Nordiska Administrativa Förbundets svenska avdelning höll d. 26 april 1966 årsmöte på Hotell Reisen. Styrelsen fick följande sammansättning: generaldirektören R. Dahlgren (ordf.), professor O. Westerberg (v. ordf.), kammarrättsassessor B. Wennergren (sekr. och kassaförv.), skattedirektören A. Bækkevold, regeringsrådet E. Eckerberg, landskamreraren F. Elfving, kammarrättsrådet S. Hallberg, byrådirektören G. Malmberg, generaldirektören Å. Natt och Dag, byrådirektören F. Nihlfors, landsstatschefen T. Nyqvist, byrådirektören Y. Nordensvärd, justitiekanslern S. Rudholm, kanslirådet J.-E. Stenius, prof. H. Sundberg, stadsjuristen E. G. Westman och kanslirådet J. O. Widman. Från årsberättelsen kan noteras att två möten hölls under år 1965. Vid det ena talade prof. Erik Wellander om kanslisvenskan och vid det andrakammarrättsassessor Bertil Wennergren om den nya tjänstemannarätten. Båda mötena avslutades med gemensam supé.
    Förbundet anordnar vart tredje år allmänna möten av samma karaktär som de nordiska juristmötena fast i mindre skala. Nästa allmänna administrativa möte kommer att hållas i Helsingfors sommaren 1967. Mellan mötena samlas arbetsutskotten i ländernas styrelser till gemensamt möte i någon av huvudstäderna. 1965 års möte ägde rum i Stockholm. Till jämförande behandling togs där upp »Offentlig tjänstemans ekonomiska ansvar gentemot huvudmannen» med svenskt referat och korreferat från övriga länder. Materialet återges i Nordisk Administrativt Tidsskrift 1965 s. 249.
    I övrigt kan nämnas att förbundets administrativa stipendier genom sammanslagningar numera utgår med förhöjda belopp, nämligen 1 800 danska kr., 1 000 finska mark och 2 000 norska kr. Härigenom hoppas förbundet kunna stimulera det tyvärr avtagande intresset för dessa stipendier som borde kunna komma mången yngre tjänsteman eller akademiker väl till pass.                                                         B. W.

 

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 1965—66 utgjorts av hovrättsrådet Gustaf Petrén, ordf., hovrättsrådet Per-Erik Fürst, v. ordf., ombudsmannen Jan Henrik Björck, sekr., adv. Bertil Ahrnborg, dir. Gunnar Lundberg, adv. Ingrid Gärde Widemar och sekr. Harald Serner. Styrelsesuppleanter har varit hovrättsassessorn Bertil Voss, adv. Arthur Boström och bankjuristen Jon Lindgren.
    Vid årsmötet d. 31 maj 1965 talade kammarrättsassessorn Bertil Wennergren över ämnet »Förvaltningsförfarande och rättssäkerhet i USA». D. 14 mars 1966 anordnade avdelningen med Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet en estraddebatt över ämnet »Får man säga sanningen om sin nästa? — Yttrandefrihetens gränser enligt den nya ärekränkningslagstiftningen». I debatten deltog justitiekanslern Sten Rudholm, prof. Hans Thornstedt, souschefen i TT Helge Söderlund, chefred. Gustaf von Platen och red. Bo Isaksson. Debatten leddes av hovrättsrådet Gustaf Petrén.
    Föreningen har liksom tidigare uppehållit ett nära samarbete med Internationella Juristkommissionens generalsekretariat i Genève, vilket också besökts av ordföranden.
    Föreningens medlemsantal uppgår till drygt 200.