Nils Gunnar Johan Aschan avled 27 febr. 1966. Han var född i Östra Torsås i Kronobergs län 21 jan. 1871, avlade mogenhetsex. 1889 och hovr.ex. i Lund 1896. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han vid rådhusrätten i Örebro, där han blev brottsmålsrådman 1903. Från 1916 tjänstgjorde han som v. krigsdomare.

 

Olof Gunnar Åhlander avled 22 mars 1966. Han var född i Karlshamn 5 juli 1893, avlade stud.ex. 1912 och jur.kand.ex. i Lund 1918. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge blev han 1924 stadsnotarie och 1935 rådman vid rådhusrätten i Umeå.

 

Sven Gustaf Edvard Dufvenmark avled 26 april 1966. Han var född i Visby 16 aug. 1918, avlade stud.ex. 1936 och jur.kand.ex. i Uppsala 1943. Efter tingsmeritering och tjänstgöring vid kammarrätten ägnade han sig åt advokatverksamhet i Visby. Han blev led. i samfundet 1953.

 

Severin Edvard Cronsioe avled 13 maj 1966. Han var född i Malmö 17 sept. 1882, avlade mogenhetsex. 1900 och jur.utr.kand.ex. i Lund 1907. Han tjänstgjorde därefter vid rådhusrätten i Malmö, där han blev rådman 1920.

 

Ragnar Kaiser avled 4 juni 1966. Han var född i Göteborg 18 jan. 1921, avlade stud.ex. 1939, civilekonomex. 1942 och jur.kand.ex. i Uppsala 1945. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1950.

 

Oscar Fredrik Dahlbäck avled 17 juni 1966. Han var född i Piteå 13 april 1886, avlade mogenhetsex. 1905 och jur.kand.ex. i Uppsala 1910. Efter tingstjänstgöring blev han borgmästare i Vadstena 1915, rådman i Jönköping 1920 och borgmästare där 1923.

 

Sven Magnus Celander avled 20 juni 1966. Han var född i Göteborg 6 okt. 1918, avlade stud.ex. 1936, civilekonomex. 1938 och jur.kand.ex. i Lund 1944. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring som biträdande lärare i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1954.

 

Walter Moritz Samuel Klein avled 23 juni 1966. Han var född i Elbing, Tyskland 1 juni 1882, avlade stud.ex. 1899 och hovr.ex. i Lund 1907. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Hälsingborg. Han blev led. i samfundet 1936.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    27 maj 1966 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Ove Lindh att tv biträda med vissa uppgifter i justitiedep.;
    16 juni 1966 förordnat tf exp.chefen i justitiedep., dep.rådet Leif Brundin till exp.chef i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1966;
    s. d. förordnat tf dep.rådet i justitiedep., ass. i Svea hovr. Nils Mannerfelt och byråchefen i rikspolisstyr. Börje Alpsten till dep.råd i nämnda dep., Mannerfelt fr. o. m. 1 juli och Alpsten fr. o. m. 1 sept. 1966;
    s. d. förordnat dep.sekr. i inrikesdep. Arnold Joelsson till kansliråd i justitiedep. fr. o. m. 1 juli 1966;

 

494 Personalnotiser    29 juni 1966 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Nils Olof Wentz till kansliråd i justitiedep. fr. o. m. 15 juli 1966;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Allan Ekström, fiskalen i samma hovr. Anders Knutsson och ass. i Göta hovr. Ulf Gad att biträda med vissa uppgifter i justitiedep.;
    s. d. förordnat fiskalen i hovr. för Västra Sverige Rolf Ström att biträda i justitiedep. vid handläggningen av ärenden om nåd i brottmål.
    Dep.chefen har
    24 maj 1966 förordnat rättschefen i kommunikationsdep. Bertil Holmquist och överdir. Kurt Lindroth att såsom sakkunniga undersöka möjligheterna att förenkla handläggningen av trafiköverträdelser och därmed sammanhängande frågor;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Gunnar Sönnerhed till sekr. i inskr.komm.;
    25 maj 1966 förordnat fiskalen i Göta hovr. Hans Olsson till sekr. delsutredn. om lagstiftning för genomförande av Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut och rekommendationer, dels ock i utredn. ang. förbud mot rasdiskriminering m. m.;
    3 juni 1966 förordnat dep.sekr. Bengt Thufvesson att såsom expert biträda fastighetsregisterutredn.;
    8 juni 1966 förordnat tf byråchefen i socialstyr. Carl-Edvard Sturkell och ass. i kammarrätten Sverker Widmark att såsom experter biträda utredn. om de enskilda övervakarna inom krim.vården;
    16 juni 1966 förordnat jur.kand. Jan Widlund till sekr. i utredn. rör. specialstraffrätten;
    s. d. förordnat prof. Sven-Erik Johansson och aukt. revisorn Sigurd Löfgren att såsom experter biträda expropriationsutredn.;
    27 juni 1966 förordnat justitiekanslern Sten Rudholm, tillika ordf., prof.Ivar Strahl, led. av riksdagens I kamm., omb.mannen Sten Söderberg, led av riksdagens II kamm., byrådir. Daniel Wiklund och kanslirådet i justitiedep. Thore Wisén till sakkunniga för utredn. av frågan om ämbetsansvar och disciplinärt ansvar i offentlig tjänst.