Litteraturnotiser 613FRITHIOF LINDSTRÖM. NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd. Register med rättsfallssamling åren 1956—1962. Sthm 1966. 120 s. Kr. 36,00.
Det nu utgivna samlingsregistret till NIR, den nordiska tidskriften för immaterialrätt och angränsande ämnesområden, utgör en fortsättning på det tidigare utgivna samlingsregistret för åren 1932—1955. Registret har disponerats på samma sätt som det förut utgivna. Efter en inledande systematisk förteckning ämnesvis över artiklar, meddelanden och notiser upptas registrets huvudpart av en rättsfallssamling. I denna ingår de rättsfall ur de olika nordiska ländernas ganska rikt flödande immaterialrättsliga praxis som refererats i NIR. Genom att fallen presenteras i korta sammandrag och är sammanställda ämnesvis ger registret inte endast hänvisning till referaten i tidskriften utan även en snabb överblick över nordisk praxis.

U. B.

 

HAROLD PERCY ROMBERG. Die Richter Ihrer Majestät. Stuttgart 1965. W. Kohlhammer Verlag. 238 s.
Harold Romberg har avlagt juris doktorsexamen vid universitetet i Wien men har dessutom sedan 1946 varit barrister vid Gray's Inn i London. I denna bok har han på ett elegant och underhållande sätt och med såvitt anm. kan bedöma stor sakkunskap redogjort för det engelska rättssystemet och dess organisation. Åtskilliga av de i boken lämnade uppgifterna är förvånande för den som är van vid svenska förhållanden. Som exempel kan nämnas, att det i England endast finns knappt 200 egentliga yrkesdomare. 97 % av brottmålen döms av lekmannadomare, Justices of the Peace, av vilka det övervägande flertalet saknar juridisk utbildning. 1963 dömdes 1,3 milj. personer av fredsdomare och endast 4 000 överklagade domarna. T. o. m. en så pass stor stad som Bristol — mer än 400 000 invånare — beslöt 1962 att behålla sina fredsdomare och motiverade detta med att under de senaste 11 åren hade 300 000 mål avgjorts av fredsdomare men endast 7 mål förts vidare till Queen's Bench, som gjort ändring i ett av dessa mål. En fredsdomare kan icke döma i alla mål, sålunda får han icke döma till mer än sex månaders fängelse. En fredsdomare handlägger icke mål, där jury utsetts; under 1963 dömdes 22 267 personer i juryrättegångar. Även i civilmål är domstolsorganisationen påfallande liten; det finns bara en »hovrätt» för civilmål, Court of Appealmed 12 domare. Denna domstol avgjorde 1960 701 mål. Under samma tid behandlade House of Lords 38 mål.
    Flera andra intressanta uppgifter finns att inhämta i boken. Dess disposition är klar och dess språk ledigt och lättillgängligt. Allt detta gör, att boken blir en utmärkt vägledning för den som önskar förvärva en översiktlig kännedom om det engelska rättssystemet.

J. L.

 

CHRISTER LEIJONHUFVUD, ULF MATTSSON, PER GUSTAV PERSSON. Näringsidkares inteckningslån. Katrineholm 1966. Industriförbundets förlag. 142 s. Kr. 12,00.
Den 1 januari 1967 träder de nya lagarna om vad som är fast egendom och om företagsinteckning i kraft. Denna skrift innehåller en kortfattad allmänorientering i ämnet, åtföljd av lagtext med kommentarer och utdrag av förarbetena. I skriften berörs också skattefrågor och lånemöjligheter. Skriften är i första hand avsedd för näringslivets behov och bör bli till god hjälp för dem som har att ta ställning till vilka ändrade dispositioner med avseende på lån och säkerheter den nya lagstiftningen bör föranleda.

A. K.