Från lagstiftningsarbetet 445Ur Svensk författningssamling 1966

 

6. KK 21 jan. 1966 ang. ändrad lydelse av 1 § kung. d. 9 sept.1964 (nr 580) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m. m.
12—17. KK 27 jan. 1966 ang. ikraftträdande av lagen d. 10 dec. 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut ang. underhåll till barn, m. m.
33. KK s. d. om ändring i arbetsordningen d. 18 dec. 1964 (nr 883) för Stockholms rådhusrätt.
45. Lag 4 mars 1966 ang. ändrad lydelse av 21 och 29 §§ lagen d. 25 sept. 1953 (nr 603) om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet.
58. Lag s. d. ang. fortsatt giltighet av lagen d. 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.
61. Lag s. d. om ändrad lydelse av 36 kap. 24 § rättegångsbalken.
62. Lag s. d. om upphävande av lagen d. 10 juli 1947 (nr 632) ang. ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl.
63. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 4 § lagen d. 19 juni 1919 (nr367) om fri rättegång.
72. K cirkulär 18 mars 1966 till samtliga statsmyndigheter om översändande av kopior av remissyttranden till riksdagens upplysningstjänst.
78. Lag 1 april 1966 om förbud i vissa fall mot rundradiosändning på öppna havet.
83. KK 11 mars 1966 om ändrad lydelse av 30 § statstjänstemannastadgan d. 3 dec. 1965 (nr 601).
90. KK 1 april 1966 om ändrad lydelse av 3 § kung. d. 15 maj 1959 (nr 320) med vissa bestämmelser ang. blodundersökning m. m. i mål om äktenskaplig börd eller faderskapet till barn utom äktenskap.
92—94. Lag 15 april 1966 med vissa bestämmelser om kommunalval förperioden 1967—1970 m. m.
101. KK s. d. om ändring i kung. d. 26 juni 1936 (nr 367) med vissa föreskrifter om mätningsväsendet och fastighetsregisterväsendet i rikets städer.
118. KK 29 april 1966 om ändring i stadgan d. 1 dec. 1959 (nr 545) för kammarrätten.
120. Postverkets kung. 27 april 1966 ang. postverkets ansvarighet för försändelser och medel.
141. Transumt av K. M:ts brev till hovrätten för Västra Sverige 6 maj 1966 ang. staden Kristinehamns förenande i judiciellt avseende med Östersysslets domsaga.
142—147. KK s. d. ang. ändring av den vid kung. d. 10 juli 1947 (nr 679) om tingsordningar m. m. fogade tabellen, m. m.
153—154. Lag 13 maj 1966 ang. ändring i lagen d. 26 nov. 1920 (nr 796) om val till riksdagen, m. m.
165. K. M:ts instruktion 6 maj 1966 för auditör.
176. KK 13 maj 1966 om ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl.
177. KK s. d. om ändrad lydelse av 2 § kung. d. 10 juli 1947 (nr642) med best. ang. vissa kostnader vid domstol.
188. Lag 4 juni 1966 om ändrad lydelse av 37 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken.
202. K. M:ts järnvägstrafikstadga 13 maj 1966.
204—207. Lag 3 juni 1966 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering, m. m.
210. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt.

 

446 Från lagstiftningsarbetet213. KK s. d. om ändrad lydelse av 16 och 17 §§ allmänna verksstadgan d. 3 dec. 1965 (nr 600).
229. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 17 och 34 §§ lagen d. 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.
246. KK s. d. om rikets indelning i fögderier.
247. Lag s. d. om föreläggande av ordningsbot.
248. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 9 dec. 1960 (nr 683) om parkeringsbot.
249. Lag s. d. om ändring i rättegångsbalken.
250. KK s. d. ang. ändring i kung. d. 19 dec. 1947 (nr 947) med närmare föreskrifter om strafföreläggande.
251. KK s. d. om ändrad lydelse av 20 § förundersökningskung. d. 19 dec. 1947 (nr 948).
252. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 28 sept. 1951 (nr 649) om straff för vissa trafikbrott.
253. KK s. d. om ändring i domsagostadgan d. 11 juni 1943 (nr 290).
254. KK s. d. om ändrad lydelse av 28 § rådhusrättsstadgan d. 4 dec.1964 (nr 857).
256. KK s. d. om ändring i stadgan d. 17 maj 1963 (nr 214) ang. statsdepartementen.
258. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation.
259. Lag s. d. om ändring i byggnadslagen d. 30 juni 1947 (nr 385).
270. KK 27 jan. 1966 om vägmärken m. m.
273. KK 3 juni 1966 om säkerhetsskydd vid statsmyndigheter.
279—281. KK s. d. om ändrad lydelse av 15 § arbetsordningen d. 18 dec. 1964 (nr 883) för Stockholms rådhusrätt m. m.
293—300. Lag 16 juni 1966 om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, m. m.
301—304. Lag s. d. om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål, m. m.
308. Lag s. d. om ändrad lydelse av 6 kap. 3 § och 15 kap. 14 § föräldrabalken.
309. Lag s. d. om ändrad lydelse av 93 § barnavårdslagen d. 29 april 1960 (nr 97).
314—320. Lag 3 juni 1966 om kontinentalsockeln, m. m.
361. KK 16 juni 1966 om ändring i instruktionen d. 13 nov. 1964(nr 766) för överståthållarämbetet.
362. KK s. d. om ändring i instruktionen d. 3 dec. 1965 (nr 783) för statens rättsläkarstationer.
374. Lag 3 juni 1966 om Sveriges sjöterritorium.
375. KK s. d. med närmare bestämmelser om beräkningen av Sveriges sjöterritorium.
376. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 25 febr. 1921 (nr 65) med vissa bestämmelser att iakttaga vid utfärdande av gravationsbevis rörande fast egendom, tomträtt eller vattenfallsrätt samt av äganderättsbevis och bevis om innehav av tomträtt eller vattenfallsrätt.
377. KK s. d. om ändring i kung. d. 21 dec. 1962 (nr 708) med vissa bestämmelser i anledning av lagen d. 6 juni 1962 (nr 270) om äganderättsutredning, lagfart och sammanläggning av fastigheter i vissa fall.
378. KK s. d. om ändring av bilagan till expeditionskung. d. 29 okt. 1964 (nr 618).
390. KF s. d. om ändring i vägtrafikförordningen d. 28 sept. 1951 (nr 648).
391. KF s. d. ang. ändrad lydelse av 11 § förordningen d. 5 maj 1960 (nr 134) om mopeder.

S. R.