Den Norske Advokatforening hadde i 1965 ekstraordinært representantskapsmøte i Oslo 9. febr. (hvor man behandlet »Advokaters salærer i saker for det offentlige») og ordinært representantskapsmøte 18. og 19. juni i Kristiansand. Her ble som ny formann valgt høyesterettsadvokat J. C. Mellbye. Ved foreningens faste sekretariat i Oslo er generalsekretær og sekretær henholdsvis høyesterettsadvokat Rolf Christophersen og advokat Harald Halvorsen. Pr. 31. mars 1965 hadde foreningen 1 388 aktive og 232 passive medlemmer. Den arrangerte i 1965 en rekke forelesningskurs, nemlig 15.—16. jan. i Hamar om rettsforhold i skog og mark, 12.—13. febr. i Oslo om trygdelovgivning, 26.—28. aug. i Oslo i familierett, 10. og 11. sept. i Bodø i fiskerirett m.v., 15.—16. okt. i Oppdal i skatterett og 3. og 4. desbr. i Oslo i vassdragsrett.
    Oslo Krets av foreningen hadde pr. 31. desbr. 1965 659 aktive og 141 passive medlemmer. Formann i året var (etter årsmøtet 9. febr. 1965) høyesterettsadvokat Ole Borge. Sekretær var advokat Harald Halvorsen. I løpet av 1965 ble holdt syv medlemsmøter og et julemøte. Det ble bl. a. holdt foredrag av høyesterettsadvokat Knut Blom om »Gransking og rettssikkerhet», av høyesterettsadvokat Jens Chr. Hauge om »Bedriftsdemokratiet i rettslig belysning», og av direktør, høyesterettsadvokat Johan Nerdrum om »Luftfart — fri næring eller monopol». Kretsstyret ga i 1965 6 uttalelser i tvister om salærer og 11 uttalelser i tvister om god advokatskikk.  

J. T. B.

 

Norsk Forening for internasjonal Rett (Norsk Avdeling av International Law Association) hadde i 1965 tre foreningsmøter med foredrag av professor Manfred Lachs om »The Role of the International Lawyer in Modern Diplomacy», av professor Elihu Lauterpacht om »The Law of Hostilities today» og av ekspedisjonssjef Jens Evensen om »Folkerettslige og Utenrikspolitiske problemer ved anvendelsen av FN's sikkerhetsstyrker». Etter generalforsamlingen 7. april 1965 fortsatte som formann og sekretær henholdsvis høyesterettsadvokat Ole Torleif Røed og hoyesterettsadvokat Evald Rygh, Oslo. Foreningen hadde pr. 3. mars 1966 64 personlige medlemmer, 8 studentmedlemmer og 16 selskapsmedlemmer (foreninger, institusjoner etc.).

J. T. B.