Föreningen Sveriges länspolischefer bildades vid konstituerande sammanträde på riksdagshuset d. 25 sept. 1964. Stadgar antogs och styrelse valdes d. 16 nov. 1964. Styrelsen består av länspolischeferna Axel Blomér, ordf., Anders Holmström, v. ordf., Christer Horn af Rantzien, sekr., samt Alf Eliason och Karl-Gustaf Ståhl. Suppleanter är länspolischeferna Lennart Palmér och John Rudström samt biträdande länspolischefen Sverre Estreus. Under 1965 har föreningen avhållit tre sammanträden. — Medlemsantalet är 28.

 

Föreningen Sveriges polismästare. Sedan den tidigare befintliga föreningen Sveriges polismästare med anledning av omorganisationen av polisväsendet upplösts, bildades i april 1965 en ny förening med samma namn, omfattande polismästare och tjänstemän i polischefskarriären ävensom byråchefer och byrådirektörer i polisväsendets lokala administration. Föreningen har till ändamål att verka för polisväsendets effektivitet och främja medlemmarnas gemensamma intressen av icke facklig natur ävensom att stärka samhörigheten mellan medlemmarna. Föreningens styrelse består av polismästaren Lars Wæsterberg, Nacka, ordf., polismästaren Nils H. Swensson, Örebro, v. ordf., polismästarna C. G. Borgström, Trelleborg, Göte Friberg, Hälsingborg, och Erik Lindgren, Linköping, polisöverintendenten Åke Hasselrot, Stockholm, samt polissekreteraren Uno Lindgren, Vänersborg. — Antalet medlemmar i föreningen utgör omkring 150.

 

Sveriges advokatsamfund höll ordinarie fullmäktigemöte i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm d. 3 juni 1965. För tiden 1 juli 1965—30 juni 1967 omvaldes till ordf. adv. Per-Axel Weslien, Sthm, till v. ordf. adv. StigWiberg, Göteborg, och till led. adv. Erik Felländer, Sthm, och Torsten Lundius, Lund, samt nyvaldes adv. Bertil Sylwan, Falun, och Curt Waldenström, Norrköping. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val är adv. Gunnar Abersten, Sundsvall, Ragnar Gottfarb, Sthm, Elin Lauritzen, Sthm, Dag Magnusson, Göteborg, och Ove Wickman, Malmö. Till styrelsesuppl. för tiden 1 juli 1965—30 juni 1967 omvaldes adv. Curt Blomkvist, Göteborg, Nils Kärrlander, Sthm, och Anders Öhman, Sthm, samt nyvaldes adv. Gunnar Ehrner, Sthm. Till ny suppl. för tiden 1 juli 1965—30 juni 1966 valdes adv. Hans-Gustaf Grefberg, Örebro. Kvarstående suppl. sedan föregående årsval är adv. Gunnar Ahlström, Gävle, Arnold Andersson, Motala, Åke Svenson, Sthm, och Lennart Vilén, Malmö. Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1965 1 250.

 

Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1965 hållit fem sammanträden. Förutom föreningsärenden har förekommit föredrag av utrikesrådet Love Kellberg över ämnet »Något om UD:s rättsavdelning och det biträde den lämnar myndigheter och enskilda» i anslutning till middag gemensam med Stockholms rådhusrätts domareförening och representanter från åkla-

 

236 Notisergarmyndigheten i Stockholm, föredrag av fil. lic. Sven Wilson om »Upphovsrätten i praktisk tillämpning» samt — efter inledningsanförande av ordf. adv. Åke Svenson kallat »Börjar vårt yrke bli impopulärt?» — diskussion om rekryteringen till advokatyrket. Avdelningens styrelse utgöres av adv. Åke Svenson, ordf., Carl-Erik Lindahl, v. ordf., Sven Harald Bauer, Gunnar Ehrner, Lars Erik Forssman (†), Ingrid Hökerberg och Bure Malmström med Göran Luterkort, Per H. Osvald och Lars Samzelius som suppleanter. Avdelningens sekr. är adv. Stig Assarson. Vid årsskiftet hade avdelningen 473 ledamöter.