492 NotiserHarry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av 1965 till 92 015 kr. 65 öre. Därav var 8 850 kr. placerade i statsobligationer, 76 622 kr. i aktier och 6 543 kr. 65 öre på bank. Nettoavkastningen uppgick under 1965 till 2 773 kr. 80 öre. Från fonden har under 1965 icke beviljats något anslag. — Ansökan om bidrag från fonden ställes till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIVSthm. (Ang. fondens ändamål, se SvJT 1919 s. 401.)                                                                            J. L.

 

Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1965 till 51 619: 31. Avkastningen under året utgjorde 3 991: 37. Från fonden har under 1965 utdelats anslag till Juridiska föreningen vid Stockholms universitet med 150 kr. och till Svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena med 3 000 kr. Betr. fondens ändamål se SvJT 1952 s. 494.                                                                                          A. K.

 

Håkan Nial hyllad. Stockholms universitets rektor, professorn Håkan Nial blev den 23 sistlidne maj i samband med sin avgång den 1 juli detta år från sitt ämbete föremål för hyllningar från den juridiska fakultetens sida. Vid en subskriberad middag på det s. k. Spökslottet överlämnades en ståtlig festskrift med bidrag berörande prof. Nials ämnesområden civilrätt och internationell privaträtt. Högtidstalet hölls av redaktionskommitténs ordförande, professorn Folke Schmidt. I festligheten deltogo, förutom fakultetens lärare och tjänstemän, övriga författare till bidrag i festskriften ävensom representanter för justitierådet Edvard Cassels stiftelse och Axel Ax:son Johnsons stiftelse för sjörätt och annan transporträtt m. fl. personer.                        I. A.

 

Dödsfall

Per August Dalén avled 24 jan. 1966. Han var född i Port Elizabeth i Sydafrika 9 mars 1865, avlade stud.ex. 1885 och hovr.ex. i Uppsala 1889. Efter tingstjänstgöring blev han 1892 vice häradshövding och tjänstgjorde därefter i Göteborgs rådhusrätt, där han blev rådman 1908. Dalén torde ha varit den siste kvarlevande av de gamla vice häradshövdingarna (jfr SvJT 1942 s. 657).

 

Karl Hugo Lindberg avled 2 febr. 966. Han var född i Eksjö 8 dec. 1887, avlade stud.ex. 1907 och jur.kand.ex. i Lund 1921. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Sthm och blev led. i samfundet 1925. 1939—50 var han ordf. i samfundets Sthm-avdelning. Lindberg verkade framför allt som brottmålsadvokat. Han innehade flera off. uppdrag, bl. a. som led. i strafflagberedningen.

 

Erik Wilhelm Bremberg avled 2 febr. 1966. Han var född i Umeå 24 maj 1892, avlade stud.ex. 1912 och jur.kand.ex. i Sthm 1920. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Eskilstuna och sedermera i Solna. Han blev led. i samfundet 1926.

 

Erik August Johansson avled 12 febr. 1966. Han var född i Hede, Östergötlands län, 1 jan. 1901, avlade stud.ex. 1920 och jur.kand.ex. i Uppsala 1931. Han innehade sedan år 1940 Mjölby advokatbyrå och blev led. i samfundet 1941.

 

Pehr Staffan Robert Rudolf Cederschiöld avled 13 febr. 1966. Han var född i Sthm 24 juni 1883, avlade stud.ex. 1900 och jur.utr.kand.ex. 1905. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han blev hovrättsråd 1918.

 

Dödsfall 493Han blev revisionssekreterare 1922, var åren 1925—26 led. av blandade domstolarna i Egypten och från 1927 häradshövding i Norra och Södra Vedbodomsaga.