Danmarks Juristforbund afholdt sit årsmøde d. 25. maj 1965 i Ålborg. Som forbundets gæst deltog direktøren for Sveriges Juristförbund Styrbjörn von Feilitzen, der under mødet havde lejlighed til at redegøre for de svenske juristers aktuelle problemer, der i vidt omfang er af samme karakter som de danske. Juristforbundets formand professor, dr. jur. W. E. v. Eyben aflagde beretning om forbundets virksomhed i 1964. Medlemstallet er steget med ca. 650 til ca. 6 850; heraf er ca. 4 600 kandidatmedlemmer og ca. 2 250 studenter medlemmer; af kandidatmedlemmerne er ca. 1 000 ansat på overenskomstbasis (d. v. s. ikke tjenestemænd) i stat og kommune. I beretningen blev der som sædvanlig redegjort for de sager af mere almindelig interesse, som bestyrelsen havde arbejdet med i det forløbne år, og for de opgaver, der måtte søges løst i den kommende tid. Det blev herunder bl. a. nævnt, at forbundet i begyndelsen af 1965 har købt en centralt beliggende ejendom i København med henblik på indretning af et »Juristernes Hus». Det blev endvidere op-

 

Nordiskt och internationellt 311lyst, at man efter gennemførelsen af den generelle lønregulering i efteråret 1964 forgæves havde søgt at opnå forbedrede lønvilkår for de tjenestemænd, der er indehavere af lederstillinger. Forhandlingerne med finansministeriet herom strandede hovedsagelig af politiske grunde, men der var enighed om, at spørgsmålet tilligemed forskellige andre spørgsmål var egnet til behandling i den kommission, der af regeringen agtedes nedsat til overvejelse af en revision af tjenstemændenes efterlønsordning. Da det er tanken under arbejdet i denne kommission også at drøfte en revision af selve tjenestemandsbegrebet, måtte arbejdet i kommissionen efter formandens mening herefter være en af de vigtigste opgaver for forbundet i den kommende periode. Af forskellige grunde er kommissionen først blevet nedsat ved skrivelse af 22/11 1965 fra økonomiministeriet.

Kr.