Dansk juridisk litteratur 1961—65

 

I fortsættelse af tidligere oversigter (senest i SvJT 1961 p. 756—66) skal i det følgende gives en summarisk redegørelse for den juridiske litteratursom er udkommet i Danmark i årene 1961—65. Oversigten er ikke fuldstændig, men væsentlige udeladelser og forglemmelser er forhåbentlig undgået. Hvad angår anmeldelser af de omtalte værker er der dog tale omet udvalg som på nogle punkter kan være præget af vilkårlighed. Der er navnlig set bort fra kortere litteraturnotitser.
    Der henvises iøvrigt til de løbende oversigter over juridisk litteratur somfremkommer i »Juristen», udarbejdet af bibliotekar, cand. jur. Jens Søndergaard.

 

 

1. Retshistorie, almindelig retslære m.v.

 

Til de hidtil udkomne tre bind af »Danmarks gamle købstadlovgivning» er i 1961 føjet bd. IV, omfattende Skaane, Bornholm, Halland og Bleking, og bd. V som indeholder almindelige stadsretter og almindelig købstadlovgivning. Hermed har Det danske Sprog- og Litteraturselskab afsluttet denne betydningsfulde publikation af alle bevarede middelalderlove for de danske købstæder. — Et tillæg til bd. IV af »Danmarks gamle landskabslove» er blevet afsluttet i 1961.
    Rækken af »Ældre danske tingbøger» er fortsat med »Aasum herreds tingbog 1645—48» (1961), hvortil slutter sig et registerbind til hele Aasumrækken (1962), samt »Skast herreds tingbog 1639» (1961). — »Viborg Landstings dombøger 1616» er udgivet i stencileret form (1965).
    Af en retshistorisk oversigt bor ikke udelades historikeren Niels Skyum-Nielsens bog »Blodbadet i Stockholm og dets juridiske maskering» (1964), en original og fascinerende studie over visse relationer mellem to broderfolk i 1520.
    Højesteret fejrede i 1961 300-året for sin oprettelse, og i den anledning udsendtes et to binds jubilæumsværk, »Højesteret 1661—1961» (1961), redigeret af professor Povl Bagge, højesteretsdommer J. L. Frost og højesteretssagfører Bernt Hjejle. Værket hæver sig både ved sine ydre og indre kvaliteter kendeligt over festskrifternes almindelige niveau. 10 forfattere fra faghistorikernes og juristernes kreds har delt emnerne imellem sig og har, trods visse mangler og skævheder, tilvejebragt et meget dækkende billede af den institutionshistoriske og egentlig retshistoriske udvikling gennem disse 300 år. Herved er der navnlig på nogle områder sket en meget tiltrængt gennemgang af hidtil ubenyttet kildemateriale. Værket er anm. af C. J. Arnholm i TfR 1961 p. 479—83, E. A. Abitz i UfR 1962 B p. 17—36 og Rasmus Kam i Jur. 1961 p. 676—87. — Et andet festskrift til lejligheden, »Højesteret 1661—1961», udsendtes som særtryk af tidsskriftet »Juristen». Det indeholder hilsener fra præsidenterne for de øvrige nordiske hø-

 

Knud Waaben 469jesteretter og artikler af danske jurister repræsenterende domstole, administration, advokatstand og universiteter.
    Dr. Troels G. Jørgensen har i bogen »Andreas Hojer. Jurist og historiker» (1961) skildret en af de mest fremtrædende danske retslærde i det 18. århundrede (anm. af Inger Skyum-Nielsen i Jur. 1962 p. 390—92). Sammeforf. har endvidere i 1962 udsendt en bog med titlen »Mit forfatterskab».— Et andet bidrag til den juridiske memoirelitteratur er bogen »Min farvar sagfører» (1963), en samling erindringsartiker skrevet af 22 nulevende personer.
    Landsretssagfører Niels J. Andersen har i 1961 erhvervet den filosofiske doktorgrad på afhandlingen »Studier over hovedprincipperne i den islamiske handelsret» (1961).
    Af Th. Thorsteinssons skildringer »Fra fremmede Retssale» er udkommet 6. samling (1963). W. E. von Eyben har udsendt en lille bog om »Retssystemet og retsfølelsen» (1962), seks foredrag fra radioens »søndagsuniversitet», og en dansk udgave af Ivar Strahls bog om »Magt og ret» udkomi 1964.
    »Juridisk stat» er udkommet i 23. udgave (1965), indeholdende korte biografier over alle nulevende jurister i Danmark, ca. 7 200. Udgivelsen erovertaget af Danmarks Juristforbund, og redaktionsarbejdet er efter kontorchef A. Falk-Jensens død varetaget af justitssekretær Tage Holmboe.
    O. A. Borum og Stig Iuul har udsendt »Juridisk ordbog» i 2. udgave (1965). Bogen indeholder i alfabetisk ordning korte definitioner på juridiske begreber, retshistoriske oplysninger og korte juristbiografier. Anm. af Axel H. Pedersen i Jur. 1965 p. 403—09.

