Personalnotiser 381Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har 15 april 1966 förordnat ass. i Svea hovr. Olof Köhl att biträda såsom sakkunnig inom ecklesiastikdep.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    21 april 1966 förordnat rådm. i rr i Jönköping Bertil Hagard att bestrida på rev.sekr. ankommande göromål;
    6 maj 1966 utnämnt ass. i hovr. för Västra Sverige Ulf Lindqvist till rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har 29 april 1966 utnämnt rev.sekr. Lars Delin och led.i lagberedn., ass. i Svea hovr. Gösta Dyrssen till hovr.råd i nämnda hovr. fr. o. m. 1 maj 1966.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    21 april 1966 utnämnt tingsdomaren i Luleå domsaga Anders Naumann till tingsdomare i Västmanlands västra domsaga fr. o. m. 1 juli 1966;
    29 april 1966 entledigat fiskalen i Svea hovr. Gunnel Norell med utg. av aug. 1966 från förordnande att bestrida på särskild inskr.domare i Södra Roslags domsaga ankommande göromål.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    21 april utnämnt e. rådm. i Sthlms rr Olof Davidsson, Lars Hoff, Ulla Ljungh-Hoff och Lars Molin till rådm. i samma rr fr. o. m. 1 juli 1966;
    29 april 1966 förordnat ass. i Gtbgs rr Sven Ordqvist att fr. o. m. 1 maj t. o. m. 30 sept. 1966 uppehålla en rådm.tjänst i samma rr;
    s. d. förordnat fiskalen i hovr. för Nedre Norrland Olof Bremberg att fr. o. m. 1 maj 1966 t v uppehålla en rådm.tjänst i rr i Växjö;
    6 maj 1966 förordnat ass. i Göta hovr. Jan Lundqvist att uppehålla en rådm.tjänst i rr i Jönköping.

 

Vattendomstolarna. K. M:t har
    15 april 1966 utnämnt e. o. vattenrättsdomarna Karl-Gerhard Cars och Stig Olof Svärd till vattenrättsdomare, Cars i Mellanbygdens vattendomstol och Svärd i Nedre Norrbygdens vattendomstol;
    s. d. förordnat bitr. vattenrättsdomaren i Österbygdens vattendomstol Lars Jarnås till e. o. vattenrättsdomare i Mellanbygdens vattendomstol.

 

Sveriges advokatsamfund. Till ledamöter ha antagits 11 mars 1966 Sven Junzell, Arvika, Göran Paulsson, Markaryd, och Elly Aschberg, Sthm, 15 april 1966 Lars Lundquist, Malmö, Sören Mannheimer, Göteborg, Kurt Lundberg, Piteå, Ulf Anestam, Hans-Ulrich von der Esch och Örjan Grundén, Sthm, Birger Johansson, Södertälje, och Jan Elfström, Västerås, samt 13 maj 1966 Robert Romlöv, Göteborg.

 

Universiteten. Vid Uppsala Universitet disputerade d. 12 maj 1966 jur. lic.och fil. kand. Stig Strömholm på avhandlingen »Le droit moral de l'auteuren droit allemand, frangais et scandinave avec un aperçu de l'évolution internationale. I. Première partie: L'évolution historique et le mouvement international. II: 1. Deuxième partie: Le droit moderne. Tome premier: Introduction. Le régime de la création intellectuelle en droit privé. Vid disputationen, som ägde rum på franska och tyska, fungerade som opponenter prof. André Françon, Dijon, och dr. iur. Dietrich Reimer, München.

 

Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var 1 april 1966 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).
Svea hovrätt
I avd.: lagmannen G. Graffman, hovrättsråden K. Ericsson, v. ordf., och H. E. Nordström*, assessorn L. Arvidsson, adj. led. N. Dahlborn.
    II avd.: lagmannen Y. Linder, hovrättsråden S. Lindquist, v. ordf., och E. Beskow*, assessorerna G. Syk och O. Köhl.
    III avd.: lagmannen S. Löwenhielm, hovrättsråden R. Lundin*, v. ordf., A. Thuresson och J. Gyllenswärd, assessorn S. A. Larsson.
    IV avd.: lagmannen A. Adelsohn, hovrättsråden E. Ameln, v. ordf., och L.-E. Tillinger*, assessorn S.-O. Hall, adj. led. L. Jonson.
    V avd.: lagmannen R. Pihl, hovrättsråden G. Hagströmer*, v. ordf., och F. Palmér, adj. led. J.-M. Erfors, fiskalen S. Beling.
    VI avd.: hovrättsråden S. Nordell, ordf., Å. Sahlquist, v. ordf., och E. Larsson*, assessorn O. Matton, adj. led. B. G. Nordström.

