Den andra världskongressen för försäkringsrätt, anordnad av Association internationale de droit des assurances (AIDA), ägde rum i Hamburg d. 28 juli—2 aug. 1966 under medverkan av försäkringsjurister från 34 länder. Deltagarantalet var omkring 550, varav 20 från Sverige; numerärt dominerade Tyskland och Italien. Sex av diskussionsämnena, två allmänna och fyra speciella, hade behandlats i nationella rapporter från flertalet deltagarländer och en generalrapport. Av de allmänna ämnena hade det första — om uppsiktsmyndighetens möjlighet att ingripa vid ekonomiska svårigheter för skadeförsäkringsbolag — mera begränsat intresse för svenska jurister. Desto mera givande var debatten kring det andra allmänna ämnet, som gällde vinstförsäk-

 

564 Nordiskt och internationelltring, nyvärdesförsäkring och taxerad polis med hänsyn till försäkringsrättens berikandeförbud (jfr 39 § 1 st. FAL); den gav enligt mångas mening största behållningen vid kongressen. Vidare behandlades möjligheterna att lätta ansvarsförsäkringens finansiella börda, betydelsen av försäkringshavarens förhållande för försäkringsgivarens ansvar — där prof. Jan Hellner ledde diskussionen — grupplivförsäkring och klausulen »warehouse to warehouse» i sjöförsäkringen. Också en diskussion över ämnet atomenergi och försäkringsrätt ingick. Rapporter och diskussionsreferat kommer att publiceras i serien Veröffentlichungen des Deutschen Veieins für Versicherungswissenschaft. För svenska jurister torde Hellners ganska utförliga rapporter om berikandeförbudet och om grupplivförsäkring ha särskilt intresse.

B. B.