 

2. Privatret med ophavsret, arbejdsret og international privatret.
Tre af de bedst kendte og mest benyttede tingsretlige bøger er udkommet i 2. udgave, nemlig professor Knud Illums »Tinglysning» (1965, anm. af Harald Petersen i UfR 1965 B p. 195—99) og professor W. E. von Eybens»Formuerettigheder» og »Panterettigheder» (begge 1963, anm. af IgnazHansen i UfR 1964 B p. 82—88). Illum har endvidere udgivet bogen »Omejerpant og panteprioritet» (1961), som indeholder en fremstilling og vurdering af de danske regler om prioritetsstillingen for panterettigheder i fastejendom (anm. af H. Lund-Christiansen i Jur. 1962 p. 362—70 og Torkild Sørensen i UfR 1961 B p. 294—300).
    Under redaktion af W. E. von Eyben og Thøger Nielsen er udsendt 1. bind af et to binds værk om »Fast ejendoms regulering og beskatning» (1965). Det udkomne bind, som har fire forfattere, handler om ekspropriation, lovgivningen om byplaner, byregulering m.v., naturfredning, naboret, hævd og servitutter.
    Fra landborettens område skal nævnes, at professor Flemming Tolstruphar udgivet en bog om »Forkøbsret og koncession» (1961) og udsendt sin »Lærebog i landboret» i 2. udgave (1963).
    Af Henry Ussings bøger, gennem et par generationer det litterære fundament på obligationsrettens område, er to udkommet i nye udgaver ved A. Vinding Kruse, nemlig »Obligationsret. Almindelig del» (4. udg. 1961) og »Køb» (3. udg. 1962). Ved samme udgiver er der desuden kommet et kortuddrag af Ussings »Aftaler» (1962), beregnet til studiebrug.
    Samtidig er der tegn til en fornyelse af håndbøger og lærebøger indenfor

 

470 Knud Waabenobligationsretten. Dette gælder først erstatningsretten, som Ussing ikke nåede at bearbejde i form af en mere omfattende fremstilling. Det sidste tiår har bragt væsentlige specialstudier (Trolle, Gomard, Stig Jørgensenm. fl.), og i 1964—65 har A. Vinding Kruse udsendt »Erstatningsretten, 1—2», som efter sit anlæg forener teoretisk diskussion med en behandling af praktiske erstatningsproblemer (anm. af J. Trolle i UfR 1964 B p.185—93 og 1965 B p. 276—80, Jan Hellner i SvJT 1964 p. 723—27). Vinding Kruses bøger »Misligholdelse af ejendomskøb» og »Advokatansvaret» er udkommet i ny udgave (begge 1962, førstnævnte anm. af P. Spleth i UfR 1962 B p. 213—32).
    Professor Stig Jørgensen har udsendt »Erstatning for personskade og tab af forsørger» (1963) som er en 2. udgave af forf.s disputats (1957) og af den mindre bog »Svie og smerte» (1960). Stig Jørgensen har endvidere til studiebrug samlet nogle tidligere offentliggjorte studier i bogen »Fire obligationsretlige afhandlinger» (1965) og har sammen med Preben Lyngsøe og Hans Thranow udgivet »Dansk forsikringsret I. Almindelig del» (1965), hvorved der er indledt en svært tiltrængt ny aktivitet indenfor litteraturenom den danske forsikringsret.
    Fra Århus Universitet kommer også lektor H. Krag Jespersens bog »Kaution» (1965), som viderefører den monografiske litteratur til hvilken tidligere H. Ussing og B. Nebelong har bidraget. Lektor ved Københavns Universitet Jørgen Hansen har udgivet bogen »Sælgerens ansvar for skade forvoldt af ting med farlige egenskaber» (1965, anm. af M. Koktvedgaard i UfR 1965 B p. 217—21 og Bertil Bengtsson i SvJT 1966 p. 295—97). Jørgen Hansen har desuden udgivet bogen »Liberale samvirker» (1965) der handler om forretningsmæssige sammenslutninger indenfor liberale erhverv (advokater, arkitekter, ejendomsmæglere m.v.).
    Af den nye juridiske litteratur indenfor nogle af formue- og erhvervsrettens specialområder skal nævnes J. L. Frost: »Ejendomsmæglerens og ejendomshandlerens retlige stilling» (1964, anm. af R. Sand i UfR 1965B p. 134—39), Max Reiter: »Speditionsaftalen» (1963), Niels Teisen:»Eksportens juridiske problemer» (1962) og H. C. Carlsen: »Dansk funktionærret» (1963). Velkendte værker i nye udgaver er Niels Tybjerg: »Dansksøforsikringskonvention» (2. udg. 1963), H. B. Krenchels »Haandbog i den danske aktieret» (2. udg. 1962), R. Kæstels »Bankjura» (2. udg. 1962), Erik Øgards »Bankret» (2. udg. 1964), E. Dreyer og T. Haarløvs »Ferieloven» (3. udg. 1961), Kaj Petersens »Funktionærloven» (7. udg. 1965), Axel H. Pedersens »Byggeriets retlige og økonomiske organisation» (6. udg.1965) og samme forf.s »Refusionsopgørelser ved ejendomskøb» (3. udg.1965).
    Fr. Vinding Kruses lovudkast »En nordisk lovbog» er udkommet i 2. udg.(1962), og værket er desuden udsendt i en engelsk udgave (1963).
    Nogle studiebøger og almindelige oversigter: W. E. von Eyben har sammen med sin norske kollega Carsten Smith udgivet »Hovedpunkter af formueretten» (1962), og de to forfatteres arbejde er endvidere indgået i den på et fremmed publikum beregnede introduktion »Danish and Norwegian Law» (1963), udgivet af den danske komite for retssammenligning. Professor Flemming Tolstrup har skrevet »Formueretten i hovedtræk» (1963) og lektor Erik Riis en kortfattet »Civilret» (1963, 2. udg. 1965). »Den borgerlige ret i hovedtræk» er kommet i flere nye udgaver, senest den 19. udg.(1965).

