelser» och av prof. Anders Vinding Kruse om »En gemensam nordisk lagstiftning om beräkningen av ersättning vid personskador?». Föreningens styrelse utgöres av hovrättsrådet Olof H. Appeltofft, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, v. ordf.,dir. Arne Hallström, sekr., preceptor Bertil Bengtsson, justitierådet Carl Holmberg, dir. Gustaf Mälstad, Anders Nerman och Kurt Schalling. Styrelsesuppl. är dir. Sven Hallgren och adv. Britta Helander-Hörnlund. Föreningen hade vid årsskiftet 332 aktiva och 21 passiva medlemmar.

 

    Sjörättsföreningen i Göteborg höll ordinarie vårsammanträde d. 6 april 1965. Därvid höll dir. Erik Nordström föredrag över ämnet »Folkrättsliga aspekter på kontroll av linjekonferenser». Ordinarie höstsammanträde ägde rum d. 19 okt., varvid dispaschör Kaj Pineus informerade om CMI:s New Yorkkonferens i sept. 1965.
    Föreningens styrelse har under år 1965 utgjorts av prof. Kurt Grönfors, ordf., dir. Niklas Kihlbom, v. ordf., skeppsmäklare John Thornander, kassaförv., och borgmästare Gösta Wilkens. Suppleanter har varit adv. Lennart Hagberg och avdelningschef Sture Tingström. Adv. Jan Ramberg har tjänstgjort som sekr.
    Under verksamhetsåret har av de skrifter som Handelshögskolan i Göteborg utger i samverkan med föreningen utkommit tre nummer. — Föreningen har 224 medlemmar, därav 21 stödjande medlemmar.

 

Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har under 1965 hållit tre sammanträden. D. 5 maj talade prof. Knut Sveri om »Framtidsperspektiv på kriminologisk forskning i Sverige». Rådman Åke Asp redogjorde d. 30 sept. för verksamheten i övervakningsnämnd avseende skyddstillsynsklientel. D. 22 nov. slutligen inledde psykolog Ann Helleday en diskussion över ämnet »Erfarenheter från tillsynsanstalterna».

 

Kriminalpolitiska sällskapet i Skåne har under år 1965 sammanträtt endast en gång, d. 17 febr., då sällskapet besökte tillsynsanstalten Stångby utanför Lund. Kriminalvårdsdir. Gunnar Thurén och anstaltschefen dir. B. Gabrielsson talade över ämnet skyddstillsyn, och de nyinrättade lokalerna förevisades.

 

232 NotiserOmkring 75 personer deltog. — Sällskapets arbetsutskott har under 1965 bestått av överläkare Olof Hellgren i Malmö såsom sammankallande, och såsom övriga ledamöter har fungerat chefsåklagare Harry Hågeman, Malmö, f. barnavårdsdir. Åke Bylander, Malmö, prof. Alvar Nelson, Lund, och adv. Görel Nordqvist, Malmö.