Juridiska föreningen vid Stockholms universitet har under 1965 bedrivit följande verksamhet: Debatter, colloquier: D. 2 febr. »Juridiska studier i Uppsala för 50 år sedan», med prof. Jan Almqvist. — D. 16 febr. eutanasidebatt, med prof. Ingemar Hedenius, prof. Olle Hultén, chefsåklagare Lennart Asplund, prof. Ivar Agge och doc. Gustaf Giertz. — D. 22 febr. »Några rättsliga aspekter på abortfrågan», med adv. Hans Göran Franck. — D. 4 mars »Rättsvetenskapens dilemma», med prof. Ivar Agge. — D. 11 mars »Vapenvägran», med stabskonsulent P. S. Olofsson och redaktör Bertil Swanström. — D. 16 mars debatt om »Utlännings rättsställning i Sverige», med prof. Hilding Eek, hovrättsrådet Gustaf Petrén, jur. kand. Uncas Serner, överdir. Erik Montell och jur. stud. Sven H. Salén. — D. 25 mars colloquium med JK, Sten Rudholm. — D. 6 april »Den nya äktenskapslagstiftningen», med adv. Elin Lauritzen. — D. 12 april »Kriminalpolitik, tro och vetande», med doc. Knut Sveri. — D. 28 april »Eterfrihet i Norden», med hovrättsassessor Bertil Voss och adv. Henning Sjöström. — D. 13 maj »Vittnespsykologi», med fil. kand. Hans Gordon. — D. 14 sept. »Konsten att läsa juridik» med prof. Hans Thornstedt. — D. 30 sept. »Polisen kontra allmänheten», med kammaråklagare Per Åberg o. polisintendent Åkesson. — D. 21 okt. »Sjörättscolloquium», med prof. Kurt Grönfors. — D. 16 nov. talade STIM-chefen Sven Wilson om upphovsrätt. — D. 18 nov. debatt om »Den obarmhärtiga pressen», med hov-

 

Notiser 319rättsrådet Per-Erik Fürst, adv. Olof Persélius, red. »Massi»-Svensson och polisintendent Sven Robertsson.
    Studiebesök: D. 4 febr. Polismuseet, d. 2 mars statsrådsberedningen, d. 17 mars LO, d. 30 mars Enskilda Banken, d. 30 sept. Högsta Domstolen, d. 12 okt. Pripps, d. 15 okt. IBM, d. 9 nov. Exportföreningen, d. 3 dec. Advokatsamfundet, d. 7 dec. Utrikesdep.
    Norgeresa. Under tiden d. 20—30 nov. besökte 21 föreningsmedlemmar Oslo, där Juristforeningen hade ordnat ett rikt program, vari ingick föreläsning om »Den norska straffprocessen» av prof. Bratholm, föreläsning om »Det objektive bedriftsansvar» av prof. Kristen Andersen och ett seminarium om företagsdemokrati med dr. jur. C. A. Fleischer, höysterettsadvokat Per Oddberg och Aake Anker Ording. Vidare företogs ett besök i Lagmannsretten, där en rättegång studerades, och ett besök på Munchmuseet. Deltagarna hann även uppleva Juristforeningens stora fest »Hoppeballen».
    Fester: Traditionsenlig valborgsmäss på Hasselbacken, recentiorsfest, julfest (tillsammans med Humanistiska Föreningen), ölstånkor m. m.
    Representation: Föreningen har under året upprätthållit goda kontakter med kollegerna i Norden och utväxlat delegater med systerföreningarna i Åbo, Helsingfors, Uppsala, Lund, Oslo, Köpenhamn och Århus. — Vidare har JF anordnat NSJR-ordförandemöte i Stockholm (med repr. från 10 nord. fak.).— De internationella kontakterna har varit goda och föreningen var representerad på IFLS 3rd General Assembly i Obertraun i Österrike d. 20—24 april. Föreningen är ansluten till NSJR (Nordiska Studentjuristrådet) och till IFLS (International Federation of Law Students). D. 30 sept.—3 okt. gästades föreningen av en studiegrupp (30 st) från Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn. Programmet bestod av studiebesök på HD, Hammargårdens ungdomsvårdsskola, Kriminaltekniska museet och Rådhuset, där man bevistade en rättegång, och av föreläsningar. Prof. Nils Herlitz talade om offentlighetsprincipen och den danske professorn Isi Foighel om offentligheten i »strafferetspleien». Juristförbundet bjöd på lunch och informerade om arbetsförhållandena i Sverige för jurister.
    D. 15—18 dec. gästades föreningen av en studiegrupp (18 st) från juristklubbarna Codex och Pylälä i Helsingfors. Programmet bestod av studiebesök på HD, Riksdagshuset, Hammargårdens ungdomsvårdsskola och Rådhuset samt av föreläsningar. Prof. Ivar Agge talade om »Påföljdssystemet», prof. Welamson om den svenska processordningen, hovrättsrådet Gustaf Petrén om »Förslag till lag om förvaltningsförfarandet». Dessutom deltog gruppen i JF:s julfest.
    Föreningens dechargesammanträde avhölls d. 12 febr. 1965. D. 29 nov. ägdes. k. valmöte rum, då ny styrelse, förlags- och stipendienämnd samt revisorer för verksamhetsåret 1966 valdes. Styrelsen har under året sammanträtt 19 gånger och förlagsnämnden 4 gånger. Föreningens inspektor har under året varit prof. Hans Thornstedt. Styrelsen har haft följande sammansättning: ordf. Eva Salén, v. ordf. Staffan Riben, sekr. Synnöve von Hofsten, klubbmästare Lars Wikander o. Kai Ewerlöf Hammerich, konsulter Per Haukaas o. Christer Holm, skattm. Gunnar Björkman, red. Dag Ahlander, int. sekr. Gunnar Petri. Förlagsnämnden har under året bestått av dir. Knut Johansson, förlagschef, jur. stud. Arne Fagerberg, bibliotekarie, samt Eva Salén, Gunnar Björkman, Lars Gunnar Flemström, Jan Lundberg och Lars Lindgren, vilken fungerat som ordförande. Föreningen hade vid höstterminens slut c:a 1 500 medlemmar.