 

Dansk juridisk litteratur 1961—65 471    Som resultat af udvalgsarbejde er fremkommet »Betænkning om arbejdsgiveres ansvar for ansattes skadegørende handlinger» (Bet. nr. 352, 1964), »Betænkning om eksstinktiv erhvervelse af løsøre» (Bet. nr. 370, 1965) og »Betænkning om revision af aktieselskabslovgivningen» (Bet. nr. 362,1964).
    Direktør Ernst Kauffmann har skrevet en bog om »Erhvervsdrivende selvejende institutioner» (1963, anm. af O. A. Borum i Jur. 1964 p. 456—61).
    Professor Ernst Andersen har fortsat det arbejde med en fornyelse af den familie- og arveretlige litteratur som blev indledt med udgivelsen af »Ægteskabsret 1—2» (1954—56). Disse to bøger er i 1964 blevet sammenarbejdet under titlen »Familieret» (anm. af T. Lund i Jur. 1964 p. 491—98 og J. Trolle i UfR 1964 B p. 127—33). En lærebog i arveret, »Arv og legat», udkom i 1961 (anm. af T. Lund i Jur. 1962 p. 274—80, J. Trolle i UfR 1961 B p. 281—87 og Åke Malmström i TfR 1963 p. 204—14). Efter at der på grundlag af »Betænkning om arvelovgivningen» (Bet. nr 291, 1961) var vedtaget en ny arvelov i 1963, udsendte Ernst Andersen i 1965 sin bog i en omarbejdet udgave, nu under titlen »Arveret» (anm. af O. A. Borumi Jur. 1965 p. 455—58 og J. Trolle i UfR 1965 B p. 169—78). Ved en reform af det juridiske studium ventes fagene familieret og arveret at blive placeret under det første studieår, og de nye bøger skal her bestå deres prøve i pædagogisk henseende.
    I bogen »Legater og stiftelser» (1962) har Ernst Andersen på grundlagaf et stort materiale fra den administrative praxis redegjort for problemerne omkring oprettelse og ændring af fundatser. Anm. af C. J. Arnholmi TfR 1962 p. 221—31 og J. Trolle i UfR 1962 B p. 80—84.
    Til professor Borums 70 års dag i 1964 udsendte Danmarks Juristforbund et »Festskrift til professor, dr. jur. O. A. Borum», indeholdende 35 afhandlinger af hvilke de fleste behandler emner fra familie- og arverettens, den internationale privatrets og selskabsrettens områder. Anm. af H.Tamm i Jur. 1965 p. 57—67, Hj. Karlgren i UfR 1965 B p. 70—73 og Kurt Grönfors i SvJT 1964 p. 715—19.
    To mindre skrifter til orientering om henholdsvis testation og båndlæggelse efter arveloven af 1963 er O. A. Borums »Hvorledes kan testator disponere efter den nye arvelov?» (1963) og Finn à Rogvis »Båndlæggelse efter den nye arvelov» (1964), begge anm. af E. Vetli i Jur. 1965 p. 114—20. En populær fremstilling af arveretten er skrevet af Ole Bohr: »Arverettens ABZ» (1964).
    Der er i 1962 udsendt kommenterede udgaver af ægteskabsloven af 1922 (ved L. Ringgård og H. Funch Jensen) og af loven om børns retsstilling (ved N. C. Bitsch) Et udvalg om ægteskabslovgivningen har afgivet to betænkninger om skifte mellem ægtefæller og om ægteskabs indgåelse og opløsning, forældremyndighed m.v. i 1962 og 1964 (Bet. nr. 305 og 369). Hertil er forøvrigt nylig føjet en tredie betænkning om ægteskabets retsvirkninger (Bet. nr. 415, 1966).
    Den danske lovgivning om ophavsret til litterære og kunstneriske værkerog om retten til fotografier er blevet fornyet i 1961. Allerede samme år udsendte experten på området professor Torben Lund en udførlig kommentar til de to nye love (anm. af B. Stuevold Lassen i TfR 1962 p. 236—43,Verner Nielsen i UfR 1963 B p. 113—16 og W. Weincke i Jur. 1962 p.105—08).

