Det 24:e nordiska juristmötet hölls i Stockholm 31 aug.—2 sept. 1966. Anslutningen var ungefär lika stor som vid mötet i Köpenhamn för tre år sedan men mindre än vid det möte som hölls i Stockholm 1951. Följande antal deltog från de olika länderna.

 

 Deltagaredärav med makesumma
DANMARK212140352 
FINLAND150107257 
ISLAND201535 
NORGE 12384207 
SVERIGE403232635 
SUMMA9085781 486 

 

    Dagen före mötet, tisdagen d. 30 aug., sammanträdde den gemensamma styrelsen i Wrangelska palatset, och i samband därmed hölls en pressmottagning med lokalstyrelsernas ordförande. På kvällen var styrelsernas ledamöter jämte makar justitieminister Klings gäster vid en middag i Arvfurstens palats.
    Mötet öppnades på förmiddagen d. 31 aug. i Konserthusets stora sal av den svenska lokalstyrelsens ordförande, hovrättspresidenten Sture Petrén. Denne erinrade inledningsvis om de nordiska jurister som avlidit sedan det föregående nordiska juristmötet och nämnde särskilt landsretssagfører Aage Larsen från Danmark, hæstaréttardómari Jón Ásbjörnsson samt hæstaréttarlögmenn Lárus Fjeldsted och Guðmundur Ásmundsson från Island, presidenterna Urho Castrén och Reino Kuuskoski, professorerna Kaarlo Kaira och Aarne Rekola samt ambassadören Sakari Tuomioja från Finland, hoyesterettsjustitiarius Emil Stang, förutvarande presidenten i internationella domstolen, høyesterettsdommer Helge Klæstad, riksadvokat Haakon Sund och høyesterettsadvokat Einar Grette från Norge samt hovrättsrådet Hugo Wikander, regeringsrådet Gustaf Eklund, justitierådet Gunnar Dahlman, riksmarskalken Nils von Steyern och advokaten Hugo Lindberg från Sverige. Anförandet i övrigt överensstämmer med de hälsningsord som återgivits i SvJT 1966 s. 385.
    Hälsningstalet besvarades av den danska lokalstyrelsens ordförande, højesterettssagfører, dr. jur. Bernt Hjejle, och på förslag av denne valdes presidenten Petrén till ordförande för mötet.
    Till vice ordförande utsågs ordförandena i de övriga lokalstyrelserna, højesteretssagfører Hjejle (D), justitiekansler Olavi Honka (F), ambassadör Árni Tryggvason (I) och professor Carl Jacob Arnholm (N). Sekreterare blev landsdommer Henning Krog (D), advokat Olof Hernberg (F), hæstaréttarlögmaður Ágúst Fjeldsted (I), høyesterettsadvokat Helge Haavind (N) och hovrättsfiskalen Lars Tottie (S). Som generalsekreterare tjänstgjorde hovrättsfiskalen Anders Knutsson.

 

