Föreningen Sveriges kommunala förvaltningsjurister höll d. 15—17 aug. 1965 ordinarie årsmöte i Stockholm med deltagande av ett 100-tal medlemmar från hela landet. Mötet fick en särskilt högtidlig prägel genom att föreningen samtidigt firade sin 50-åriga tillvaro. Doc. Gustaf Petrén föreläste över ämnet »Kommunerna och förvaltningsförfarandet» och regeringsrådet Kurt Holmgren över »Förvaltningsdomstolarna då och nu». Vid en högtidssammankomst i Blå hallen i Stadshuset hölls anföranden av bl. a. justitieministern Herman Kling och ordföranden i Svenska Stadsförbundet, borgarrådet Hjalmar Mehr. Stockholms stad gav i anslutning härtill middag i Gyllene salen för hedersgäster och mötesdeltagare med damer. Till styrelse för det nya verksamhetsåret valdes stadsjurist E. G. Westman, Stockholm, ordf., kommunalborgmästare Curt Bergius, Arvika, v. ordf., stadssekreterare Ingemar Ögren, Örebro, sekr., drätseldirektör Harry Rydquist, Östersund, kassaförv., och byråchef Bertil Ådahl, Göteborg, med kommunalborgmästare Tore Folkesson, Falköping, stadsombudsman Lars E. Billton, Kungsbacka, och kanslichef Rolf Bruzelius, Malmö, som suppl.

 

Bolagsjuristernas förening har under år 1965 hållit två sammanträden. Den ordinarie årssammankomsten ägde rum d. 28—29 maj. Föreningens medlemmar bereddes därvid tillfälle att besöka Oxelösunds Järnverk och Grängesbergsbolagets övriga anläggningar i Oxelösund samt AB Atomenergis forskningsanläggningar i Studsvik. Vid sammanträdet behandlades EEC:s konkurrensbegränsningsregler, därvid inledningsanföranden hölls av sekr. G. Gozzo. Sveriges Industriförbund, jur. kand. Örjan Grundén, Advokatfirman Lagerlöf, och sekr. Hans Stenberg, Sveriges Allmänna Exportförening. Vid ett höstsammanträde d. 22 nov. talade dir. Lars Strängh, Svenska Arbetsgivareföreningen, över ämnet »Aktuella arbetsmarknadsfrågor».
    Föreningens styrelse utgöres av ombudsmannen M. Silfverstolpe, Stockholm, ordf., dir. Åke Tydén, Köping, v. ordf., ombudsmannen Ulf Magnusson, Stockholm, sekr., ombudsmannen Paul-Eric Paulson, Malmö, kassör, ombudsmannen Carl-Magnus Renström, Stockholm, klubbmästare. — Antalet medlemmar i föreningen var vid 1965 års utgång 157.

 

Juristföreningen i Stockholm sammanträdde d. 18 nov. 1965. Förutom föreningsangelägenheter förekom därvid föredrag av revisionssekr. Anders Litzén över ämnet »Behövs revisionssekreterare i den moderna processen?».
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Gunnar Bomgren, ordf., advokaten Åke Svenson, v. ordf., advokaten Gunnar Ehrner, sekr. och kassaförv.,bankdirektören Erik Burling, borgmästaren Yngve Kristensson, prof. Håkan Nial, presidenten Sture Petrén samt jur. kand. Arne Hallström. — Medlemmarnas antal uppgår till 263.