Den danske Dommerforening afholdt årsmøde og generalforsamling den 15. og 16. oktober 1965 i København. Som foreningens gæster deltog fra Sverige hovrättspresidenten Björn Kjellin, Malmö, og fra Norge høyesterettsdommer C. F. Rode, Oslo. På mødet talte professor, dr. jur. W. E. v. Eyben om domstolene og pressen og højesteretsdommer H. Tamm om de såkaldte »ejerlejligheder».
    På generalforsamlingen valgtes dommer F. Nøhr Hansen, Nykøbing F., som formand for foreningen i stedet for civildommer Harald Petersen, der på grund af alder havde taget sin afsked som dommer. I bestyrelsen erstattedes den nyvalgte formand af dommer Carsten Jepsen, Hørsholm, medens landsdommer Willy Andersen og byretsdommer Poul Høeg, der begge havde ønsket at udtræde, erstattedes af henholdsvis landsdommer Kai Kjøgx og byretsdommer Arne Holmstrup. Iøvrigt genvalgtes bestyrelsens medlemmer.

Kr.

 

Akademikernes Samarbejdsudvalg, der blev nedsat i 1949—50 af de danske faglige akademikerorganisationer til varetagelse af fælles interesser, og som nu repræsenterer i alt ca. 42 500 akademikere i offentlig tjeneste og i liberale erhverv, har i de seneste år fået stedse større betydning ved fastlæggelsen af akademikernes ansættelses- og arbejdsvilkår. Det var således samarbejdsudvalget, der i 1964—65 var med til at gennemføre de forhandlinger om nye lønvilkår for de overenskomstansatte akademikere, der i foråret 1965 resulterede i det såkaldte akademikerforlig, der indeholdt væsentlige forbedringer af de overenskomstansattes løn- og arbejdsvilkår. På baggrund af de gode resultater af udvalgets hidtidige arbejde er de faglige akademikerorganisationer indstillet på at søge udvalget yderligere effektiviseret gennem en strukturændring, således at det kan blive et slagkraftigt organ for akademikergrupperne i deres kamp for at følge med i den velstandsstigning, der i disse år finder sted for andre befolkningsgruppers vedkommende. Målet er at opnå en stilling omtrent svarende til Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO). Fra 1962 til februar 1965 var højesteretssagfører Jon Palle Buhl formand for samarbejdsudvalget. Den nuværende formand er professor, dr. jur. Allan Philip.

Kr.

 

Juridisk forening i København har i sæsonen 1964—65 haft følgende emner på programmet: Højesteretssagfører Niels Klerk har talt om aktionæroverenskomster, professor, dr. jur. A. Vinding Kruse om reformplaner i købelovgivningen og fuldmægtig Adam Vestberg om samspillet i det praktiske retsliv

 

312 Nordiskt och internationelltmellem forsikring og erstatning. Endvidere har folketingets ombudsmand, professor, dr. jur. Stephan Hurwitz holdt foredrag om kontrollen med administrationen. Højesteretsdommer J. L. Frost har redegjort for reglerne om domstolenes prøvelse af forvaltningsakters lovlighed, når der om de pågældende akter foreligger lovbestemmelser, der henlægger den endelige afgørelse til administrationen. Endelig har højesteretsdommer, dr. jur. Jørgen Trolle, der var formand for justitsministeriets ægteskabsudvalg, kommenteret det udkast til lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, der blev afgivet af udvalget i september 1964 efter samarbejde med tilsvarende udvalg i de øvrige nordiske lande.

Kr.