566 Notiser    Sedan valen förrättats höll presidenten Petrén ett föredrag över ämnet »Nordisk och annan internationell lagstiftning».
    På eftermiddagen fortsatte mötesförhandlingarna i Folkets hus. Mötet var då liksom följande dag uppdelat i tre sektioner, i vilka överläggningarna pågick parallellt. I sektion A behandlades ämnet »Internationalt og nordisk lovzamarbejde» med Justitsministeriets kommitterede i lovgivningssporgsmål, kontorchef Niels Madsen (D) som referent. Med hänsyn till ämnets nära anknytning till förmiddagens föredrag hade någon särskild korreferent ej utsetts. I diskussionen deltog statssekreteraren Ove Rainer (S), regeringsrådet Kai Korte (F), høyesterettsadvokat Einar Løchen (N), professorerna Knut Robberstad (N) och W. E. v. Eyben (D), generaldirektören Åke v. Zweigbergk (S), professsor Jan Hellner (S), hovrättsrådet Gustaf Petrén (S), professor Curt Olsson (F), høyesterettsadvokat Andreas Arntzen (N), hovrättsrådet Per Ryding (S), docent Zacharias Sundström (F), sekretær ArnePlatou Husfeldt (D) samt professor Berndt Godenhielm (F).
    Sektion B behandlade ämnet »Prinsippene for dommernes utdannelse og utnevnelse» med høyesterettsjustitiarius Terje Wold (N) som referent och lagman Arvo Helminen (F) som korreferent. I diskussionen deltog dessutom højesteretsdommer Mogens Hvidt (D), høyesterettsadvokat Jens Christian Mellbye (N), justitierådet Walter Palme (F), häradshövdingen Erik Alexanderson (S), hæstaréttardómari Benedikt Sigurjónsson (I), häradshövdingen Erik Thomasson (S), professorerna Per Olof Ekelöf (S) och Per Olof Bolding(S) samt departementsråd Sigurd Lorentzen (N).
    I sektion C diskuterades »Vattenförorening såsom rättsligt problem» med jur. dr. Jaakko Uotila (F) som referent och høyesterettsadvokat Rudolf Karlsrud (N) som korreferent samt med inlägg av vicehäradshövding Lauri Borenius (F), vattenrättsdomaren Åke Lundgren (S), professor Seve Ljungman(S), advokaterna Olof Lindgren (S) och Curt Waldenström (S) samt ombudsmannen M. Silfverstolpe (S).
    På förmiddagen d. 1 sept. behandlades i sektion A frågan »På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar?» Referent var professor A. Vinding Kruse (D) och korreferent professor Jan Hellner (S). I diskussionen deltog ekspedisjonssjef Stein Rognlien (N), professor Ivar Strahl (S), advokaten G. A. Rising (S), vicehäradshövding Nils Ingman (F), advokaten Erik Danielsson (S), professor Fritjof Lejman (S), direktören Knut Norström (S), justitierådet Gösta Walin (S), hovrättspresidenten Yrjö Hakulinen (F), preceptor Anders Agell (S) och højesteretssagfører Henrik Bache (D).
    I sektion B diskuterades »Den högsta instansens uppgift» med professor Bo Palmgren (F) som referent och justitierådet Gunnar Bomgren (S) som korreferent. Diskussionsinlägg gjordes av justitierådet Walter Palme (F), landsretssagfører Knud Ehlers (D) samt professorerna Johs. Andenæs (N) och Per Olof Ekelöf (S).
    I sektion C utgjorde ämnet »KNOW-HOW — noen aktuelle rettsspørsmål». Referent var universitetslektor B. Stuevold Lassen (N) och korreferent højesteretssagfører Mogens Plesner (D). I diskussionen deltog professor Berndt Godenhielm (F), advokaten Åke Holmberg (S), landsretssagfører Nils T. Kjolbye (D) och vicehäradshövding Cay Gerhard af Schultén (F).
    Ämnet för eftermiddagens förhandlingar i sektion A var frågan »Bör de nordiska avtalslagarna revideras?» med professor Folke Schmidt (S) som re-

 

Notiser 567ferent och professor Stig Jørgensen (D) som korreferent. Diskussionsinlägg gjordes av professor Lars Erik Taxell (F), f. d. justitierådet Hjalmar Karlgren (S), professor Carl Jacob Arnholm (N), advokaten Arvid Rudling (S), professorerna Ole Lando (D), Curt Olsson (F) och Jan Hellner (S) samt ekspedisjonssjef Stein Rognlien (N).
    I sektion B diskuterades »Domars avfattning, särskilt beträffande redovisning av bevisbedömningen» med professor Lars Welamson (S) som referent och borgardómari pór Vilhjálmsson (I) som korreferent. I diskussionen deltog landsdommer Henning Krog (D), højesteretsdommer Jep Lauesen Frost (D), lagman Lauri R. Hertzberg (F), häradshövdingen Ernst Leche (S), professorerna W. E. v. Eyben (D) och Per Olof Bolding (S), vicehäradshövding Jarl Hagelstam (F), rådmannen Mats Hilding (S) samt advokat Arnold Rothenborg (D).
    I sektion C var ämnet »Domstolarnas lagprövningsrätt» med hæstaréttarlögmaður Páll S. Palsson (I) som referent och professor Paavo Kastari (F) som korreferent. I diskussionen deltog professor Halvar Sundberg (S), landsretssagfører Åge Spang-Hanssen (D), professor Johs. Andenæs (N) och hovrättsrådet Gustaf Petrén (S).
    Fredagen d. 2 sept. var ägnad ett plenarmöte i Folkets hus med behandling av ämnet »Personlighetsskyddet och massmedia». Referent var professor Kurt Grönfors (S) och korreferent hoyesterettsadvokat Knut Tvedt (N). I diskussionen deltog professorerna Svante Bergström (S) och Mogens Koktvedgaard (D), hovrättsrådet Carl Fredrik Hadding (S), advokat Asger Thylstrup (D), professor Bo Palmgren (F), länsåklagaren Klas Lithner (S), retsassessor Erik B. Neergaard (D) och professor Åke Lögdberg (S).
    Referenterna hade utarbetat särskilda avhandlingar, som hade tryckts och distribuerats till mötesdeltagarna i förväg. Förhandlingarna togs upp på band, och fullständiga referat kommer att ges ut i tryck. Detta beräknas dock icke kunna ske förrän efter årsskiftet. Referaten kommer att distribueras till alla medlemmar i de nordiska juristmötena, även dem som inte deltog i mötet personligen. Svenska jurister kan vinna medlemskap genom att sätta in medlemsavgiften, 30 kr., på den svenska lokalstyrelsens postgirokonto 50 40 20. Lokalstyrelsens adress är Justitiedepartementet, Fack, Stockholm 2. Förhandlingarna från tidigare möten kan köpas från lokalstyrelsen för 25 kr.
    Efter förhandlingarnas slut framförde professor Arnholm mötesdeltagarnas tack till den svenska lokalstyrelsen och inbjöd på den norska styrelsens vägnar till det 25:e nordiska juristmötet i Oslo 1969.
    Under fredagen hölls särskilda sammanträden nationsvis med bl. a. val av lokalstyrelser för tiden fram till nästa juristmöte. Följande personer valdes.
    Danmark: højesteretssagfører Hjejle, departementschef Vilhelm Boas, professor, dr. jur. O. A. Borum, direktør Poul Gården, højesteretssagfører N. J.Gorrissen, Folketingets ombudsmand, professor, dr. jur. Stephan Hurwitz, professor, dr. jur. Knud Illum och vice retspræsident Hans Topsøe-Jensen (samtliga omval) samt højesteretsdommer Jørgen Trolle och generalsekretær, advokat Poul Østergaard (nyval).
    Finland: justitiekansler Honka, advokat Mauri Hakapää, hovrättsrådet Inkeri Harmaja, lagman Arvo Helminen, professor Bo Palmgren, advokat Åke Roschier-Holmberg, professorerna Tauno Tirkkonen och Matti Ylöstalo (samtliga omval) samt vicehäradshövding Sauli Sipilä och justitierådet Sakari Sohlberg (nyval).

