Notiser

 

Juristernas fackliga verksamhet. Alltsedan början av femtiotalet har statstjänstemännens huvudorganisationer bedrivit regelrätta förhandlingar med arbetsgivaren representerad av civildepartementet angående löne- och anställningsvillkoren. Förhandlingarna utmynnade i överenskommelser som bägge parter var angelägna att upprätthålla, ehuru överenskommelserna inte kunde erhålla karaktären av kollektivavtal eller eljest blev civilrättsligt bindande. Förhållandena har varit likartade för kommunaltjänstemännen. 1936 års lag om förenings- och förhandlingsrätt var icke tillämplig på offentliganställda tjänstemän med ämbetsansvar, men genom 1937 och 1940 års författningar hade dessa grupper en begränsad förhandlingsrätt. Dessa regler medgav emellertid inte organisationerna någon rätt att träffa avtal och följaktligen inte heller någon rätt att tillgripa stridsåtgärder för att hävda sina anspråk i intressetvister. Genom den utveckling som faktiskt ägt rum har det emellertid för bägge parter blivit ett intresse att få de offentliganställda tjänstemännens förhållanden i detta avseende reglerade på ett sätt som motsvarade förhållandena för de privatanställda. I och med tillkomsten av stats- och kommunaltjänstemannalagarna under 1965 har förutsättningar skapats för en privaträttslig reglering av dessa tjänstemäns villkor. Man har därmed i stort sett utjämnat skillnaderna mellan den offentliga och den privata delen av arbetsmarknaden i arbetsrättsligt hänseende även om exempelvis statstjänstemännens möjligheter att i intressetvister tillgripa stridsåtgärder genom lagen fått vidkännas vissa inskränkningar. En närmare redogörelse för innehållet i den nya lagstiftningen har varit införd i SvJT 1965 s. 430 ff.
    Denna reform har helt naturligt satt sin prägel på Sveriges Juristförbundsverksamhet under 1965. Anställningsvillkoren regleras fr. o. m. 1966 genom kollektivavtal och den förhandlingsordning som förutsättes enligt huvudavtalet, det s. k. »Slottsbacksavtalet», innebär att en tolkningstvist skall göras till föremål för lokal och central förhandling mellan parterna innan den i sista hand föres under arbetsdomstolens prövning. Detta system förutsätter i sin tur att arbetstagarna har med förhandlingsrätten förtrogna lokala förtroendemän och juristförbundet har under det gångna året genom kurser och annan information samt genom bildande av lokalföreningar försökt skapa den erforderliga basen härför. Lokalföreningar har exempelvis bildats vid flertalet hovrätter med underlydande domstolar samt vid några statliga verk. Vid vissa myndigheter har lokalföreningar funnits redan tidigare. Samtidigt har det bildats ett sextiotal SACO-föreningar med motsvarande uppgifter på arbetsplatser som sysselsätter akademiker med olika examina. Denna verksamhet fortsätter både inom förbundet och i SACO-regi med avsikt att täcka största delen av den offentliga förvaltningen.
    Efter delvis mycket segslitna förhandlingar och under medverkan av medlingskommission slöts den 13 juni 1965 det första kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor för kommunalt anställda tjänstemän mellan kommunförbunden och personalorganisationerna däribland juristförbundet. Formellt erhöll avtalet kollektivavtals natur först vid årsskiftet då lagen trädde i kraft.

 

