Socialdepartementet. K. M:t har 16 juni 1966 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Leif Ekberg att fr. o. m. 1 juli tv t. o. m. 30 sept. 1966 biträda såsom sakkunnig inom socialdep:s rättsavd.

 

Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 6 maj 1966 förordnat ass. i Göta hovr. Gunnar Torgils att tv biträda som sakkunnig i kommunikationsdep.

 

Jordbruksdepartementet. K. M:t har 16 juni 1966 dels förordnat rättschefen i jordbruksdep., hovr.rådet i Svea hovr. Sven-Gösta Jonzon till gen.dir. och chef för statens jordbruksnämnd fr. o. m. 1 sept. 1966 t. o. m. 30 juni 1972, dels ock förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Inge Lekman till rättschef i samma dep. fr. o. m. 1 sept. 1966.

 

Handelsdepartementet. K. M:t har 16 juni 1966 förordnat fiskalen i Svea hovr. L. E. Jonson att tv biträda såsom sakkunnig i handelsdep.

 

Inrikesdepartementet. K. M:t har 29 juni 1966 förordnat tf exp.chefen i inrikesdep. Bengt Girell till exp.chef samma dep. fr. o. m. 1 juli 1966 tv.

 

Justitiekanslern. K. M:t har 29 juni 1966 förordnat utnämnde rev.sekr., ass. i Svea hovr. Per Hylander till byråchef hos justitiekanslern fr. o. m. 23 aug 1966.

 

Riksdagen. Till direktör för riksdagens förvaltningskontor har fr. o. m. 1 juli 1966 utsetts lönedirektören i statens avtalsverk Sture Lannefjord.

 

Riksdagens justitieombudsman. Sedan kanslichefen C. G. Lidberg vid JO expeditionen för handläggning av särskilt krävande ärenden befriats från övriga tjänstegöromål, har JO 27 juni 1966 förordnat kammarrättsassessorn Bertil Wennergren att fr. o. m. 1 juli 1966 t. v. bestrida å kanslichef vid JO-expeditionen ankommande göromål.

 

Högsta domstolen. K. M:t har 29 juni 1966 beviljat ordf. på avd. i högstadomstolen, justitierådet Erik Söderlund avsked med utg. av nov. 1966.