 

472 Knud Waaben    Væsentlige sider af enerettens grundbegreber og retlige problematik er gjort til genstand for en teoretisk analyse i den afhandling om »Konkurrenceprægede immaterialretspositioner» med hvilken sekretær i justitsministeriet, lektor Mogens Koktvedgaard i 1965 erhvervede den juridiske doktorgrad. Det er enerettighedernes forhold til den almene konkurrenceret der er hovedsigtet med forf.s fremstilling. Anm. af W. E. v. Eyben i Jur. 1965 p. 125—44 og A. Ross i UfR 1965 B p. 41—47.
    Professor Jan Kobbernagel har i 1961 fortsat sin fremstilling af »Konkurrencens retlige regulering» med bd. II, som handler om mærkeretten(anm. af Claës Uggla i SvJT 1962 p. 53—55 og Per Brunsvig i TfR 1962p. 231—36) og har desuden udgivet en bog om »Varemærkebeskyttelse ifremmede lande» (1963).
    Arbejdsrettens regler er blevet revideret ved gennemførelsen af hovedaftalen af 1960 mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen.Dette har ført til nye udgaver af de ledende fremstillinger af dette retsområde. Professor Knud Illums »Den kollektive arbejdsret» foreligger nu i 3. udg. (1964, anm. af C. Ove Christensen i UfR 1965 B p. 1 — 14), forbundsformand Ejnar Nielsens »Indførelse i arbejdsretten» i 4. udg. (1964) og direktørerne Allan Rise og Jens Degerbøls »Grundregler i dansk arbejdsret» i 3. udg. (1965). Allan Rise har endvidere udgivet følgende tre bøger:»Arbejdsmarkedets nye grundlov» (1962, anm. af C. Ove Christensen i UfR 1962 B p. 263—76), »Arbejdsledere og formænd» (1963) og »Fagligvoldgift» (1964, anm. af Jens Buhl i UfR 1964 B p. 201—11 og C. Ove Christensen i Jur. 1965 p. 90—95).
    Den internationale privatret har ikke kunnet klage over manglende interesse hos yngre forskere. I løbet af fire år er der ved det københavnskefakultet forsvaret tre doktordisputatser som alle yder væsentlige bidrag til en analyse af lovkonflikternes problematik på centrale områder. Landsretssagfører (nu professor ved Københavns Universitet) Allan Philip udsendte i 1961 afhandlingen »Studier i den internationale selskabsrets teori» (anm. af A. Ross i UfR 1961 B p. 313—20, H. P. Lundgaard i TfR 1961 p. 625—30 og Håkan Nial i SvJT 1962 p. 464—68). Fuldmægtig i justitsministeriet (nu professor ved Handelshøjskolen i Kobenhavn) Ole Lando udgav i 1962 bogen »Kontraktstatuttet» med undertitlen »Hovedpunkter af den internationale kontraktsrets almindelige del» (anm. af O. A. Borum i Jur. 1963 p. 227—32, B. Gomard i UfR 1963 B p. 81—100 og Gustav Høgtun i TfR 1963 p. 198—203). Og senest kom i 1965 advokat Erik Siesbys bog »Søretlige lovkonflikter» (anm. af A. Philip i Jur. 1965 p. 390—401).
    Ole Lando har i tre mindre skrifter beskæftiget sig med juridiske spørgsmål vedrørende international handel. Titlerne er »Retsproblemer ved handel med Østeuropa» (1963), »Agenten og eneforhandleren i vesteuropæiskret» (1965) og »Købet komparativt» (1965).

