Till professor i civilrätt vid Stockholms universitethar K. M:t 18 mars 1966 utnämnt professorn i handelsrätt vid universitetet i Lund, jur. dr Lennart Vahlén.
    Prof. Vahlén är född i Stockholm 1922. Efter studentexamen i Stockholm 1940 studerade han vid Stockholms högskola, där han avlade jur. kand.ex. 1942. Efter tingsmeritering vid Södertörns domsagas häradsrätt blev han 1951 jur. lic. vid Stockholms högskola, disputerade samma år förvinnande av juris doktorsgrad och förordnades till docent i civilrätt vid högskolan. 1952 förordnades han till e.o. docent och 1957 utnämndes han till preceptor i civilrätt vid Stockholms högskola. D. 17 maj 1963 utnämndes Vahlén till professor i handelsrätt vid Lunds universitet.
    Förutom doktorsavhandlingen »Formkravet vid fastighetsköp, särskilt dess inverkan på regler omförutsättningar och fel» har Vahlén utgivit skrifterna »Avtal och tolkning» (1960) och »Fastighetsköp» (1965). Vahlén har vidare bl. a. publicerat artiklar i facktidskrifter.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    15 mars 1966 förordnat byrådir. i krim.vårdsstyr. Göran Söderlund till sekr. åt de sakkunniga för utredn. om de enskilda övervakarna inom krim.vården;
    16 mars 1966 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Åke Ihrfelt till sekr. i utredn. ang. lagstiftn. om trafiknykterhetsbrott;
    18 mars 1966 förordnat exp.chefen Eskil Hellner, tillika ordf., samt led. av riksdagens I kamm., chefred. Allan Hernelius och chefred. Yngve Möller till sakkunniga för utredn. om lagstiftn. för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsbeslut och rekommendationer;
    22 mars 1966, med motsv. entled. av justitierådet Emanuel Walberg, förordnat riksåkl. Holger Romander till led. och ordf. i samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten.

 

Handelsdepartementet. K. M:t har 1 april 1966 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Sten-Erik Bergstrand till dep.råd i handelsdep.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    18 mars 1966 förordnat hovr.råden i hovr. för Övre Norrland Sven Bramsjö, Bo Lid och Ingrid Andersson att fr. o. m. 1 april t. o. m. 30 sept. 1966 i hovr:n bestrida, Bramsjö på lagman ankommande göromål samt Lid och Ingrid Andersson på v. ordf. på avd. ankommande göromål;
    25 mars 1966 förordnat hovr.råden i Svea hovr. Sven Nordell och Carl Fredrik Hadding att fr. o. m. 1 april t. o. m. 30 juni 1966 i hovr:n bestrida, Nordell på lagman ankommande göromål och Hadding på v. ordf. på avd. ankommande göromål;
    1 april 1966 utnämnt tingsdomaren i Vadsbo domsaga Karl Lüning till hovr.råd i Göta hovr. fr. o. m. 1 juli 1966.

 

Vattendomstolarna. K. M:t har
    18 mars 1966 förordnat, att fullmakterna för Olov Lindhagen och Lennart Persson att vara vattenrättsdomare i Mellanbygdens resp. Nedre Norrbygdens vattendomstol skola fr. o. m. 1 april 1966 avse den vattenrättsdomartjänst vid vederb. vattendomstol, med vilken är förenad avlöningsförstärkning om 6 000 kr. för år;
    25 mars 1966 förordnat ass. i Svea hovr. Stig Liljeqvist och lantbruksing. Sven Svensson att i Västerbygdens vattendomstol bestrida, Liljeqvist på bitr. vattenrättsdomare ankommande göromål fr. o. m. 1 april 1966 tv, dock längst t. o. m. 30 juni 1967, och Svensson på vattenrättsing. ankommande göromål fr. o. m. 1 juli 1966 tv t. o. m. 30 juni 1967.

 

Trycklov den 27/4 1966