Ur Svensk författningssamling 1965
294—296. KK 3 juni 1965 ang. ändring i kung. d. 6 nov. 1964 (nr 630) med vissa föreskrifter rör. tillämpningen av lagen om behandling i fångvårdsanstalt, m. m.
302. KK 26 maj 1965 om understöd för viss utomprocessuell rättshjälp.
306. KK 3 juni 1965 om ändring i länsstyrelseinstruktionen d. 30 maj 1958 (nr 333).
307. KK s. d. om ändring i instruktionen d. 13 nov. 1964 (nr 766) för överståthållarämbetet.
373—380. KK s. d. om ändring i instruktionen d. 6 nov. 1964 (nr 622) för kriminalvårdsstyrelsen, m. m.
386. K departementsinstruktion s. d.
427. KK s. d. om ändring i stadgan d. 1 dec. 1959 (nr 545) för kammarrätten.
446. KK 30 juni 1965 om ändring i delgivningskung. d. 10 juli 1947 (nr 641).
447. KK s. d. om ändrad lydelse av 27 § kung. d. 19 nov. 1948 (nr 691) ang. den militära rättsvården.
449. KK s. d. ang. ändrad lydelse av 6 § kung. d. 4 dec. 1964 (nr 861) om vissa avgifter i utsökningsmål m. m.
497 KK 13 aug. 1965 ang. ändring i stadgan d. 20 nov. 1964 (nr 679) om notarius publicus.
498. KK s. d. om ändrad lydelse av § 7 stadgan d. 10 nov. 1911 (nr 113) angående dispaschörsväsendet.
501. KK s. d. ang. ändring i kung. d. 2 nov. 1960 (nr 649) med bestämmelser i fråga om skydd för vissa främmande patent, mönster och varumärken.
503. KK s. d. om ingivande av nådeansökan till Kungl. Maj:t.

 

1 Vid denna redogörelses utarbetande ha medverkat hovrättsassessorn Åke Bouvin och hovrättsfiskalen Ingemar Cosmo. 

 

5—663005. Svensk Juristtidning 1966

 

66 Från lagstiftningsarbetet504. KK s. d. om ändring i arbetsordningen för nedre justitierevisionen d. 26 juni 1948 (nr 494).
505. KK s. d. om ändrad lydelse av 12 § kung. d. 6 nov. 1964 (nr 630) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen om behandling i fångvårdsanstalt.
506. KK s. d. om ändrad lydelse av dels 1 § kung. d. 22 maj 1963 (nr 198) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen d. 22 maj 1963 (nr 197) om allmänt kriminalregister, dels visst vid nämnda kung. fogat formulär.
507. KK s. d. om ändrad lydelse av 13 § kung. d. 29 juni 1964 (nr 567) med vissa bestämmelser ang. tillämpningen av lagen d. 29 juni 1964 (nr 542) om personundersökning i brottmål.
508. KK s. d. ang. ändrad lydelse av 6 § kung. d. 9 april 1965 (nr 98) om polisregister m. m.
511. KK 9 sept. 1965 med vissa bestämmelser om arbets- och mottagningstid m. m. inom statsförvaltningen.
546—548. KK 12 nov. 1965 ang. ändring av den vid kung. d. 10 juli 1947 (nr 679) om tingsordningar m. m. fogade tabellen, m. m.
559. KK s. d. om ändrad lydelse av 3 § kung. d. 5 juni 1953 (nr 479) ang. skyldighet för inskrivningsdomare att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m. m.
567. Lag s. d. ang. fortsatt giltighet av atomansvarighetslagen d. 3 juni 1960 (nr 246).
585—592. Lag 3 dec. 1965 om ändring i rättegångsbalken; m. m.
600. Allmän verksstadga s. d.
601. Statstjänstemannastadga s. d.
603—609. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 38 § lagen d. 26 nov. 1920 (nr 796) om val till riksdagen, m. m.
620—625. Lag s. d. om ändring i brottsbalken, m. m.
628. KK s. d. om ändring i arbetsordningen för nedre justitierevisionen d. 26 juni 1948 (nr 494).
629. K instruktion s. d. för justitiekanslern.
630. KK s. d. om ändring i åklagarinstruktionen d. 29 okt. 1964 (nr 739).
631. KK s. d. om ändring i arbetsordningen för rikets hovrätter d. 19 dec. 1947 (nr 960).
632. K instruktion s. d. för kriminalvårdsorganisationen.
633. K instruktion s. d. för de centrala nämnderna inom kriminalvården.
634. KK s. d. om ändring i domsagostadgan d. 11 juni 1943 (nr 290).
635—638. KK s. d. om ändring i rådhusrättsstadgan d. 4 dec. 1964 (nr 857), m. m.
653—655. K instruktion s. d. för näringsfrihetsrådet, m. m.
661. K brev till Sveriges advokatsamfund 25 nov. 1965 om ändringar i stadgarna för Sveriges advokatsamfund.
682. KK 3 dec. 1965 om ändring i instruktionen d. 13 nov. 1964 (nr 766) för överståthållarämbetet.
683. KK s. d. om ändring i länsstyrelseinstruktionen d. 30 maj 1958 (nr 333).
686. K polisinstruktion s. d.
687. K kronofogdeinstruktion s. d.
705. KK s. d. om ändring i stadgan d. 1 dec. 1959 (nr 545) för kammarrätten.
720. Lag 19 nov. 1965 om ändring i sjölagen.
723. Lag 10 dec. 1965 om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut ang. underhåll till barn.
726. Lag 17 dec. 1965 om ändrad lydelse av 16 kap. 13 § brottsbalken.
815. Regeringsformen 6 juni 1809.
816. Riksdagsordningen 22 juni 1866.
817. Successionsordningen 26 sept. 1810.
818. Tryckfrihetsförordningen 5 april 1949.
856. KK 10 dec. 1965 om ändring i departementsinstruktionen d. 3 juni 1965 (nr 386). S.R.