 

3. Statsforfatningsret, forvaltningsret, folkeret, skatteret.
Centrale forvaltningsretlige spørgsmål er taget op til undersøgelse af kontorchef i indenrigsministeriet Erik Harder, som har været lektor ved Københavns Universitet og bl. a. indført kommunalretten som kursusfag. I bogen »Om ændring af administrative afgørelser» (1962) offentliggjorde Harder tre afhandlinger om administrativ rekurs, remonstration og forvaltningens anfægtelse af forvaltningsakter (anm. af Bent Christensen i Jur.

 

Dansk juridisk litteratur 1961—65 4731964 p. 377—80). I 1965 udkom samme forf.s bog »De kommunale opgaver. Kommunalfuldmagten» (anm. af Poul Meyer i Jur. 1965 p. 169—72), som i forbindelse med afhandlingen om administrativ rekurs indbragte forf. den juridiske doktorgrad ved Århus Universitet. En mere populær fremstilling af kommunalretlige regler og problemer har Erik Harder udsendt i to små bøger med titlen »Kommunens lov og ret, 1—2» (1964—65), indeholdende et optryk af forf.s artikler i tidsskriftet »Kommunen».
    Professor i statskundskab Poul Meyer har udsendt to lettilgængelige bøger om »Politisk videnskab» (1962) og »Politiske partier» (1965). Endvidere er Meyers bog om administrativ organisation, som oprindelig udkom på engelsk, i 1962 udsendt på tysk under titlen »Verwaltungsorganisation».
    En populært anlagt forfatningshistorisk skildring er J. Boisen Schmidts »Fra danehof til folketing» (1963).
    Poul Andersens »Dansk forvaltningsret» er i 1963 udkommet i 4. udg. (anm. af Carl Aage Nørgaard i Jur. 1963 p. 394—401). Som 5. udg. er i 1965 udsendt et uændret fotografisk optryk af 4. udg.
    Af håndbøger og kommentarer på specielle forvaltningsretlige områder skal nævnes Bent Andersens »Byggeret» (1964), N. Ehrenreichs »Håndbog i brandlovgivningen» (1962), Holger Horstens »Børne- og ungdomsforsorgen i Danmark» (5. udg. 1964), E. Groes-Petersens »Færdselslære» (6. udg. 1965), Bjarne Frandsens i 1965 udgivne tillæg til 6. udg. af »Håndbog i færdselslovgivningen», J. Sandholts »Beværterloven» (2. udg. 1965) og A. Roesens »Kirkelove» (1961).
    Der er kommet en række offentligretlige betænkninger. De fleste vedrører specielle forvaltningsgrene, men nogle kan påregne en mere almindelig interesse: »Betænkning om folketingets ombudsmand og den kommunale forvaltning» (Bet. nr. 273, 1961), »Betænkning om efteruddannelse af statens og kommunernes administrative personale I» (Bet. nr. 311, 1962), »Betænkning om ministrenes ansvar for regeringens førelse» (Bet. nr. 312,1962), »Betænkning om offentlighed i forvaltningen» (Bet. nr. 325, 1963) og »Betænkning vedrørende ekspropriationslovgivningen I» (Bet. nr. 330, 1963).

 

I faget folkeret er der i perioden 1961—65 fremkommet to doktordisputatser, een ved hvert af de to fakulteter. Lektor ved Københavns Universitet, advokat Isi Foighel forsvarede i 1961 sin afhandling »Nationalisering af fremmed ejendom» for doktorgraden (anm. af Alf Ross i UfR 1961 B p. 271—77, Max Sørensen i Jur. 1961 p. 543—48 og E. Hambro i TfR 1961 p. 622—25). En engelsk udgave af afhandlingen, »Nationalization and Compensation», er udsendt i 1963. Lektor ved Århus Universitet Carl Aage Nørgaard erhvervede i 1962 doktorgraden på afhandlingen »The Positionof the Individual in International Law» (anm. af Ole Espersen i UfR 1963 B p. 269—78). Begge forfattere er senere udnævnt til professorer ved deres respektive universiteter.
    Professor Alf Ross har udgivet bogen »De forenede Nationer. Fred og fremskridt» (1963), som indeholder en redegørelse for verdensorganisationens historiske baggrund og juridiske struktur og en kritisk analyse af dens funktion i det internationale politiske system. Anm. af A. Philip i Jur. 1963 p. 489—92, Ole Espersen i UfR 1964 B p. 115—20 og Östen Undén i SvJT 1964 p. 187—90.

