Tidskriften NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd har genomgått en omfattande omläggning under 1965. Tidskriften, som grundades 1932 — i första hand av prof. Gösta Eberstein — under namnet Nordiskt Industriellt Rättsskydd, erhöll sin nuvarande titel i samband med att den fr. o. m. 1949 utvidgades till att omfatta hela immaterialrätten, således även upphovsrätten. Nu genomförda förändringar åsyftar att ge NIR ett utökat och mer aktuellt innehåll samt att stärka tidskriftens ställning som huvudorgan för hela den nordiska immaterialrätten. Som nya huvudmän för tidskriften vid sidan av de fyra nordiska föreningarna för industriellt rättsskydd har därför inträtt de fyra nordiska föreningarna för upphovsrätt. NIR, som under senare år utkommit med två, vanligen drygt 100-sidiga dubbelhäften per år, utger fr. o. m. 1965 fyra enkelhäften om tillsammans ca 350 sidor. I syfte att kunna ge mera aktuell information har särskilda befattningar som redaktionssekreterare inrättats i alla fyra länderna. Redaktionskommitténs ordförande är prof. Seve Ljungman, Djursholm, tidskriftens redaktör rådman Gunnar Sterner och svenske redaktionssekreterare hovrättsfiskal Ulf Bernitz, båda Stockholm.

U. B.

 

Nytt Juridiskt arkiv. Till ny redaktör för NJA I efter justitieråden Herved af Trolle och Sven Edling har fr. o. m. årg. 1965 utsetts justitierådet Hugo Digman, som t. v. kommer att svara för redigeringen ensam. Ett ganska stort antal justitieråd har emellertid åtagit sig att medverka genom att skriva referat i mål, i vilkas avgörande de själva deltagit.
    Redigeringsprinciperna kommer att i stort sett bli oförändrade men vissa förenklingar skall eftersträvas. Man skall söka få en snabbare publicering. Målet skall vara att referat i princip publiceras inom c:a 3 månader efter domen. Vidare skall lämnas förhandsmeddelanden om domar av speciellt intresse som vid häftes tryckning meddelats men ej kunnat medtagas i häftet.

A. K.