Utredning om personlighetsskyddet. Chefen för justitiedepartementet har tillkallat sakkunniga med uppgift att utreda frågan om förstärkt integritetsskydd på personrättens område (se SvJT 1966 s. 572).
    I direktiven för utredningen påpekar departementschefen inledningsvis, att de tekniska möjligheterna att i hemlighet skaffa sig underrättelser av olika slag ökat kraftigt under senare år. Rättssystemet erbjuder f. n. inte effektivt skydd mot de ökade risker för integritetskränkningar som den moderna transistor- och fototekniken medför, och det är enligt departementschefens mening uppenbart, att det behövs ytterligare lagstiftningsåtgärder i förebyggande syfte.
    De sakkunniga bör till en början överse brottsbalkens bestämmelser om fridsbrotten. Riktmärket bör vara att förtroliga muntliga meddelanden i princip skall skyddas gentemot obehöriga i samma utsträckning som skriftliga meddelanden i brev eller telegram. Lagstiftningen bör i första hand förbjuda obehörigt anskaffande av informationer om andras privata förhållanden, men det är möjligt att man bör gå längre och kriminalisera sådana förfaranden som att en person, som deltar i ett konfidentiellt samtal, registrerar samtalet på band utan att de andra vet om det eller att en person, som besöker någon i hans bostad eller på hans arbetsrum, passar på tillfället att ta fotografier i smyg. Liksom hittills bör man emellertid avstå från att bestraffa jämförelsevis oskyldiga utslag av nyfikenhet.
    De sakkunniga bör vidare överväga, hur man skall kunna ingripa mot offentliggörande av bildmaterial som framkommit vid obehörig fotografering och under vilka omständigheter en enskild skall behöva finna sig i att bilder av honom visas utan hans samtycke. De får undersöka om denna fråga bör lösas genom lagstiftning eller genom andra åtgärder.
    Utredningsarbetet bör också omfatta frågor om den nya tekniska övervakningsapparaturens användning i brottsbekämpande syfte, om förutsättningarna för att bevis som någon kommit åt genom lagstridig avlyssning eller fotografering skall få åberopas i rättegång samt om möjligheterna att genom näringsrättsliga åtgärder få erforderlig kontroll över spridningen av sådana tekniska apparater som det här är fråga om.

A. K.