Notiser 639Nykterhetsnämndernas verksamhet år 1965. Statistiska centralbyråns meddelande R 1966: 29 innehåller vissa uppgifter om nykterhetsnämndernas verksamhet år 1965.
    Sammanlagt tog nykterhetsnämnderna under året befattning med drygt 80 000 personer, därav 3 900 kvinnor, 7 700 personer under 21 år och 9 900 mellan 21 och 24 år. I närmare hälften av fallen vidtog man endast undersökning. Hjälpåtgärder förekom i 24 700 fall och tvångsåtgärder i 17 700 fall, varav 4 900 i Stockholms stad. Den vanligaste typen av hjälpåtgärd var rådgivande samtal, som tillämpades i närmare 60 % av fallen. Poliklinisk eller annan läkarvård förekom i 8 900 fall och vård på sjukhus eller annan anstalt i 5 500 fall. Under året sakfälldes 46 500 personer för fylleriförseelser.

A. K.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    30 sept. 1966 förordnat häradshövd. Åke Braunstein att biträda med vissa uppgifter i justitiedep. fr. o. m. 1 jan. 1967;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Anders Wijkström, fisk. i hovr. för Nedre Norrland Bengt Eliasson och ass. i Stockholms rr Stina Lagergren att biträda med vissa uppgifter i justitiedep.
    Dep.chefen har
    9 sept. 1966 med motsv. entledigande av dep.sekr. Lennart Myrsten förordnat kanslisekr. Tom Tscherning till sakk. i familjerättskomm.;
    s. d. förordnat dep.sekr. i utrikesdep. Christer Sylvén till led. i komm. för det organisatoriska genomförandet av 1967 års konferens för revision av Bernkonventionen;
    22 sept. 1966 förordnat ass. i Svea hovr. Göran Ljungberg till sekr. i utredn. ang. förstärkt integritetsskydd på personrättens omr.;
    s. d. förordnat fisk. i Svea hovr. Lars Lunning till sekr. i abortkomm.;
    26 sept. 1966 förordnat adv. Ragnar Hedén och dir., jur. lic. Lorenz Zetterman att som experter biträda sjölagskomm.;
    4 okt. 1966 förordnat psykologen i socialstn Kurt Gordan att som expertbiträda förpassn.utredn.;
    10 okt. 1966 förordnat sekr. i riksdagens II kamm. Sune K. Johansson, prof. Nils Nilsson-Stjernquist, doc. Lars Sköld och preceptorn Fredrik Sterzel att som experter biträda grundlagberedn.

 

Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 7 okt. 1966 förordnat dep.sekr. i kommunikationsdep. Göran Appelgren till kansliråd i Cr 1 i dep. fr. o. m. 15 okt. 1966 tv.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    30 sept. 1966 förordnat bitr. häradshövd. i Piteå domsaga Olof Darell att fr. o. m. 1 nov. 1966 bestrida göromål som ank. på rev.sekr.;
    7 okt. 1966 utnämnt ass. i Svea hovr. Göran Atmer och ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Sven Nyman till rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    9 sept. 1966 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Erik Backman att t. o. m. 30 nov. 1966 bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avd. i hovr.;
    16 sept. 1966 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Arend Nordin till v. ordf. på avd. i hovr. t. o. m. 31 dec. 1967;
    23 sept. 1966 till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt kanslirådet i jordbruksdep., rev.sekr. Berndt Erneholm, exp.chefen i kommunikationsdep., ass. i Svea hovr. Eskil Hellner, exp.chefen i justitiedep., ass. i Svea hovr. Leif Brundin och ass. i Svea hovr. Hans Bergqvist;

 

640 Personalnotiser    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Sven Bramsjö att under tiden 1 okt.—31 dec. 1966 bestrida göromål som ank. på lagman i hovr.;
    s. d. förordnat hovr.råden i hovr. för Övre Norrland Bo Lid och Ingrid Andersson att under tiden 1 okt.— 31 dec. 1966 bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avd. i hovr.;
    30 sept. 1966 till ass. förordnat fr. o. m. 1 okt. 1966 i Svea hovr. fisk. Gunnar Gråberg samt i hovr. över Skåne och Blekinge fisk. Edmund Gabrielsson och fisk. Agne Henry Olsson.