Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 16 okt. 1965 årsmöte å magistratssalen i Stockholms rådhus under ordförandeskap av borgmästaren Nils Rappe. Under förmiddagen hölls föredrag av prof. Knut Sveri över ämnet »Några nyare rön om effekten av åtgärder mot unga lagöverträdare». Detta efterföljdes av diskussion. På eftermiddagen diskuterades erfarenheterna av rådhusrätternas förstatligande efter inledningsanföranden av borgmästarna Rappe och Axel Lindskog.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästarna Nils Rappe, Jönköping, ordf., Axel Lindskog, Varberg, v. ordf., och Bengt Åström, Sundsvall, samt rådmännen Anders Bruzelius, Lund, Allan Sandberg, Hälsingborg, sekr., Tryggve Franzén, Uppsala, Erik Ahnlund, Västerås, Torsten Huldén, Göteborg, Erik Björkman, Stockholm, kassaförv., Georg Danckwardt, Norrköping, Per Olof Holmäng, Göteborg, och Harald Nordin, Stockholm. Styrelsesuppleant är rådmannen Sven Braun, Malmö. — Föreningen har 261 medlemmar och tre hedersledamöter.

 

Föreningen Sveriges auditörer. Föreningens styrelse har under 1965 utgjorts av auditörerna Allan Wirgin, Sthm, ordf., Gösta Wilkens, Göteborg, v. ordf., Ingvar Ågren, Sthm, sekr. och skattm., Sture Borgquist, Linköping, och Frans Victor, Östersund, med Bengt Lännergren, Sthm, och Ragnar Grönwall, Kristianstad, såsom suppl. Styrelsen har under 1965 avgivit ett antal yttranden över remisser. — Föreningens medlemsantal 1965 uppgick till 68.

 

Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under året hållit fyra sammanträden. D. 16 febr. talade prof. Arne Trankell om domarrekryteringen, varefter följde diskussion. D. 6 april företog föreningen ett studiebesök på Sveriges Kreditbank, varvid tjänstemän i banken informerade om olika sidor i bankverksamheten. Vid föreningens årsmöte d. 8 juni höll statsrådet Sven-Eric Nilsson föredrag om regeringens arbetsformer. D. 1 dec. besökte föreningenpolishuset i Stockholm och fick där bese den tekniska roteln och polismuseet, varefter representanter för rikspolisstyrelsen informerade om aktuella problem och om erfarenheterna från den nya polisorganisationens första verksamhetsår. Föreningens styrelse har under året behandlat ett flertal personal- och tjänstgöringsfrågor samt upprätthållit kontinuerlig kontakt med juristförbundet. Under verksamhetsåret 1965—1966 har föreningens styrelse utgjorts av assessorn Hans-Åke Wängberg, ordf., adj. led. Lars Jonson, v. ordf., fiskalen Gunnel Norell, sekr., assessorn Stig Olsson, skattmästare, fiskalen Ivan Odhammar, klubbmästare, assessorn Hans Henrik Abelin, idrottsförman, assessorn Hans Svahn, fiskalen Lars Tottie och fiskalen Johan Lind.