Juristklubben i Linköping har under 1965 hållit tre sammanträden. D. 27 febr. kåserade förste länsassessorn Lars Rydberg över ämnet »Administrativ juridik — samhällsaktiv juridik eller Eine kurze Einführung der administrativen Jura des Königlichen Befehlhabers in einer volkheimischen nördlichen Staatsbildung während des zwanzigsten Jahrhunderts.» Efter kåseriet följde middag med damer. D. 24 maj höll direktören för Asptuna tillsynsanstalt Kurt Tjärnberg föredrag över ämnet »Korttidsvård — ny giv inom fångvården». D. 15 nov. hölls anföranden av länspolischefen Lennart Palmér, länsåklagaren Bengt Steen och kronofogden Nils Fagerström om polis-, åklagar- och exekutionsväsendet efter omorganisationen.
    Till styrelse under verksamhetsåret 1965—1966 har valts chefsåklagare Kurt Persson, ordf., adv. Stig Axelsson Hultqvist och länsassessorn Kurt Sandell. —Klubben har omkring 100 medlemmar.

 

Jönköpings juridiska förening har under 1965 sammanträtt d. 18 nov. Förutom föreningsangelägenheter förekom därvid föredrag av presidenten N. Erik Åqvist över ämnet »Förhandlingar i fem världsdelar — något om dubbelbeskattningsavtal och hur de blir till». Föreningens styrelse utgörs av länspolischefen Bertil Ankar, ordf., presidenten N. Erik Åqvist, v. ordf., lagmannen Bertil Höijer, häradshövdingen Sven Ruhe, landssekreteraren Åke Sylwan, adv. Hans Sundström och hovrättsfiskalen Gunnar Gyllenram, kassaförv., med borgmästaren Nils Rappe, häradshövdingen Frey Björlingson och adv. Bengt Skantze som suppl. — Antalet medlemmar uppgår till omkr. 160.

 

Malmö-Lunds juristförening har under år 1965 sammanträtt i Malmö d. 12 mars och d. 28 okt. Till sammanträdena har inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll prof. Lennart Vahlén föredrag över ämnet »Köprätt och formulärrätt» och vid oktobersammanträdet prof. Åke Lögdberg över ämnet »Personlighetsrätt. Den enskildes skydd för sitt privatliv». Till styrelseledamöter för 1966 har utsetts hovrättspresident Björn Kjellin, ordf., lagman Gunnar Nilsson, v. ordf., rådman Anders Bruzelius, sekr., adv. Leif Gräntze, kassaförv., rådman Per Bergdahl, rådman Carl-Olof Jönsson och adv. Gustaf Magnusson. Föreningens medlemsantal utgör 313.

 

Nordvästra Skånes juristförening. Styrelsen har under år 1965 utgjorts av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., häradshövdingen Sven Rönnquist, rådmannen Allan E. Persson samt advokaterna Bengt Linders och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr. — Föreningen har 85 medlemmar.

 

Hallands juristförenings styrelse har under 1965 utgjorts av landshövdingen Ingvar Lindell, ordf., borgmästaren Axel Lindskog, v. ordf., borgmästaren Åke Svensson, häradshövdingen Henning Nitelius, länspolischefen N. L. Eklund och adv. Hans-Erik Enghoff med rådmannen Sixten Lundmark och landskamreraren Sven Svensson som suppl. Kassaförvaltare har varit adv. Hans-Erik Enghoff och som sekr. och klubbmästare har fungerat adv. Hans Norell.
    Föreningen, som räknar ett 80-tal medlemmar, hade till sitt årsmöte i november inbjudit stiftssekreteraren Sten G. Olsson, Göteborg, som i ett inle-

 

Notiser 315dande anförande talade över ämnet Aktuella frågeställningar för Sveriges Juristförbund. Häradshövdingen Henning Nitelius, Halmstad, höll därefter ett föredrag om Övervakningsnämnderna, varpå länsåklagaren Lennart Eliasson, Halmstad, avslutade med ett anförande om Domar- och försvararverksamhet i åklagarämbetet.