Rådhusrätterna. K. M:t har
    13 maj 1966 utnämnt e. rådm. i Gtbgs rr Ulf Ankarloo till rådm. i samma rr fr. o. m. 1 juli 1966;
    27 maj 1966 utnämnt e. rådm. i rr i Malmö Bertil Bjelkengren till rådm. i samma rr fr. o. m. 1 aug. 1966;
    s. d. förordnat ass. i rr i Malmö Åke Roth till e. rådm. i samma rr fr. o. m. 1 aug. 1966;
    29 juni 1966 förflyttat häradshövd. i Njudungs domsaga Frey Björlingson till borgm. i rr i Uppsala fr. o. m. 1 aug. 1966.

 

Åklagarväsendet. K. M:t har 29 juni 1966 utnämnt kammaråkl. i Malmö åkl.distrikt S.-O. H. Håkansson till länsåkl. Bo 3 och chef för länsåkl.mynd. i Skaraborgs län fr. o. m. 1 juli 1966.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har
    3 juni 1966 förordnat gen.dir. Torsten Eriksson att fortf. t. o. m. 30 juni 1972 vara gen.dir. och chef för krim.vårdsstyr.;
    s. d. förordnat byråchefen i soc.styr. Lars Bolin till chef för krimvårdsstyr:s utbildningssektion fr. o. m. 1 juli 1966;
    16 juni 1966 förordnat exp.chefen i justitiedep. Tage Evers till överintendent för krim.vårdens byggnadsverksamhet fr. o. m. 1 juli 1966.

 

Kriminalvårdsnämnden. K. M:t har 29 juni 1966 förordnat dels, med motsv. entled. av riksåkl. Holger Romander, rättschefen i justitiedep. Lennart Fredlund till led., tillika ställföreträdare för ordf., i krim.vårdsnämnden t. o. m. 31 dec. 1969, dels rådm. i Sthlms rr Gunnar Linnander till ersättare för Fredlund i nämnden, dels ock byråcheferna i krim.vårdsstyr. Carl-Henrik Eriksson och Nils-Uno Fornander till ersättare för gen.dir. Torsten Eriksson i dennes egenskap av led. i krim.vårdsnämnden, interneringsnämnden och ungdomsfängelsenämnden.

 

Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 3 juni 1966 entledigat överläkaren Henry Mjönes från förordnande som led. i ungd.fäng.nämnden samt förordnat förste läkaren Walter Parviainen till led. i nämnden t. o. m. år 1969 samt överinsp. för mentalsjukvården Nils Ramqvist, överläkaren Birgit Kihlblom, soc.läkaren Ulla Bergkwist och förste läkaren José Gonzales till ersättare för Parviainen under samma tid.

 

Universiteten. K. M:t har 13 maj 1966 utnämnt doc. vid universitetet i Uppsala jur. dr John Robert Boman till preceptor i processrätt vid samma universitet fr. o. m. 1 juni 1966.

 

Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter har 17 juni 1966 antagits Åke Sonnevi, Halmstad, Richard W. Hjelt och Rune Kristensson, Sthm, samt Bo Victor, Östersund.

 

Permanenta skiljedomstolen i Haag. K. M:t har 15 april 1966 för en tid av sex år utsett hovrättspresidenten Gunnar Lagergren till ledamot av domstolen. Skiljedomstolens övriga svenska ledamöter är presidenten Sture Petrén samt f. d. justitieråden Ragnar Gyllenswärd och Jochum Sjöwall.

 

Trycklov 15/8 1966