Notiser 483Under hösten fördes vidare förhandlingar med det nyinrättade statens avtalsverk om kollektivavtal beträffande de allmänna anställningsvillkoren för statliga och vissa andra tjänstemän. Detta avtal avsåg endast att vara en översättning av tidigare gällande statliga reglementen medan krav om förbättringar på vanligt sätt kommer att behandlas i årets avtalsrörelse. Förberedelsernaför denna inleddes redan under sommaren 1965 inom de olika SACO-förbunden varefter yrkandena överlämnades till avtalsverket i början av december. Under hösten gjorda utredningar om akademikernas reallöneutveckling visade att genomsnittsakademikern i statlig tjänst under de gångna tre åren fått vidkännas en reallöneminskning. Detta faktum kom att prägla uppbyggnaden av lönekraven. Sålunda presenterades förutom krav om generella tillägg, lönegradsuppflyttningar och förbättringar av de allmänna anställningsvillkorenäven förslag om nya löneplaner. Förhandlingarna har sedermera kommit igång, men betydligt senare än vanligt bl. a. beroende på att LO—SAF-förhandlingarna drog ut på tiden. Den 6 maj konstaterade parterna att förhandlingarna strandat. Samma dag tillsattes av regeringen en medlingskommission bestående av landshövdingarna Jarl Hjalmarsson, ordf., och Valter Åman samt borgmästare Lars-Gunnar Ohlsson. När detta skrives pågår förhandlingar inför kommissionen.
    Under året genomfördes en genomgripande omorganisation av statsdepartementen och ett antal verk och myndigheter varvid förhandlingar förekom om lönesättning av tjänsterna i den nya organisationen. I början av innevarande år har vidare förhandlingar förevarit med anledning av uppbördsverkens förstatligande och en omorganisation av de lokala skattemyndigheterna. Även på den kommunala sektorn av arbetsmarknaden har vissa förhandlingar ägt rum med anledning av omorganisationer bl. a. i samband med kommunsammanslagningar. Gällande tjänsteförteckningsavtal utlöper den 30 juni 1966. Förhandlingarna rörande dessa beräknas påbörjas först när de statliga förhandlingarna avslutats. På den enskilda sektorn pågår förhandlingar rörande pensioner, semestrar och allmänna anställningsvillkor.
    I maj 1965 arrangerade förbundets sektion för vetenskapligt verksamma jurister en konferens om juridisk forskning, forskarutbildningen och den juridiska vidareutbildningen. Konferensen samlade ett sjuttiotal deltagare bland vilka åtskilliga framstående företrädare för statsmakterna, de juridiska fakulteterna och näringslivet återfanns. Under hösten följde sedan en kontakt mellan förbundet, statsmakterna och andra intressenter i frågan om juristernas vidareutbildning. För bankjurister, bolagsjurister och försäkringsjurister arrangerades vidare branschvisa arbetskonferenser i Stockholm under senare delen av hösten liksom en facklig konferens för yngre jurister och juris studerande i Vittsjö.
    Juristernas arbetsmarknadsläge har även under 1965 varit gynnsamt. Det efterfrågeöverskott som uppkom under sextiotalets första år har accentuerats och brist på juridisk arbetskraft har uppstått även på områden som icke tidigare haft svårigheter att rekrytera jurister. Det ökade efterfrågeöverskottet under 1965 beror delvis på en stagnation av examinationsfrekvensen. Denna har under en följd av år legat omkring femtio procent av antalet inskrivna, men visade under föregående år en vikande tendens. Man kan emellertid förmoda att de senaste årens mycket höga och alltjämt kraftigt stigande inskrivningstal kommer att resultera i bättre balans om några år.
    Förbundets medlemsantal ökade under 1965 mycket kraftigt. Medlemsanta-

 

