J. LL. EDWARDS. The Law Officers of the Crown. London 1964. Sweet & Maxwell. XVIII + 425 s. £3 10 s.

 

Vilka uppgifter har de engelska kronjuristerna — the Attorney-General och the Solicitor-General — och vilka principer gäller för deras verksamhet i förhållande till regering, parlament och domstolar? Dessa och andra hithörande frågor besvaras av prof. Edwards utförligt och intresseväckande. Av särskilt intresse är måhända diskussionen om åklagarmaktens självständighet mot påtryckningar av olika slag, i första hand från regeringsmakt och från tillfälligt uppjagade folkopinioner. Sålunda lämnas en ingående och delvis ny behandling av den rättsaffär, the Campbell Case, som år 1924 ledde till den första labourministärens fall. Man kan förstå den som då var Attorney General, Sir Patrick Hastings, när han i sina Minnen (se SvJT 1951 s. 365) suckar: »Being an Attorney-General, as it was in those days, is my idea of hell.»

S. R.