NILS BECKMAN. Svensk familjerättspraxis. 3:e uppl. Sthm 1965. Norstedts. 325 s. Kr. 32,00.

 

Med sin omsorgsfulla sammanställning av svensk familjerättspraxis har justitierådet Beckman tillhandahållit ett utomordentligt värdefullt hjälpmedel för det praktiska rättslivet. Det är därför en källa till stor tillfredsställelse att förf. så energiskt fullföljer sitt verk genom att ge ut arbetet i nya upplagor. I den nu publicerade tredje upplagan (ang. tidigare upplagor se SvJT 1954 s. 667 och 1961 s. 299) redovisas litteratur och rättsfall fram till hösten 1965, däribland många HD-domar som ännu icke hunnit bli publicerade i NJA.

A. K.

 

BLNGT MALMÆUS. Om stilleståndsersättning. Försäkringsjuridiska föreningens publikation nr 19. Sthm 1966. 37 s. Kr. 5,00.

 

Med stilleståndsersättning avses skadestånd som utgår till ägaren av ett skadat fordon för förlust eller annan olägenhet genom avsaknad av fordonet under tid som går åt för reparation eller nyanskaffning. I detta arbete behandlas särskilt metoderna för beräkning av ersättningsbeloppet per dag. Förf. skiljer härvid på fyra olika typfall: 1. De körningar som skulle ha skett med fordonet har måst inställas, och ägaren har härigenom åsamkats inkomstförlust. 2. Körningarna har i stället utförts med förhyrt fordon eller i övrigt

 

Litteraturnotiser 427med anlitande av andra transportmedel. 3. Trafiken har kunnat upprätthållas i normal omfattning på grund av tillgång till reservfordon. 4. Körningarna har inställts utan att ägaren därigenom åsamkats inkomstförlust. I ett avslutande kapitel behandlas frågan om skälig stilleståndstid. Skriften innehåller många hänvisningar till rättsfall och lämnar även upplysning om försäkringsbolagens praxis.

A. K.