 

474 Knud Waaben    Alf Ross har endvidere udsendt sin »Lærebog i folkeret» i en revideret 4. udg. (1961) og har sammen med Isi Foighel og Allan Philip udgivet en »Studiebog i international ret» (1964) som indeholder godt 300 retskilder fra folkerettens og den internationale privatrets områder. Sidstnævnte værker en videreførelse af den i 1954 udgivne »Studiebog i folkeret» som harværet benyttet ved undervisning efter case book-metoden.
    To unge jurister har i 1965 udgivet studier fra det internationale samarbejdes områder. Ole Espersen har skrevet om »FN-styrker i retlig belysning» (anm af Östen Undén i SvJT p. 128—29), og Peter Baumann har i sin studietid udarbejdet afhandlingen »Annullationssøgsmålet i det europæiske økonomiske fællesskab».

 

Skatteretten har som i tidligere år fået sin solide andel i den juridiske bogproduktion (foruden at skatteretlig orientering stærkt præger de to førende juridiske tidsskrifter). Største delen af den skatteretlige litteratur har, som naturligt er, et udpræget praktisk sigte, men der er også kommet værker af stor interesse fra et teoretisk synspunkt. Det gælder særlig Thøger Nielsens »Indkomstbeskatning I» (1965), som med sine godt 700 sider udgør første del af en systematisk fremstilling af dansk indkomstbeskatning. Forf. indledte det universitetsmæssige studium af skatteretten ved Århus Universitet og er nu indehaver af det første danske professorat i skatteret ved Københavns Universitet.
    En tiltrængt behandling af skatteunddragelsen og de til den knyttede sanktioner i form af efterbetaling og straf har man fået i politimester Jørgen Smiths »Skatteunddragelser. Efterbetaling og straf» (1961). Bogens hovedafsnit handler om skattekontrollovens straffebestemmelser og praxis vedrørende deres anvendelse. Der er desuden anlagt en kritisk vurdering af de danske regler om reaktionen overfor skatteunddragelse. Anm. af Thøger Nielsen i Jur. 1962 p. 411—15 og M. Glistrup i Fuldmægtigen 1962 p. 58—61.
    Der foreligger nye udgaver af forskellige velprøvede kommentarer, oversigter og lovsamlinger vedrørende skatteret, således C. Helketts »Opgørelse af den skattepligtige indkomst» (8. udg. 1964), Jacob la Cour og Axel Wass »Skattelovene» (6. udg. 1965), Spang-Thomsens »Skattelove (8. udg. 1965).
    Selskabsskatten er behandlet af J. Mazanti-Andersen og Henning Gilså i bogen »Beskatning af selskaber og aktionærer m.v.» (1961, anm. af Thøger Nielsen i Jur. 1961 p. 319—26) og af Jørgen Andersen i »Vejledning i aktieselskabsbeskatningen samt beskatning af andre selskaber og foreninger m.v.» (1964). De indirekte skatter behandles af P. Gersmann i »Vejledningi lovgivning om indirekte skat» (1965).
    Nye bøger som særlig beskæftiger sig med beskatningen af fast ejendomer Henning Hasles »Den afgiftspligtige grundstigning» (1963) og H. E. Olesens »Beskatningen ved salg af fast ejendom med særligt henblik på den nye kapitalvindingsskat» (1961, anm. af M. Glistrup i Jur. 1961 p. 361 —66).
    En interessant nydannelse med hensyn til skatteretlig orientering er det i 1963 påbegyndte »Skattebestemmelser i systematisk fremstilling» (»Skattekartoteket»), et løsbladværk som vil blive suppleret og fornyet ved løbende udsendelse af nye blade.
    De vigtigste resultater af udvalgs- og kommissionsarbejde indenfor skatteretten er »Betænkning vedrørende organisationen af de lokale ligningsmyn-

 

Dansk juridisk litteratur 1961—65 475digheder» (Bet. nr. 274, 1961), »Betænkning vedrørende ægtefællers beskatning» (Bet. nr. 327, 1963), »Betænkning om landsskatteretten» (Bet. nr. 339, 1963), »Betænkning vedrørende sømandsskat» (Bet. nr. 349, 1964) og »Betænkning vedrørende ændringer af ejendomsbeskatningen» (Bet. nr. 399, 1965).

