Essays in Legal History in Honor of Felix Frankfurter. Edited by Morris D. Forkosch. N. Y. 1966. Bobbs-Merrill Co., Inc. XIX + 647 s.
Med en imposant volym ha ett trettiotal amerikanska och europeiska rättshistoriker hyllat minnet av den i februari detta år avlidne ledamoten av Förenta Staternas högsta domstol Felix Frankfurter. Arbetet är indelat i tre huvudavdelningar. I den första söker volymens redaktör, professor Morris Forkosch från New York, besvara frågan »What is Legal History?», på vilken han enligt god amerikansk tradition lämnar ett tämligen utpräglat utilitaristiskt svar. I den andra delen diskutera amerikanska experter rättshistoriens roll i domstolar och förvaltningsmyndigheter under särskilt hänsynstagande till Frankfurters insatser och idéer. Den tredje avdelningen omfattar studier från skilda länder. Sverige representeras av presidenten Petrén, som skildrar domstols och rättegångsväsendets reformering under Gustaf II Adolf. Bland övriga bidrag av mer allmänt intresse må nämnas H. Lentzes artikel »Austrian Law Schools and Legal History», som belyser samspelet mellan de juridiska studiernas organisation och inriktning å ena sidan och det rättshistoriska materialets betydelse och utnyttjande å den andra; L. Zeas bidrag, »Latin American Thought and Social Reality», ett briljant och åtminstone delvis övertygande försök att för europeiska och nordamerikanska läsare analysera attityder i latinamerikanskt juridiskt och samhälleligt tänkande som äro oss främmande; slutligen artikeln »Mr. Justice Frankfurter and the Holmes Tradition» av V. Barnett, Jr., där en berömd linje i amerikansk juridik dras ut fram till våra dagar. S. S.

 

Nya böcker1
ÅKE MALMSTRÖM. Civilrätt jämte några grunddrag av den allmänna rättsläran. 2:a uppl. Lund 1966. Gleerups. 342 s. Kr. 20,00.

 

Inför den nya upplagan har prof. Malmströms lärobok för nybörjare undergått vissa jämkningar, huvudsakligen i detaljer.

 

KARL OLIVECRONA. Rätt och dom. Institutet för rättsvetenskaplig forskningXXIV. 2:a uppl. Kbhvn 1966. Norstedts. 352 s. Kr. 25,00, inb. 33,00.

 

Den nya upplagan är ett fotostatiskt nytryck av den första. Bokens sista kapitel, »Doktrinhistoriska överblickar», har dock uteslutits. Förf. har gjort ett par smärre tillägg med anledning av nytillkommen litteratur och praxis.

 

BERTIL BENGTSSON. Allemansrätt och markägarskydd. 2:a uppl. Sthm 1966. Norstedts. 150 s. Kr. 24,00.

 

Ny lagstiftning och rättspraxis har föranlett omfattande ändringar i den nyaupplagan. Framställningen har dessutom utvidgats på åtskilliga punkter;

 

1 Vissa av dessa böcker kommer senare att anmälas mer utförligt i SvJT.

 

44-663005. Svensk Juristtidning 1966

 

690 Litteraturnotiserbl. a. har tillagts två kapitel om uppträdandet på annans mark och om rätt att ta naturalster.

 

Norstedts juridiska handbok. 8:e uppl. ombesörjd av Bengt Lambe. Sthm 1966. 1747 s. Inb. kr. 135,00.

 

I den nya upplagan är kapitlet om straffrätten omarbetat med anledning av brottsbalkens tillkomst. Bland andra nyskrivna avsnitt kan nämnas de som handlar om patenträtt och namnrätt samt betydande delar av kapitlen om social omvårdnad och beskattning. Den nya lagstiftningen om offentliga tjänstemän har föranlett vissa ändringar i avsnitten om arbetsrätt och förvaltningsrätt. I kapitlet om statsförvaltningen har tillkommit redogörelser för bl. a. medborgarskapslagstiftningen och utlännings rättsställning.

 

PHILLIPS HULT. Lärobok i värdepappersrätt. 5:e uppl. ombesörjd av Henrik Hessler. Sthm 1966. Norstedts. 180 s. Kr. 22,00.

 

EINAR STENBECK, MAURITZ WIJNBLADH och HÅKAN NIAL. Aktiebolagslagen jämte dithörande författningar med förklaringar. 5:e uppl. ombesörjd av Mauritz Wijnbladh och Håkan Nial. Sthm 1966. Norstedts. 664 s. Inb.kr. 64,00.

 

H. ROMANDER och B. GRÖNLUND. Barnavårdslagen. 3:e uppl. ombesörjd av Holger Romander. Sthm 1966. Norstedts. 308 s. Inb. kr. 31,00.

 

JOHN BRATT och LARS FOGELKLOU. Skatt på arv och skatt på gåva. Kommentar till 1941 års förordning om arvsskatt och gåvoskatt. 3:e uppl. Sthm 1966. Norstedts. 358 s. Inb. kr. 47,00.

 

I de nya upplagorna har införts anmärkningar rörande nytillkommen lagstiftning, rättspraxis och litteratur.

 

GUNNAR BOMGREN och JAN GEHLIN. Namnlagen. Sthm 1966. Norstedts. 218 s. Inb. kr. 27,50.

 

Kommentaren till den nya namnlagen bygger i huvudsak på lagens förarbeten, men på vissa punkter har förf:a kompletterat dessa genom att ge uttryck åt sin egen uppfattning om reglernas innebörd, tolkning och tillämpning.

 

Uppsatser. Juridiska föreningens i Lund skriftserie. Nr 2. Lund 1965. Studentlitteratur.

 

Denna volym innehåller sex uppsatser i tillämpade studier vid Lunds universitet, nämligen »Några spörsmål kring samrådsrätten enligt GB 6 kap. 4 och 5 §§» av Jan-Åke Jakobsson, »Kontantmetod och bokföringsmässig metod vid försäljning av djur och inventarier» av Leif Wemewi, »Diplomaters processuella immunitet» av Stig Bragnum, »Om obehörig vinst i växelrätten» av Thomas Boström, »Dolus eventualis» av Olof Ahrnbom samt »Språk och argumentationsteknik i svenska och engelska domar. En jämförelse» av Claes Eklundh.

A. K.