376 Nordiskt och internationelltNorsk Forening for Opphavsrett hadde i 1965 fire medlemsmøter. På disse orienterte ekspedisjonssjef Leif J. Wilhelmsen om »Norsk Kulturfond» og justitierådet Torwald Hesser, Sverige, om det forberedende arbeide med revisjon av Bernkonvensjonen, likesom professor dr. jur. Olav Lid holdt foredrag om »Bibliotekene og opphavsretten». Foreningen oppstillet i 1965 i samarbeid med Tono (Norsk Komponistforenings Internasjonale Musikkbyrå) en prisoppgave med alternativt emne: 1. »I hvilken utstrekning kan opphavsretten være gjenstand for kreditorforfølgning etter norsk rett?», 2.»Gi en analyse av den norske åndsverklovs § 6, med særlig sikte på forskjellen mellom »fellesverk» og »sammensatt verk». Besvarelsesfristen utløper 1. okt. 1966. Foreningens formann og sekretær var i 1965 henholdsvis direktor, høyesterettsadvokat Knut Tvedt og ekspedisjonssjef Arne Hansen, Oslo. Ved årets utgang hadde foreningen 151 medlemmer og var dertil tilsluttet av 22 institusjoner og foreninger.  

J. T. B.

 

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse hadde i 1965 et medlemsmøte med foredrag av avdelingssjef, advokat Chr. Bergwitz-Larsen: »Bør de responderende utvalg slåes sammen til ett utvalg?» Delegerte fra foreningen deltok i et felles nordisk møte i Helsingfors i juni 1965. Foreningens formann og sekretær var i nevnte år henholdsvis høyesterettsadvokat J. Chr. Mellbye og høyesterettsadvokat Carsten Mellbye, Oslo. Pr. 31. des. 1965 hadde foreningen vel 100 medlemmer.

J. T. B.

 

Norsk Forsikringsjuridisk Forening hadde i 1965 fire medlemsmøter. Det ble holdt foredrag av dansk højesteretsdommer Jørgen Trolle (»På vej mod det objektive ansvar — eller tilbage til naturen»), av skifteforvalter, nå justisminister Elisabeth Schweigaard Selmer (»Ekteskapslovgivningen i støpeskjeen») og av høyesterettsadvokat Annæus Schjødt jr. (»Statens ansvar for nyttige tiltak»), likesom professor dr. jur. Torstein Eckhoff kåserte om »Hva er rettferdighet?». Foreningens formann og sekretær var i 1965 henholdsvis høyesterettsadvokat Knut Blom og advokat Chris Brække, Oslo. Pr. 31. des. 1965 hadde foreningen 935 personlige medlemmer, hvortil kom 64 selskaper og institusjoner.

J. T. B.

 

International Bar Associations elfte kongress äger rum i Lausanne 11—15 juli 1966.

 

International Law Associations femtioandra kongress hålles i Helsingfors 14—20 aug. 1966.