Verkställighet som rör barn; nytt delbetänkande av lagberedningen. Lagberedningen har i ett delbetänkande (Utsökningsrätt V, SOU 1966: 38) framlagt förslag till nya regler om sådan verkställighet som rör överlämnande av barn.1 Det gäller verkställighet av dom eller beslut rörande vårdnad eller umgängesrätt eller eljest om barns överlämnande. Förslaget bereder också vårdnadshavare möjlighet att — utan att dom eller beslut föreligger — direkt påkalla myndighets bistånd för att vid behov få barnet överlämnat, t. ex. från fosterhem där det vistas.
    F. n. handläggs verkställighetsfrågor av denna art av överexekutor och utmätningsman med tillämpning av utsökningslagen. Enligt förslaget överflyttas handläggningen till länsstyrelsen i dess egenskap av överordnad barnavårdsmyndighet. För verkställighetens genomförande skall länsstyrelsen — när det kan antagas att tvångsmedel icke erfordras — kunna anlita barnavårdsnämnd eller befattningshavare vid barnavården, t. ex. socialvårdskonsulent. Om tvångsmedel ej kan undvaras, äger länsstyrelsen tillgripa vitesföreläggande eller förordna att barnet skall hämtas genom polismyndighets försorg. Mot länsstyrelsens beslut skall talan kunna föras i regeringsrätten. — De nya reglerna får sin plats i föräldrabalken, som ett nytt sista kapitel.
    Förslaget innehåller också bestämmelser om de hinder mot verkställighet som bör beaktas. Till en början stadgas, att om barnet fyllt femton år, verkställighet ej må äga rum mot dess vilja utan att länsstyrelsen finner det erforderligt av hänsyn till barnets bästa. Detsamma skall gälla, om barnet ännu ej fyllt femton år men nått sådan mognad att dess vilja bör beaktas på likasätt. När det är uppenbart att väsentligt ändrade förhållanden inträtt sedan dom eller beslut meddelades, må länsstyrelsen, om det finnes påkallat av barnets bästa, vägra verkställighet utan att fråga om ändring beträffande vårdnaden eller vad därmed äger samband prövats av rätten. När dom eller be-

 

1 Ang. tidigare delbetänkanden av den nu fungerande lagberedningen se denna tidskrift 1962 s. 75, 1963 s. 566, 1965 s. 65 o. 357 samt 1966 s. 220. 

486 Notiserslut icke föreligger, gäller i stället enligt förslaget, att länsstyrelsen må vägra att meddela verkställighet om särskilda skäl föreligger att fråga om ändring beträffande vårdnaden prövas av rätten. Verkställighet skall vidare, vare sigdomstolsavgörande föreligger eller icke, kunna vägras, om länsstyrelsen finner att åtgärden ej kan genomföras utan avsevärd fara för barnets kroppsliga eller själsliga hälsa.
    Förslaget innehåller dessutom bestämmelser om förfarandet hos länsstyrelsen, interimistiska åtgärder, kostnadsersättning m. m.
    I 50 § barnavårdslagen föreslås den ändringen, att förbud som barnavårdsnämnd meddelat mot flyttning av barn från fosterhem icke skall hindra verkställighet varom länsstyrelsen förordnar enligt de nya reglerna i föräldrabalken.                                U. L.