 

4. Strafferet, fængselsvæsen, kriminologi.
Driftschef i fængselsdirektoratet C. Aude har udsendt en revideret udgave af bogen »Fra fængsel til frihed» (1964), som navnlig har sin styrke i den udmærkede skildring af fængselsvæsenets historie og nuværende indretning i Danmark (anm. af K. Juul-Olsen i Jur. 1965 p. 187—90). Aktuelle spørgsmål vedrørende straffuldbyrdelsen er behandlet i udvalgsbetænkninger om beskæftigelsen i kriminalanstalter (Bet. nr. 272, 1961), om det fængselsmæssige anstaltssystem (Bet. nr. 309 og 383, 1962 og 1965) og om tilsyn med betinget dømte og andre lovovertrædere (Bet. nr. 400, 1965).
    Straffelovrådet har afgivet betænkning om konfiskation (Bet. nr. 355, 1964), til dels på grundlag af fællesnordiske drøftelser i den nordiske strafferetskomite, og nye lovregler om konfiskation er derefter gennemført i 1965.
    Interessante bidrag til belysning af retstilstanden i Grønland er fremkommet i betænkningen »Kriminalloven og de vestgrønlandske samfund I—II», afgivet af Udvalget for samfundsforskning i Grønland (1962). Bind I indeholder resultaterne af undersøgelser vedrørende administrationen af den grønlandske kriminallov siden dennes ikrafttræden i 1954. Bind II rummer lovens text med kommentarer.
    Politiinspektør Jens Jersild har udgivet bogen »De pædofile» (1964), som på grundlag af et større materiale af straffesager fra København belyser problemerne omkring strafbart homosexuelt forhold til børn og unge mennesker (anm. af Theodor Petersen i UfR 1964 B p. 193—96).
    Professor Stephan Hurwitz' bog »Det menneskelige ansvar» (1961, 2. udg. 1963) er en samling af artikler og foredrag, overvejende om straffesager og andre kriminalistiske emner, men også præget af de retsproblemer som hører til forf.s arbejdsmark i hans virksomhed som Folketingets ombudsmand. Nogle radioforedrag er samlet i en bog om »Lovovertræderen og samfundet» (1964), udgivet af Karl O. Christiansen.
    Victor og G. Bent Pürschels »Militær straffelov» foreligger i en revideret 5. udg. (1963).
    Det fortjener at nævnes at dr. Franz Marcus i 1964 har udsendt den danske straffelov i en ajourført tysk udgave som bind 84 i serien »Sammlung Ausserdeutscher Strafgesetzbücher».

 

5. Retspleje.
Det er sjældent at dansk proceslitteratur forøges med specialafhandlinger i bogform, men året 1961 bragte en sådan, tilmed om et emne hentet fra civilprocessens klassiske domæner. Det var lektor Robert Bechs doktordisputats om »Adcitation og litisdenunciation», et bidrag til læren om trediemands stilling i den civile retssag (anm. af T. Lund i UfR 1962 B p. 124—32, K. Ehlers i Jur. 1963 p. 433—36, P. O. Ekelöf i SvJT 1962 p. 656—58 og G. Aasland i TfR 1962 p. 250—52). Forf. er nu professor i procesret ved Århus Universitet.

 