 

382 Personalnotiser    VII avd.: lagmannen C.-A Durling, hovrättsråden E. Spens, v. ordf., och A. Elowson, assessorn M. Calais, adj. led. G. Ljungberg*.
    VIII avd.: lagmannen N. Grafström, hovrättsråden I. Weidenhaijn, v.ordf., och G. Wessman*, assessorn B. Sederblad, adj. led. B. Malmström.
    IX avd.: lagmannen A. Ribbing, hovrättsråden C.-Fr. Hadding*, v. ordf., och E. Backman, assessorn H. Anderberg, adj. led. A. Knutsson.
    Extra avd.: hovrättsråden I. Ahlström, ordf., J. Victor*, v. ordf., I. Jönsson och J. Oldin, adj. led. L. Persson.
Vattenöverdomstolen
I avd.: lagmannen N. Jansson*, hovrättsrådet S. Larsson, v. ordf., assessorerna J. Ericson och G. Zetterquist, adj. led. G. Gråberg, B. Jansson och I. Tengström.
    II avd.: lagmannen N. Viklund*, hovrättsrådet A. Nordin, v. ordf., assessorerna Gunvor Bexelius och H.-Å. Wängberg, adj. led. S. H. Olsson och C.-O. Håkansson.
Göta hovrätt
I avd.: presidenten N. E. Åqvist, hovrättsråden U. Norén, v. ordf., P. G. Blomdahl och S. Löwendahl*, adj. led. W. Friedmann, E. Strömbäck och B. Werner.
    II avd.: lagmannen B. Höijer*, hovrättsråden N. Brodén, v. ordf., och N. Sönnerby, adj. led. G. Gyllenram och L. Hedberg.
    III avd.: lagmannen G. Ekblad, hovrättsråden K. Ahlbom*, v. ordf., L.-E.Cronholm och F. Lindstam, adj. led. S. Garström och P. Baagøe.
Hovrätten över Skåne och Blekinge
I avd.: presidenten B. Kjellin, hovrättsråden C. Bergström, v. ordf., H.Nordholm* och I. Bodewall, assessorerna Inger Schlyter och B. Gustafson, adj.led. Karin Bredberg-Olsson.
    II avd.: lagmannen H. Moberg, hovrättsråden B. Möller, v. ordf., och H. Schunnesson*, assessorn A. Roth, adj. led. E. Gabrielsson och A. H. Olsson.
    III avd.: lagmannen I. Bladh, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., P. Ryding* och G. Ohlsson, assessorn Å. Lerenius.
Hovrätten för Västra Sverige
I avd.: presidenten M. Heuman, hovrättsråden Å. Bonge*, v. ordf., B. Arnold, L.-G. Lindencrona och C. J. Johansen, assessorn i Göteborgs rådhusrätt B.Wessman, fiskalen B. Rundqvist (adj. led. i den mån presidenten icke tjänstgör).
    II avd.: lagmannen G. Bogren, hovrättsråden G. Ljung*, v. ordf., O. Thulin och E. Borglund, adj. led. A. Stendahl, fiskalen C. Theorin.
    III avd.: lagmannen E. Holm, hovrättsråden S. Ekblom*, v. ordf., B. Erichs och B. Helling, assessorn A. Ligner.
    IV avd.: lagmannen E. Ahlgren, hovrättsråden C.-I. Lefwander*, v. ordf.,L. Öhrbom och S. G. Arning, assessorerna vid Göteborgs rådhusrätt R. Elfving och A. Eksell.
Hovrätten för Nedre Norrland
I avd.: presidenten Å. von Schultz*, hovrättsråden G. Malmer, v. ordf., och T. Widebeck, assessorerna A. Westlander och Stina Zackari.
    II avd.: lagmannen F. Nyquist*, hovrättsråden S.-E. Ellmén, v. ordf., och C.-E. Wollsén, assessorn T. Andersson, adj. led. O. Bremberg. 

Hovrätten för Övre Norrland
I avd.: presidenten K. Sidenbladh, hovrättsråden N. Lindroth*, v. ordf., och C. O. Meurling, assessorn vid rådhusrätten i Luleå G. Bergh, e. assessorn vid rådhusrätten i Malmö Mari-Ann Jönsson, fiskalen B. Morsing.
    II avd.: hovrättsråden S. Bramsjö*, ordf., och B. Lid, v. ordf., assessorn L. Lagerqvist, adj. led. E. Bergenfalk och G. Arfwidsson.
    III avd.: tf. lagmannen häradshövdingen S. Ohlsson*, hovrättsråden Ingrid Andersson, v. ordf., och L. Böhme, assessorn Claes Ljungström.