Nordiskt och internationellt 481Fjärde europeiska justitieministermötet. Under tiden den 24—den 28 maj 1966 hölls i Väst-Berlin på inbjudan av Förbundsrepubliken Tysklands regering en konferens mellan de västeuropeiska staternas justitieministrar. Tidigare har tre sådana konferenser hållits, nämligen i Paris 1961, i Rom 1962 och i Dublin 1964. (Se SvJT 1962 s. 775, 1964 s. 388.)
    I konferensen deltog Belgiens, Cyperns, Danmarks, Islands, Nederländernas, Norges, Schweiz', Storbritanniens, Sveriges, Turkiets, Västtysklands och Österrikes justitieministrar. Från Frankrike, Grekland, Irland, Italien och Luxemburg deltog departementsämbetsmän.
    Till ordförande vid mötet utsågs den västtyske justitieministern Dr. R. Jaeger. Till vice-presidenter valdes Sir Dingle Foot, Solicitor General, Storbritannien, Norges justitieminister Fru Elisabeth Schweigaard-Selmer samt Turkiets justitieminister M. H. Dincer.
    Vid konferensen diskuterades ett stort antal frågor av gemensamt intresse. Bland ämnena på dagordningen kan nämnas frågan om tänkbara åtgärder för att förhindra ytterligare skiljaktigheter i de europeiska ländernas rättssystem, korttidsbehandling av brottslingar samt metoder för att vinna ökad effektivitet när det gäller brottsbekämpning på det internationella planet.
    Konferensen antog ett tiotal resolutioner. Bl. a. rekommenderade konferensen Europarådets ministerkommitté att uppdra åt Europarådets juridiska samarbetskommitté (CCJ) att överväga frågan om önskvärdheten av att åstadkomma enhetliga bilansvarighetsregler i de europeiska staterna. Vidarerekommenderades ministerkommittén att i anslutning till en rekommendation av Europarådets rådgivande församling låta studera åtgärder i vissa frågor rörande ras- och religionsförföljelse. Man rekommenderade också fortsatt undersökning inom Europarådets kommitté för samarbete på det straffrättsliga området (ECCP) av frågan om korttidsbehandling av vuxna brottslingar resp. frågan om tänkbara alternativa behandlingsformer utan frihetsberövande. Övriga resolutioner rör bl. a. europeiskt samarbete på den kriminologiska forskningens område, internationell brottsbekämpning samt möjligheterna att harmonisera tryckfrihetslagstiftningen i Europa.
    Nästa europeiska justitieministermöte kommer att äga rum i maj 1968 i London. Vid Berlin-mötet enades man för övrigt om att konferenser av detta slag bör äga rum regelbundet med högst två års intervaller.                                                                 U. N.

 

Norges Juristforbund. Etter innbydelse fra et tidligere etablert arbeidsutvalg ble onsdag 11. mai 1966 i Universitetets gamle festsal i Oslo konstituerende møte holdt i Norges Juristforbund. Formannen i arbeidsutvalget, fagsjef Øystein Flack, ga først en orientering. Deretter talte dekanus ved Det juridiske fakultet, professor dr. jur. Sjur Brækhus. Så fulgte konstitueringen og hilsningstaler fra representanter for juristforbundene i Danmark, Finnland, Island og Sverige. Forbundet fikk straks ca. 1800 medlemmer. I et etterfølgende representantskapsmøte ble valgt styre og godkjent lover. Ifølge disseer Norges Juristforbund en sammenslutning av juridiske kandidater og studenter og forbundets formål 1) å samle Norges jurister til fremme av samarbeid og forståelse mellom jurister, 2) å fremme standens faglige, sosiale ogøkonomiske interesser, 3) å hevde den juridiske utdannelses og forsknings betydning, 4) å arbeide i forståelse med andre akademiske organisasjoner i spørsmål av felles interesse, og 5) å representere medlemmene utad. Som formann ble valgt departementsråd Sigurd Lorentzen. Sekretær er advokat Erik Nore, Den Norske Ingeniørforening, Oslo.                                                                 J. T. B.

 

31—663005. Svensk Juristtidning 1966