The Finnish Legal System. The Union of Finnish Lawyers Publishing Company Ltd. Helsinki 1966. 263 s.

 

Ovannämnda arbete har utgivits av ordföranden i Finlands Juristförbund, Jaakko Uotila. Det ingår som nr 26 bland förbundets publikationer och innehåller 17 artiklar av framstående fackmän. Arbetet, som är avsett för utländska läsare, syftar till att lämna en allmän redogörelse för det finska rättssystemet inklusive dess bakgrund och huvuddragen av den nuvarande situationen. Härvid har man valt metoden att publicera ett antal artiklar som behandlar de viktigaste rättsområdena och främst sådana ämnen, som man bedömt såsom särskilt intressanta för utländska läsare. I slutet av flertalet artiklar har medtagits en kort biografi, som omfattar böcker och artiklar på engelska, franska och tyska. Ett sakregister avslutar arbetet.                  E. F.