 

568 Notiser    Island: sendiherra Árni Tryggvason, hæstaréttarlögmaður Ágúst Fjeldsted, rektor, prófessor Ármann Snævarr, forsætisråðherra, dr. jur. Bjarni Benediktsson, hæstaréttardómari Einar Arnalds, sendiherra Guðmundur I. Guðmundsson, fv. forsætisraðherra Hermann Jónasson, prófessor Olafur Jóhanneson, hæstaréttarlögmaður Rannveig þorsteinsdóttir och prófessor Theodór Líndal (samtliga omval).
    Norge: professor Arnholm, professor, dr. juris Johs. Andenæs, professor, dr.juris Kristen Andersen, høyesterettsadvokat Finn Arnesen, førstelagmann Thor Breien, høyesterettsdommer Andreas Endresen, banksjef, dr. juris Sjur Lindebrække, høyesterettsdommer Rolv Ryssdal och høyesterettsjustitiarius Terje Wold (samtliga omval) samt høyesterettsadvokat Eiliv Fougner (nyval).
    Sverige: presidenten Petrén, häradshövdingen Erik Alexanderson, professor Jan Hellner, f. d. justitierådet Bengt Hult, f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen, advokaten Gunnar Lindh, justitiekanslern Sten Rudholm, advokaten Sven Salmonson och f. d. justitierådet Gösta Walin (samtliga omval) samt professor Per Olof Ekelöf (nyval efter professor Ivar Strahl, som undanbett sig återval).
Efter mötesförhandlingarnas slut d. 31 aug. var samtliga mötesdeltagare jämte makar inbjudna till en mottagning i Stadshuset, där stadsfullmäktiges ordf., dir. Carl Albert Anderson, hälsade de närvarande välkomna och justitiekansler Honka framförde gästernas tack.
    Följande dags kväll var traditionsenligt anslagen till privata middagar. De svenska juristernas gästfrihet visade sig motsvara arrangörernas högt ställda förväntningar, och samtliga mötesdeltagare från de andra nordiska länderna fick inbjudningar att gästa svenska kolleger. Efter de återbud som kom i sista stund hade det f. ö. funnits möjlighet att placera ytterligare ett icke obetydligt antal gäster hos villiga värdar.
    Juristmötets festliga avslutning utgjordes av en bankett d. 2 sept. i Blå hallen i Stadshuset, där ungefär 1 300 personer undfägnades med varmrökt bäckforell, helstekt oxfilé och hjortronparfait. Presidenten Petrén utbringade en skål för de nordiska ländernas statsöverhuvuden och hälsade i ett spirituellt anförande gästerna välkomna på den svenska lokalstyrelsens vägnar.
    En av signaturen Nippe författad bordsvisa avsjöngs under advokaten Stig Wibergs inspirerande ledning, justitierådet Nils Beckman höll ett personligt utformat tal till kvinnan, vilket besvarades genom ett kort och charmfullt anförande av fru Estrid Pape från Danmark. Efter ett värdigt och hjärtligt tacktal av ambassadören Tryggvason fortsatte festligheterna med dans i Gyllene salen till musik av Carl Nilheims ensemble.
    För mötesdeltagarnas makar hade särskilt program anordnats för onsdagseftermiddagen och torsdagen. Programmet omfattade rundturer i Stockholm och dess omgivningar samt utflykter till bl. a. Gripsholm, Uppsala, Skokloster och Sigtuna. Under hela veckan hade dessutom deltagare i juristmötet och deras medföljande makar fritt tillträde till Christinautställningen på Nationalmuseum, där också särskilda visningar anordnades.

A. K.