HANS THORNSTEDT. Företagarens straffansvar. Katrineholm 1965. Industriförbundets förlag. 59 s. Kr. 9,50.

 

I detta arbete ges en översiktlig framställning av de allmänna regler som gäller om företagarens straffansvar. Skriften torde i första hand vända sig till dem som kommer i beröring med sådana problem inom näringslivet. Den har emellertid, inte minst i det avsnitt som behandlar delegation av företagaransvar, värdefulla upplysningar att ge även åt domare, advokater och åklagare. Dessa läsare kan dock finna det beklagligt att förf. inte har velat tynga framställningen genom att upplysa om varifrån de refererade rättsfallen hämtats.

A. K.

 

Bibliographie des Deutschen Rechts in englischer unddeutscher Sprache. Karlsruhe 1964. Verlag C. F. Müller. LV + 584 s.

 

Den tyska avdelningen av the International Association of Legal Science, Gesellschaft für Rechtsvergleichung, har 1964 utgivit »Bibliographie des deutschen Rechts in englischer und deutscher Sprache. Eine Auswahl». Verket ingår i en på initiativ av associationen utkommande serie av bibliografier, bl. a. Scandinavian Legal Bibliography (se SvJT 1962 s. 575).
    Den nya tyska bibliografin omfattar i Tyskland (Västtyskland) tryckta böcker som utkommit under åren 1919—1963 samt tyska tidskrifter. Däremot förtecknas icke tidskriftsartiklar och uppsatser i festskrifter. Beträffande festskrifter, till antalet ej mindre än 127, har dock angivits namnen på de särskilda författarna och dessa upptages även i det utförliga författarregistret, vari alltså återfinnes även svenska bidragsgivare, t. ex. Eek, Ekelöf, JanHellner, Herlitz och Hult.
    Arbetet är försett med en introduktion till den tyska rätten, författad av professor Fritz Baur och återgiven i tysk och engelsk parallelltext, sammanlagt över 130 sidor. Den bibliografiska delen, 370 sidor, är delad i femton huvudavdelningar. Jämte författarregistret finnes också ett sakregister på tyska och engelska.
    Verket synes vara utfört med stor omsorg och är givetvis av stort värde.

N. R.

 

Svensk Juristtidnings register 1956 — 65 har nu utkommit och kan beställas från SvJT:s expedition (pris hft 10 kr., inb. 20 kr.) eller köpas i bokhandeln (pris hft 12 kr., inb. 24 kr.). Beställningskort medföljer detta häfte.