JOSEF FISCHLER. Schwedisches Handels- und Verfahrensrecht für die Wirtschaftspraxis. 2. Auflage. Heidelberg 1965. Verlagsgesellschaft ,,Recht und Wirtschaft" mbH. 224 s. DM 30,00.

 

I första avdelningen av detta arbete redogör förf. för de delar av den svenska civilrätten och internationella privaträtten som kan hänföras under rubriken Handelsrecht. Redogörelsen omfattar även vissa skatterättsliga regler samt utlännings- och valutalagstiftningen. I en andra avdelning behandlas Verfahrensrecht, dvs reglerna om civilprocessen och skiljeförfarandet samt utsöknings- och konkursrätten. Framställningen är huvudsakligen inriktad på den skrivna rätten, vars innehåll återges omsorgsfullt och initierat. Arbetet, vars första upplaga utkom år 1954, är som titeln utvisar i första hand avsett för praktiskt bruk. Även i andra sammanhang bör det emellertid kunna komma till god användning som en vederhäftig och upplysande presentation av gällande svensk rätt för tyskspråkig publik.

A. K.