Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll sitt årsmöte d. 19 mars 1965 i Falun. Efter då förrättade val har styrelsen bestått av adv. Bertil Sylwan, Falun, ordf., H.-G. Grefberg, Örebro, v. ordf., Adolf Hamilton, Uppsala, sekr., Fritz Helmer, Karlstad, och Robert Kempff, Sala, med adv. Roland Eliason, Falun, Lennart Jerneck, Örebro, Bertil Cederlöf, Karlstad, Kurt Winberg, Uppsala, och S. P. Troili, Västerås, som suppl. Till ledamöter av samfundets fullmäktige valdes adv. H.-G. Grefberg, Örebro, Fritz Helmer, Karlstad, Robert Melin, Falun, Sven-Olof Lundén, Uppsala, Robert Kempff, Sala, och Erik Matz, Rättvik, med adv. Lennart Jerneck, Örebro, Bertil Cederlöf, Karlstad, Roland Eliason, Falun, Bengt Alm, Uppsala, S. P.Troili, Västerås, och Bo Nilsson, Borlänge, som suppl. Avdelningen hade vid årsskiftet 120 ledamöter.

 

Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte i Gävle d. 13 mars 1965 varvid behandlades interna föreningsangelägenheter. Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av adv. Gunnar Abersten, Sundsvall, ordf., Hans Lindberg, Gävle, v. ordf., Ragnar Reimers, Sundsvall, sekr., Björn Holmer, Östersund, K. L. Andersson, Umeå, och Sven Ol-Mårs, Gällivare, med adv. Gunnar Ahlström, Gävle, Birger Johansson, Umeå, och K. E. Larsson, Sundsvall, såsom suppl. Ledamöter i samfundets fullmäktige är Bengt Mårtensson, Gävle, Arne Kjellson, Sundsvall, Theodor Lundberg, Luleå, Lars Landmark, Skellefteå, Gösta Heilborn, Östersund, och Ragnar Reimers, Sundsvall, med adv. Gösta Malmsten, Gävle, Bo Martinsson, Sundsvall, Bengt Akselsson, Boden, Lloyd Kaiding, Skellefteå, Sixten Brolén, Östersund, och N.O. Roland, Söderhamn, såsom suppl. Avdelningen har f. n. 117 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges rättshjälpsjurister. Föreningens styrelse har under 1965 bestått av adv. Bror Wahlström, Stockholm, ordf., Ingvar Björkman, Göteborg, v. ordf., Anders von Zweigbergk, Västerås, sekr. och kassör, samt Karin Tejning, Malmö. Under året har ett osedvanligt stort antal remissyttranden avgivits i lagstiftningsfrågor av särskild betydelse för föreningens medlemmar, t. ex. rörande »Äktenskapsrätt» och »Rättegångshjälp». På grund av att bland rättshjälpsanstalternas klienter ett allt mera ökande antal finnar förekommer, hade årsmötet d. 17—19 sept. förlagts till Helsingfors. Därvid knöts goda kontakter med finska kolleger, vilket förhoppningsvis kommer att underlätta samarbetet i fortsättningen. Årsmötet rönte smickrande uppmärksamhet från finska juristkollegers sida och observerades såväl av press som radio. Helsingfors stad bjöd de deltagande medlemmarna på lunch tillsammans med ett stort antal finska jurister. Antalet medlemmar i föreningen har varit 54.

 

Bankjuristernas förening. Föreningen har under år 1965 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 19 jan., 1 april, 3 juni, 1 okt. och 3 dec. Föredrag har

 

238 Notiserhållits av lagbyråchef Olle Höglund över ämnet »Förslag till ny äktenskapsrätt», av bankdirektör Ebbe Wikmark över ämnet »Några frågor om kommunkreditgivning med NJA 1960 s. 87 som utgångspunkt», av rättsavdelningschefen Georg Ericsson och doc. Bertil Molde över ämnet »Det juridiska språket», av doc. Göran Englund över ämnet »Framskjuten eller omedelbar arvsbeskattning» samt av utrikesrådet Love Kellberg över ämnet »UD:s verksamhet för att bistå företag och enskilda utomlands».
    Föreningens styrelse utgöres av Einar Mogård, ordf., Dag Gillberg, v. ordf., Jan Norrbohm, sekr., Bertil Bylund, referent, Henrik von Krusenstjerna, klubbmästare, samt P. G. Persson. — Antalet medlemmar i föreningen är 140.