484 Notiserlet var vid utgången av 1965 7 412, en ökning från föregående år med 744. Ökningen var störst inom sektionen Sveriges Yngre Juristers Förening, men sektionen för advokater med egen verksamhet visade den största relativa ökningen. Under våren 1966 har på förbundskansliet anställts ytterligare en tjänsteman med uppgift att handlägga informations- och utbildningsfrågor. Förutom verkställande direktören Styrbjörn von Feilitzen finns tre jurister anställda nämligen direktör Mats Börjesson samt förbundsjuristerna Göran Kant och Anders H. S. Olsson. Informations- och utbildningssekreterare är socionom Helge Cardmo.
    Förbundets balansräkning för 1965 omslöt i runda tal 1 360 000 kronor, medan stödfondens balansräkning slutade på 1 934 000 kronor.
    Förbundets tidskrift Juristnytt utkom under 1965 med 18 nummer. Redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften var dir. von Feilitzen. Sekr. Cardmohar numera inträtt som redaktör för tidskriften. I redaktionsnämnden ingår förutom redaktören hovrättsrådet Per-Erik Fürst, dir. Sven-Ivar Ivarsson samt hovrättsfiskal Ingemar Rexed, Stockholm.
    Förbundet har även under 1965 avgivit ett betydande antal remissvar. Liksom tidigare har flertalet yttranden avgivits till SACO efter underremiss. Förbundets remissutskott består av kammarrättsassessor Bertil Wennergren, ordf., samt länsåklagare Robert Clémentz, dir. Sven-Ivar Ivarsson, kanslichef Stig Radhe och hovrättsassessor Hans-Olov Stark.
    Vid förbundets ordinarie fullmäktigmöte i maj 1965 valdes till styrelse följande personer: borgmästare Carl Svennegård, Linköping, ordf., chefsåklagare Lennart Asplund, Bromma, förste v. ordf., hovrättsrådet Per-Erik Fürst, Bromma, andre v. ordf., landskamrerare Bengt Bohman, Östersund, länsåklagare Robert Clémentz, Uppsala, rådman Nils Edwall, Stockholm, kanslichef Lars B. Elgh, Norrköping, hovrättsfiskal Per Falk, Lund, stadsombudsman Gunnar Granquist, Eksjö, byrådir. Karl-Erik Hemgård, Spånga, adv. Åke B.Holmberg, Ystad, häradshövding Nils Källoff, Trollhättan, prof. Leif Mutén, Uppsala, stiftssekr. Sten G. Olsson, Mölndal, förbundsjurist Lennart Ramnek, Bromma, polismästare Lars Waesterberg, Nacka, förste länsassessor Carl Gustaf Wennberg, Luleå, kanslisekreterare Claes-W. Englund, Enebyberg, adv. Klas Kanegärd, Enebyberg, rådman Allan Sandberg, Hälsingborg, samt kammarrättsassessor Bertil Wennergren, Uppsala. De fyra sistnämnda är styrelsesuppleanter. Englund har sedermera avsagt sig uppdraget, då han anställts i civildepartementet. I stället har tingsnotarie Johan Annell, Stockholm, adjungerats för återstående del av mandatperioden.
    1965 års fullmäktigmöte beslöt att från och med 1966 sammanslå de bägge domarsektionerna samt dela polis- och åklagarsektionen i två sektioner. Dessutom bildades under året en sektion för jurister inom exekutionsväsendet. Efter val som förrättats med anledning av dessa ombildningar är följande personer ordf. i respektive sektioner: sektionen för advokater med egen verksamhet: adv. Åke B. Holmberg, Ystad; sektionen för jurister i central statsförvaltning: byrådir. Karl-Erik Herngård, Spånga; sektionen för jurister inom domstolsväsendet: häradshövding Nils Källoff, Trollhättan; sektionen för jurister i enskild tjänst: dir. H. Bertil Lidgard, Stockholm; sektionen för jurister inom exekutionsväsendet: kronodir. Per-Erik Holmberg, Göteborg; sektionen för jurister i kommunal förvaltning: kanslichef Stig Radhe, Stockholm; sektionen för jurister i lokal statsförvaltning: landskamrerare Bengt Bohman, Östersund; sektionen för jurister inom polisväsendet: länspolischef Lennart

 

Notiser 485Palmér, Linköping; sektionen för vetenskapligt verksamma jurister: hovrättsfiskal jur. lic. Ulf Bernitz, Stockholm; sektionen för jurister inom åklagarväsendet: länsåklagare Robert Clémentz, Uppsala, samt sektionen Sveriges Yngre Juristers Förening: tingsnotarie Johan Annell, Stockholm.
    I förbundets lokalavdelningar fungerar följande personer som ordf.: lokalavdelningen för Blekinge län: häradshövding Sven Norrsell, Karlshamn; lokalavdelningen för Jämtland och Härjedalen: förste länsassessor Claes Hammarskiöld, Östersund; lokalavdelningen för Jönköpings län: tingsdomare Rune Lindgren, Jönköping; lokalavdelningen för Kalmar län: häradshövding Liss-Eric Björkman, Kalmar; lokalavdelningen för Kronobergs län: borgmästare Olof Bergholtz, Växjö; lokalavdelningen för Norrbotten: länsåklagare Ingemar Bäärnhielm, Luleå; lokalavdelningen för Norrköping—Söderköping: rådman Carl Janssen, Norrköping; lokalavdelningen för Skåne: assessor Ingvar Pering, Malmö; lokalavdelningen för Skaraborgs län: byrådir. Gösta Ingvarsson, Mariestad: lokalavdelningen för Stockholm: adv. Sigvard Olsson, Lidingö; lokalavdelningen för Uppland: chefsåklagare Bengt G. Gilmark, Uppsala; lokalavdelningen för Värmlands län: kronofogde Tord Eneström, Karlstad; lokalavdelningen för Västra Sverige: stiftssekr. Sten G. Olsson, Mölndal,samt lokalavdelningen för Västra Östergötland: chefsåklagare Kurt Persson, Linköping.                                                               A. H. S. O.