476 Knud Waaben    Professor Bernhard Gomard har foretaget en gennemgribende revision af Hurwitz' »Tvistemål» (4. udg., 1965) og har endvidere udgivet de to første hæfter af »Skifteretten» (1963—64), som erstatter Hans og Erwin Munch-Petersens fremstilling (senest udgivet i 1956). En kommenteret udgave af skifteloven er udsendt af Gomard i 1964 (anm. sammen med »Skifteret» af N. Harbou i UfR 1965 B p. 86—92).
    Et med store forventninger imodeset og med megen glæde modtaget procesværk er den nye, over 1100 sider store udgave af »Kommenteret retsplelelov I—II» (1965), hvis forfattere er Bernhard Gomard, Victor Hansenog Stephan Hurwitz. Anm. af H. Tamm og Erik Mikkelsen i Jur. 1965 p. 183—87 og 494—504, P. Spleth i UfR 1965 B p. 206—14.
    Foruden denne lovudgave og Gomards »Skifteloven» skal også nævnes den af Niels Harbou og Mogens Munch besørgede udgave af konkursloven og tvangsakkordloven (1962, anm. af I. Lorck i Jur. 1962 p. 415—20).
    Landsretssagfører, dr. Axel H. Pedersen har nyudgivet sit to binds værk »Indledning til advokatgerningen» (1962—63, bd. I anm. af R. Bech i Jur. 1962 p. 393—402, begge bind af H. Wiklund i SvJT 1963 p. 727—31) og har som billigbog udsendt 3. udg. af bogen om højesteretssagfører C. B. Henriques: »En rettens tjener» (1964). Samme forf. har udsendt bogen »Strejflys over advokatstandens understøttelsesvirksomhed» (1961).
    Til orientering navnlig for pressens folk har K. A. Frøbert udsendt bogen »Pressen og retsplejen» (1962), som indeholder en let tilgængelig fremstilling af retsplejeordningens hovedtræk og visse strafferetlige spørgsmål.
    Tidligere retspræsident Robert Hove har udgivet jubilæumsskriftet »Søog Handelsretten gennem 100 år» (1962).
    Fra retsvidenskabens medicinske hjælpediscipliner skal nævnes at professor Harald Gormsen har udgivet en »Retsmedicin» (1962) og at professor Erik Strömgrens »Psykiatri» er kommet i 8. udg. (1964).
    Af betænkninger fra procesrettens område kan nævnes »Betænkning omvidner» (Bet. nr. 316, 1962) og »Betænkning om retsafgiftslovgivningen» (Bet. nr. 377, 1965).

 

6. Lov- og domssamlinger m.v.
»Karnovs lovsamling» er udkommet i 6. udg. (2 bind, 1961) og derefter ført à jour med tillægs- og registerhæfter. »Juristforbundets lovsamling»,der særlig er beregnet til studiebrug, foreligger i 4. udg. (1965). En række lovudgaver fra specielle retsområder er nævnt i det foregående.
    Et populært opslagsværk om juridiske spørgsmål er »Jura for alle» (1—3, 1961). En bog med samme sigte er Politikens lovleksikon »Hvad siger loven?» der er udkommet i 4. udg. (1963).
    Bogen »Kommentarer til danske højesteretsdomme 1950—62» indeholder ca. 250 domskommentarer, udarbejdet af højesteretsdommere og tidligere trykt i Tidsskrift for Rettsvitenskap. Kommentarerne er af stor teoretisk og praktisk interesse; siden 1963 er de løbende domskommentarer fremkommet i Ugeskrift for Retsvæsen.
    Der er i 1965 grundlagt et nyt juridisk tidsskrift, »Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen», redigeret af Agnete Weis Bentzon. Dermed er der skabt gode muligheder for at udbrede kendskabet til de mange retsproblemer som knytter sig til udviklingen i det grønlandske samfund.
    Inspireret af det svenske værk »Juridikens källmaterial» har W. E. von

 

Dansk juridisk litteratur 1961—65 477Eyben redigeret en »Juridisk grundbog» på over 500 sider (1962), der er beregnet på at anvendes ved universitets- og efteruddannelse af jurister, og hvis formål har været at give en grundig og praktisk orienteret indførelse i problemerne ved affattelse og fortolkning af love, domme, forvaltningsakter og kontrakter.
    Der er i det foregående nævnt en del kommissions- og udvalgsbetænkninger, fortrinsvis sådanne som vedrører spørgsmål af væsentlig juridisk interesse. Listen over betænkninger kan naturligvis ikke gøres fuldstændig —der er udkommet ca. 125 indenfor denne 5 års periode —, og interesserede må henvises til de fortegnelser som er trykt i Statens Trykningskontors publikationer. Vi nævner her fra spredte områder betænkninger om teatervæsenet (nr. 278), erstatningsansvar for atomskader (nr. 286), sygekassevæsenet (nr. 292), landbrugsforhold (nr. 306 og 354), licitation (nr. 323), arbejdsret (nr. 336), arbejdsanvisning (nr. 345), sterilisation og kastration (nr. 353), næringsloven (nr. 360 og 374) og jagtlovgivningen (nr. 394).
    For en ordens skyld skal blot tilføjes at der har været den normale tilvæxt af årsberetninger og andre faste publikationer, såsom »Folketingsårbog», »Folketingets ombudsmands beretning», »Retslægerådets årsberetning», »Kriminalstatistik», »Dansk lovregister» etc.

Knud Waaben