490 NotiserGefleborgs läns juristförening har under 1965 hållit två sammanträden. Vid årsmötet d. 2 juni höll preceptorn Bertil Bengtsson, Uppsala, ett kåserande föredrag om allemansrätten, betitlat »När får jag färdas och rasta på annansmark och när får jag bada på annans strand?» I sammanträdet deltogo förutom flertalet föreningsmedlemmar, representanter för länets lantmätare. D. 17 nov. deltogo föreningens medlemmar liksom medlemmarna i Gästriklands Prästsällskap i en av Gästriklands läkareförening anordnad sammankomst, varvid överläkaren Yngve Holmstedt, Stockholm, höll ett föredrag om homosexualiteten, efter vilket följde diskussion.
    Föreningens styrelse består av adv. Wiggo Lund, ordf., adv. Bertil Hellström, sekr., kassaförv. och klubbmästare, distriktssekr. Lars Walldén, länsåklagaren K. G. Olsson och länsassessorn Curt Franck, alla i Gävle, med t.f. rådmannen Lennart Cavallin och direktören Hans Undin, båda i Gävle, som suppl. Föreningen har 64 medlemmar.

 

Förening för gamla Lundajurister bildad. D. 26 febr. i år beslöt en talrik skara jurister ur olika ålders- och yrkesgrupper under ordförandeskap av prof. em. Ragnar Bergendal att bilda Föreningen Gamla Lundajurister. Sedan stadgar för föreningen fastställts och styrelse valts, kåserade prof. Bergendal om juridikstudier i Lund för femtio år sedan. Nästa punkt på programmet för de c:a 200 deltagarna, inklusive damer, var en föreställning på Akademiska Föreningen av det nyskrivna juristspexet Cleopatra. Så vidtog festmiddag på Grand Hotell. Bland talarna vid middagen märktes föreningens nyvalde ordförande, prof. Gerhard Hafström, hovrättspresidenten Maths Heuman samt prof. Åke Malmström, som framförde en hälsning från systerföreningen i Uppsala. Kvällen avslutades med dans.
    Den nybildade föreningen skall enligt stadgarna sammanföra dem som bedrivit studier vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet till kamratmöte och har till huvudsyfte att verka för en fortsatt förbindelse mellan dem i kontakt med fakulteten och universitetet. Där jämte skall tillfälle ges att under kamratliga former dryfta mera allmänna spörsmål av intresse för i samhället verksamma jurister. Föreningens medlemmar erhåller utkommande publikationer i en av Juridiska föreningen i Lund utgiven skriftserie. F. n. utges i denna serie årligen en volym uppsatser i skilda ämnen, skrivna av jur. stud. som uppgift i examensämnet tillämpade studier. Medlemmarnas kontakt med universitets- och studentlivet förmedlas främst av Juridiska föreningens medlemsblad, »Iuset från Lund».
    Föreningens styrelse har följande sammansättning: Prof. Gerhard Hafström, ordf., häradshövdingen Johan Björling, v. ordf., adv. Ulf Alfredson, sekr., f. d. hovrättspresidenten Joel Laurin, borgmästaren Martin Lembke, hovrättsassessorn Erik Holmberg, jur. kand. Carl M. Roos. Suppleanter är doc. Gunvor Wallin och rådmannen Anders Arvidsson. Bankjuristen Leif Holmquist har utsetts till föreningens skattmästare.
    Berättigad till inträde är den som bedrivit studier vid juridiska fakulteten i Lund eller där är eller varit lärare. Medlemsavgiften är 15 kr. Anmälan om inträde kan ske till bankjuristen Leif Holmquist, Sparbanken i Lund, Kyrkogatan 9, Lund.

 

Tvåkammarriksdagen 100 år. Minnet av representationsreformens genomförande högtidlighölls den 12 maj 1966 med en mottagning i Rikdagshuset, en

 

Notiser 491högtidssammankomst i Konserthuset och en bankett i Stadshuset. Allmän flaggning ägde rum i hela landet, kl. 8 på morgonen ringde samtliga kyrkklockor in jubileumsdagen och vid en ceremoni på Kviinge kyrkogård i Skåne nedlades en krans från Sveriges riksdag på Louis De Geers grav.
    Till jubileumsfestligheterna hade inbjudits c:a 1 400 personer, bl. a. kungahuset och regeringen samt företrädare för de nordiska grannländernas parlament.
    Vid högtidssammankomsten, som direktsändes i radio och TV, framfördes en jubileumskantat, »Soluret och urnan», skriven av Karl Ragnar Gierow och tonsatt av Lars-Erik Larsson. Även från mottagningen och jubileumsbanketten anordnades radio- och TV-utsändningar.
    I Riksdagshuset arrangerades under mottot »När Sveriges rikes ständer blev Sveriges riksdag» en utställning av riksarkivets dokument avseende representationsreformen.
    Ett jubileumsmynt i valören 5 kronor präglades i en miljon exemplar och ett frimärke ägnat Louis De Geer utgavs.
    I anledning av jubileet har riksdagen låtit utarbeta ett bokverk i fem band med titeln »Samhälle och riksdag». Syftet med detta verk, som redigerats av f. d. universitetskanslern Arthur Thomson, har varit att i lättillgänglig formge en aktuell och allsidig belysning av centrala problem rörande riksdagen och dess arbete. Samtliga volymer utom registerbandet förelåg på jubileumsdagen.
    Vidare publicerades en av konstitutionsutskottets sekreterare, jur. dr Fredrik Sterzel, utarbetad utgåva av riksdagsordningen, i vilken redovisas den gällande och den ursprungliga lydelsen samt alla ändringar som skett under de sist förflutna hundra åren. Skriften motsvarar den utgåva av regeringsformen, som utkom i samband med grundlagsjubileet år 1959.
    Till landets skolor distribuerades 35 000 exemplar av en av professor Nils Stiernquist författad broschyr, »Representationsreformen. Några data om det svenska tvåkammarsystemet». Den var avsedd inte bara att tjäna till ledning vid skolornas högtidlighållande av jubileet utan också att användas för mera permanent bruk inom undervisningen.
    I anslutning till jubileumsfirandet har förekommit ett stort antal reportage och artiklar i dagspress och facktidskrifter om såväl representationsreformen som dagens riksdag och dess arbete. Information till utlandet har lämnats dels via UD:s presstjänst och dels genom direktkontakt med företrädare för utlandspressen. S. K. J.