Nytt justitieråd. K. M:t har 25 febr. 1966 utnämnt riksåklagaren Karl Emanuel Walberg till justitieråd fr. o. m. 7 mars 1966.
    Justitierådet Walberg är född i Lund 15 febr. 1912. Han blev jur. kand. 1935 och fullgjorde därefter tingstjänstgöring i Torna och Bara domsaga under åren 1936—39. Sistnämnda år blev han fiskal i Göta hovrätt. Under åren 1942—43 var han chef för priskontrollnämndens sekretariat. Assessor i Göta hovrätt blev han 1948 och hovrättsråd i samma hovrätt 1953. Under åren 1951—57 var han byråchef i riksåklagarämbetet och utnämndes 1960 till riksåklagare. Han har haft utredningsuppdrag i finans- och justitiedepartementen bl. a. angående lagstiftning om smugglingsbrott och om parkeringsbot.

 

Ny riksåklagare. K. M:t har 11 mars 1966 till riksåklagare fr. o. m. 20 mars 1966 utnämnt rättschefen i justitiedepartementet, hovrättsrådet i Göta hovrätt Holger Romander.
    Riksåklagare Romander är född i Boden 6 mars1921, blev fil. kand i Stockholm 1943 och jur. kand där 1946. Efter tingstjänstgöring i Sevede och Tuna läns domsaga inträdde han i Göta hovrätt, där han blev assessor 1958 och hovrättsråd 1961. Han tjänstgjorde i första lagutskottet åren 1952—1955 och hade lagstiftningsuppdrag i justitie- och socialdepartementen åren 1956 samt 1958—1960. Vid fångvårdsstyrelsens omorganisation 1 juli 1960 blev han chef för styrelsens lag- och utredningsbyrå samt ställföreträdare för generaldirektören. År 1964 återvände han till justitiedepartementet som chef för straffrättsbyrån och befordrades året därpå till den nyinrättade tjänsten som rättschef i departementet. Han har utgivit »Barnavårdslagen» (tillsammans med Bertil Grönlund) och »Övervakningsnämnderna» (tillsammans med Gunvor Bergström) samt publicerat åtskilliga tidskriftsartiklar.

 

Ny president i hovrätten för Västra Sverige. K. M:t har 11 mars 1966 till president i hovrätten för Västra Sverige fr. o. m. 1 oktober 1966 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Gunnar Lagergren.
    President Lagergren är född i Stockholm 1912, blev student i Djursholm 1931 och vid Stockholms högskola fil. kand. 1934 och jur. kand. 1937. Han blev fiskal i Svea hovrätt 1941 och hovrättsråd 1957. Han har tjänstgjort som sekreterare hos JO 1940, som advokatfiskal 1943 och haft olika utredningsuppdrag inom kommunikations- och justitiedepartementen 1949, 1957, 1959—1960. År 1944 var han förste legationssekreterare och chef för B-avdelningen vid svenska beskickningen i Berlin och 1946 delegat vid Rädda Barnens hjälpexpedition till Budapest. Han är vid Internationella handelskammaren i Paris sedan 1951 ordfö-

 

240 Personalnotiserrande i kommissionen för internationella handelsbruk (publikationer: bl. a. »Incoterms») och vid Stockholms handelskammare sedan 1963 sakkunnig i handelsbruksfrågor. Han har sedan 1949 vid åtskilliga tillfällen av Internationella handelskammaren anlitats som skiljedomare i internationella handelstvister, innefattande bl. a. tvister inom handeln öst—väst. Han var 1964 i Mogadishu ordförande i en italiensk-somalisk skiljedomstol.
    Lagergren var ledamot av den Internationella domstolen i Tanger 1953—1956 och är sedan 1956 vice president i den tysk-allierade skiljekommissionen i Koblenz, sedan 1957 neutral ledamot av den fransk-tyska skiljedomstolen i Saarbrücken och sedan 1964 president i den högsta restitutionsdomstolen inom förutvarande amerikanska ockupationszonen i Tyskland med säte i Herford. I december 1965 förordnades han av generalsekreterare U Thant till ordförande i The Indo-Pakistan Western Boundary Case Tribunal. —Lagergren har publicerat ett antal skrifter och artiklar inom handelsrättens område, företrädesvis på engelska språket. 1965 blev han juris hedersdoktor vid Uppsala universitet.