Notiser 317Juridiska föreningen i Uppsala har under 1965 sammanträtt 10 gånger. Vid årsmötet d. 11 febr. talade justitierådet Gösta Walin om familjerättskommitténs förslag. D. 10 mars arrangerades en estraddebatt över temat »Butiksstölderna». Deltagare i debatten var prof. Per-Edwin Wallén, hovrättsrådet Stig Nordlund samt dir. Paul Brundin. D. 1 april gästades föreningen av isländske ambassadören i Stockholm Árni Tryggvason som kåserade om isländskt rättsväsende under rubriken »Med grågåsen till Tingvalla». Föreningens traditionella vårfest ägde rum d. 7 maj. Kvällens hedersgäst var adv. Ingrid Gärde Widemar som berättade om vem som stiftar våra lagar. Recentiorsmottagningen hade under sistförlidna hösten byggts ut så att samtliga recentiorer inbjöds tillen informationskväll d. 5 sept. För handledningen svarade i första hand äldre studenter. Höstfesten ägde rum d. 10 sept. och hedersgäst den kvällen var ärkebiskop Gunnar Hultgren som talade över ämnet »Kyrka-Lagstiftning». Höstens mest uppmärksammade arrangemang var en estraddebatt kring temat »Allmänhetens skyldighet att avslöja brott.» I debatten medverkade prof. Alvar Nelson, doc. Robert Boman samt Expressen-teamet chef.red. Per Wrigstad, Erik Sjöqvist och K. G. Michanek. D. 16 nov. talade näringsfrihetsombudsmannen Åke Sundqvist om vår konkurrenslagstiftnings effektivitet. Verksamhetsåret avslutades med julfesten d. 10 dec. då från Vietnam nyss hemkomne red. T. G. Wickbom talade om intryck från sina resor i Asien.
    Föreningen har representerats vid besök hos de juridiska föreningarna i Stockholm och Lund samt i Danmark, Norge och Finland.
    Iustus, föreningens medlemsblad, har utkommit med 7 nummer under året. Föreningens opinionsgrupp har bestått av 20 jur. stud. och sammanträtt 3 gånger.
    Föreningens 100-årsstipendium tilldelades jur. stud. Hans Forsell och Norstedts bokpremium jur. stud. Jan Anders Hagstedt.
    Styrelsens sammansättning under 1965 har varit: ordf. prof. Leif Mutén, vice ordf. jur. kand. Ulf Brunfelter, sekr. jur. stud. Jan Anders Hagstedt, redaktör jur. stud. Håkan Söderholm, internationell sekr. jur. stud. Carin Oldfeldt (vt) och jur. stud. Astrid Arrhenius (ht), skattmästare civ.ek. jur. stud. Gösta Fischer, förlagsföreståndare jur. stud. Ulf A. Malmgård, kassör jur. stud. Olle Ahlmark, klubbmästare jur. stud. Barbro Wickbom, konsulter jur. stud. Johan Hirschfeldt (vt), jur. stud. Bertil Svahn, jur. stud. Rolf Holmquist (vt), jur. stud. Olle Reimers (ht) och jur. stud. Lars Annerén (ht).
    Medlemsantalet har under året uppgått till 474.

 

Juridiska föreningen i Lund har under 1965 anordnat 15 sammankomster enligt följande: D. 17 febr. talade chefen för kriminalvårdsstyrelsen generaldirektör Torsten Eriksson om »Problem som den moderna kriminalvården möter», d. 9 mars estraddebatt med prof. Sören Halldén, prof. Gudmund Smith, prof. Per Stjernquist och universitetslektor Rune Persson över ämnet »Tvärvetenskap — en aktualitet för rättsvetenskapen?», d. 17 mars kåserande föredrag av jur. och fil. kand. Hans Klette »Hur verkar våra lagar?», d. 30 mars colloquium med NIB-stipendiaten, jur. stud. Jorge Lanzaro, som talade om »Academic conditions in Latin America», d. 8 april colloquium med prof. Alvar Nelson, som talade om »Vapenvägran», d. 29 april studiebesök på Kockumsvarv i Malmö, d. 14 maj colloquium med ombudsmannen i Sveriges Juristförbund John Leinmark över ämnet »Vad är kommunautär rätt? — om juridikens roll i den europeiska integrationen.» Höstterminen inleddes d. 15 sept. med en informationsafton för novitierna av ombudsmannen i Sveriges Jurist-

 

318 Notiserförbund Anders Olsson, d. 16 sept. studiebesök på Gamla och Nya Sparbanken i Lund. D. 24—26 sept. hölls ett nordiskt studentjuristmöte i Lund med inbjudna representanter för Nordens övriga juridiska föreningar. D. 14 okt. hölls debatt över ämnet »Juristutbildningens form, innehåll och kvantitet», d. 4 nov. studiebesök på Lunds nya polishus, d. 18 nov. estraddebatt över ämnet »Kriminalreportaget — offentlig strip tease?» med länsåklagare Klas Lithner och redaktör Johnny Holberg som inledare. D. 26 nov. besökte Juridisk Diskussionsklub från Köpenhamn föreningen, och terminen avslutades med årsmöte d. 9 dec. Hovrättsrådet Gustaf Petrén talade då om »Nordiska rådet ochlagstiftningsarbetet.»
    Förlagsverksamheten, som syftar till att tillhandahålla studenterna kurslitteratur till självkostnadspris har under året ytterligare ökat i omfattning.
    Den andra volymen av den av Juridiska föreningens förlag utgivna samlingen Uppsatser av juris studerande har färdigställts under året, och genomen generös donation av disponenten Harald Schlasberg, Landskrona, har utgivningen av denna skriftserie tryggats för ett flertal år framåt.
    Föreningen är ansluten till Nordiska Studentjuristrådet och till The International Federation of Law Students. Den har varit representerad vid sammankomster med juristföreningarna i Oslo, Köpenhamn, Århus, Stockholm, Uppsala, Åbo och Helsingfors, så ock vid IFLS:s kongress i Rennes, Frankrike.
    P. A. Norstedt & Söners bokstipendium har tilldelats fil. kand. och jur. stud. Stellan Artin.
    I 1965 års styrelse satt som ordf. prof. P. O. Bolding, v. ordf. docent Gunvor Wallin, litteraturförman jur. stud. Ewald Elander, skattmästare jur. stud. Hans Hjortsjö, klubbmästarinna jur. stud. Bodil Svedberg, sångförman jur. stud. Fredrik Höweler, sekr. jur. stud. Boel Ohlsson, litteraturkonsult jur. kand. Wolfgang Heinrichs, internationell konsult jur. stud. Steen Hohwii Christensen, konsult jur. stud. Eva Tunhammar.