Statstjänstemän år 1965. Enligt statistiska centralbyråns meddelande Am 1966:32 utgjorde antalet statstjänstemän år 1965 inom den allmänna civilförvaltningen och försvarsväsendet 162 656, vilket med 23 290 översteg antalet föregående år. Ökningen berodde framför allt på förstatligandet av domstols-, åklagar-, exekutions- och polisväsendet. Den sammanlagda lönesumman uppgick till närmare 4 500 milj. kr. Antalet tjänstemän vid affärsverken var 116 000 eller ungefär samma som de närmast föregående åren. Deras löner utgjorde totalt 3 000 milj. kr.
    De största tjänstemannagrupperna tillhörde försvars-, inrikes-, ecklesiastik och socialhuvudtitlarna (resp. 42 500, 31 000, 27 600 och 25 000). Antalet under justitiehuvudtiteln utgjorde 8 800, därav 5 400 manliga och 3 400 kvinnliga tjänstemän. Domstolsväsendet hade drygt 3 600 tjänstemän, åklagarväsendet drygt 1 100 och fångvården närmare 4 000.

A. K.

 

Personalnotiser

Justitiedepartementet. K. M:t har
    7 juli 1966 förordnat byrådir. i justitiedep. Sigrid Lindblad att uppehålla en tjänst som dep.sekr. i Br 1 i dep. fr. o. m. 15 juli 1966 tv;
    s. d. förordnat dep.sekr. Ae 27 i justitiedep. Lars Nordvall att bestrida göromål som ankommer på dep.sekr. i Br 1 i dep. fr. o. m. 15 juli 1966 t. o. m. 30 juni 1967;
    29 juli 1966 förordnat ass. i Svea hovr. Sven Larsson att biträda med vissa uppgifter i justitiedep.;
    4 aug. 1966 förordnat byrådir. i statens förhandlingsnämnd Tord Skilje att biträda med vissa uppgifter i justitiedep.
    Dep.chefen har
    7 juli 1966 förordnat ass. i Svea hovr. Staffan Vängby till sekr. i utredn. rör. internationell adoptionsrätt; s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Bengt Malmström till sekr. i domstolskomm.;
    14 juli 1966 förordnat prof. Jan Hellner att som sakkunnig undersöka möjligheterna att genomföra en rättssociologisk undersökn. av försäkrings inverkan på skadeståndslagstiftn.;
    15 juli 1966 förordnat sekr. Erik Berglund, t. f. exp.chefen/rättschefen Claes Edgardh, dir. Styrbjörn von Feilitzen, led. av riksdagens I kamm. jur.dr Lennart Geijer, omb.mannen Jan F. Neumüller och förste sekr. Rolf Romson att som experter biträda de sakkunniga för utredn. av frågan om ämbetsansvar och disciplinärt ansvar i offentlig tjänst och 31 aug. 1966 förordnat t. f. rev.sekr. Jan Ljungar till sekr. i utredn.;

 

572 Personalnotiser    26 juli 1966 dels entledigat f. d. landshövd. Thorwald Bergqvist, f. d.riksdagsmännen Ragnar Bergh och Olof Pålsson samt förre omb.mannen Erik Pettersson från förordnanden som led. i fångvårdens byggn.komm. dels förordnat led. av riksdagens I kamm. småbrukaren Nils-Eric Gustafsson och socialvårdsass. Per Jacobsson, led. av riksdagens II kamm. läroverksadj. Blenda Ljungberg samt omb.mannen Sven Selin att jämte led. av riksdagens I kamm. Birger Andersson, tillika ordf., byggn.rådet Tor Bunner, byråchefen Carl-Henrik Ericsson, gen.dir. Torsten Eriksson, överintendenten Tage Evers, byggn.chefen Olle Rinman, krim.vårdsdir. Fritz Serenander, överdir. Paul Tammelin och överläkaren Curt Åmark vara led. i komm.;
    29 juli 1966 förordnat led. av riksdagens II kamm. hemmansägaren Johannes Antonsson och red. Folke Björkman, led. av riksdagens I kamm. borgmästaren Gudmund Ernulf, kanslirådet Arne Fröjd, led. av riksdagens II kamm. fil. dr Hilding Johansson samt dep.sekr. Rune Olsson och Bengt Thufvesson att som experter biträda grundlagberedn.;
    4 aug. 1966 förordnat just.rådet Bengt Lännergren, tillika ordf., led. av riksdagens II kamm. red. Kaj Björk, led. av riksdagens I kamm. omb.mannen Thure Dalberg, led. av riksdagens II kamm. lantbrukaren Gunnar Larsson, kommerserådet Olle Lindqvist, ordf. i nedre just.rev. rev.sekr. Anders Litzén och led. av riksdagens I kamm. docenten Henrik Åkerlund till led. i utredn. ang. förstärkt integritetsskydd på personrättens område;