BERTIL WENNERGREN. I statens tjänst. Sthm 1966. Sveriges Juristförbunds Förlags AB. 128 s. Kr. 13,20.

 

I boken behandlas den reform av statstjänstemännens förhandlingsrätt som beslutades av 1965 års riksdag (SvJT 1965 s. 430 ff) och som därefter fullföljts genom olika administrativt utfärdade författningar och genom kollektivavtal. I inledningen anger förf. att han, med hänsyn till de utförliga kommentarer som finns till den allmänna arbetsrätten, begränsat redogörelsen för statstjänstemännens avtals- och förhandlingsrätt till specialreglerna härom i statstjänstemannalagen. Tyngdpunkten har förf. lagt på de delar som behandlar statstjänstens egenart, tjänstebegreppet, tjänstetillsättningen och tjänstemännens rättsliga ställning.
    Läsaren hade måhända föredragit en något annan disposition av ämnet. Mot bakgrunden av en redogörelse för den allmänna arbetsrätten, särskilt den kollektiva, hade det framstått klarare vari statstjänstens egenart består. Vid en jämförelse mellan rättsreglerna för den privata arbetsmarknaden och deras tillämpning, å ena, samt specialreglerna för statstjänsten, å andra sidan, hade det kanske visat sig att skillnaden i praktiken är mindre än vad författarens framställning ger vid handen.
    Med intresse tar man del av förf:s kommentarer till gällande besvärsregler och deras tillämpning inom tjänstemannarätten. Särskilt med hänsyn till hans sakkunskap på detta område är dessa kommentarer värdefulla. På en punkt vill emellertid anm. ge till känna en avvikande mening. Frågan gäller rätten att anföra besvär mot myndighets beslut om tillämpning av kollektivavtal. Denna fråga behandlas bl. a. på s. 55 i anslutning till redogörelsen för stadgandet i 8 § allmänna avlöningsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän (AST). Enligt detta stadgande är tjänsteman skyldig att

 

Anm. av Bertil Wennergren: I statens tjänst 423på anfordran lämna uppgift till arbetsgivaren, huruvida och i vilken omfattning han innehar bisyssla. Arbetsgivaren äger enligt stadgandet ålägga tjänstemannen att helt eller delvis upphöra med bisyssla som enligt arbetsgivarens bedömande (kurs. här) inverkar hindrande på tjänstutövningen. Förf. syns mena att besvärsrätt ej tillkommer kollektivavtalsbunden tjänsteman som av myndighet åläggs att upphöra med bisyssla. Endast vägen över förhandling — lokal och central — samt i sista hand talan vid arbetsdomstolen anses stå öppen. Uttalandet är riktigt för såvitt tjänstemannen gör gällande att myndighetens beslut strider mot 8 § AST. Då föreligger en tvist enligt 11 § lagen om arbetsdomstol och besvärsrätt är utesluten enligt lagen d. 3 juni 1965 (276) om inskränkning i rätten att föra talan mot offentligarbetsgivares beslut. Det kan emellertid tänkas att tjänstemannen icke ifrågasätter beslutets avtalsenlighet. Han gör med andra ord icke gällande att beslutet strider mot kollektivavtalet men anser att prövningen huruvida bisysslan inverkar hindrande på tjänstutövningen likväl bort utfalla annorlunda. I det fallet lär inte föreligga någon tvist av beskaffenhet att talan kan väckas vid arbetsdomstolen. Den allmänna regeln att myndighets beslut kan genom besvär överklagas hos överordnad myndighet och i sista hand hos Kungl. Maj: t bör då tillämpas. Den här berörda frågan har stor praktisk betydelse. AST och övriga kollektivavtal för offentliga tjänstemän innehåller många bestämmelser vilkas tillämpning beror av myndigheternas diskretionära prövning. Tjänsteman, som är missnöjd med prövningen men ej gör gällande annat än att myndighetens beslut ryms inom de befogenheter kollektivavtalet ger myndigheten, bör söka vinna rättelse besvärsvägen.
    Det allmänna intrycket av Wennergrens bok är övervägande positivt. Boken är lättläst och med hänsyn till omfånget anmärkningsvärt utförlig. Förf. ger sig ofta i kast med tolknings- och tillämpningsproblem och tar som regel ställning. Endast undantagsvis sätter man frågetecken för slutsatserna. Boken torde i första hand vända sig till den som önskar göra sig förtrogen med grunderna för den nya tjänstemannarätten. Även den som har att i tjänsten eller eljest ta befattning med tjänstemannaärenden har nytta av boken.

I. Lidbeck